Betonowanie belek i płyt

Betonowanie belek i płyt
Betonowanie belek i płyt

Przy betonowaniu ścian i przegród o grubości większej niż 15 cm masa betonowa może być zrzucana z góry, lecz z wysokości nie większej od 3,0 m, natomiast do ścian i przegród o grubości mniejszej niż 15 cm - z boku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Betonowanie belek i płyt związanych monolitycznie ze słupami i ścianami należy zaczynać nie wcześniej niż po 1-2 godzinach po zabetonowaniu słupów i ścian. Sklepienia i luki o mniejszych rozpiętościach należy betonować bez przerwy, równocześnie z dwóch stron od opór ku zwornikowi, celem uniknięcia skrzywienia deskowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jeśli przewiduje się, że przy betonowaniu sklepienia czy luku deskowanie mogłoby się w zworniku wypęczyć ku górze, to ten nie zabetonowany odcinek sklepienia w zworniku należy czasowo obciążyć np. workami z piaskiem itp.

Sklepienia i luki (w szczególności mostowe) o dużych rozpiętościach (ponad 15 m), w celu zapobieżenia nierównomiernemu osiadaniu krążyn pod wpływem ciężaru świeżo ułożonej masy betonowej, należy betonować sekcjami, równomiernie po jednej i drugiej stronie sklepienia czy luku, pozostawiając między nimi przerwy (kliny) o długości 0,5-H,0 m, które betonuje się po dostatecznym stwardnieniu (7-14 dni) sekcji (uprawnienia budowlane). Przerwy (kliny) najlepiej jest pozostawiać nad stojakami rusztowania lub w węzłach krążyn sklepień czy łuków.

Betonowanie

Betonowanie polegające na swobodnym opuszczaniu masy betonowej do wody jest niedopuszczalne. Spośród znanych metod przeprowadzania betonowania pod wodą wymienić należy metodę opuszczania masy betonowej za pomocą pionowych rur spustowych przemieszczanych w czasie betonowania z reguły pionowo (program egzamin ustny).

W celu jej zastosowania należy ogrodzić za pomocą ściany szczelnej miejsce, gdzie betonowanie będzie przeprowadzone i zainstalować rurę spustową, służącą do podawania masy betonowej. Po zapełnieniu leja i rury spustowej masą betonową rurę unosi się nieco, wskutek czego masa betonowa wypływa przez dolny otwór rury (opinie o programie).

W dalszym ciągu należy podawać masę betonową w sposób nieprzerwany stale unosząc rurę, lecz z reguły w ten sposób, aby nad wylotem rury znajdowała się stale warstwa masy betonowej o grubości nie mniejszej niż 1,0 m.

W ten sposób z wodą styka się tylko górna warstwa masy betonowej. Promień zasięgu rury spustowej sięga 3-3,5 m, a masa betonowa rozprzestrzenia się na powierzchni 30A-35 m2. Aby masa betonowa miała właściwość łatwego rozprzestrzeniania się, powinna mieć odpowiednią konsystencję (opad stożka 12-15 cm) (segregator aktów prawnych).

Ilość piasku w masie betonowej jest z reguły nie mniejsza niż 40% (zawartość w piasku ziaren mniejszych od 0,15 nie większa niż 5%). Słupy powinny być betonowane bez przerwy na całą wysokość jednej kondygnacji. Spoina robocza słupa może leżeć w poziomie górnej powierzchni ławy lub stopy fundamentowej lub górnej części słupa w płaszczyźnie leżącej o kilka centymetrów poniżej dolnej powierzchni podciągu lub skosów podciągu; gdy na słupie wspiera się belka pod suwnicowa - spoinę roboczą należy zostawić w płaszczyźnie górnej powierzchni tej belki lub na poziomie dolnej powierzchni wspornika podtrzymując belkę podsuwnicową. W słupach wspierających stropy grzybkowe spoina robocza powinna leżeć u spodu głowicy, przy czym sama głowica powinna być betonowana jednocześnie z płytą. Betonowanie ścian zbiorników należy prowadzić bez przerwy (na trzy zmiany) celem całkowitego uniknięcia spoin roboczych (promocja 3 w 1).

Stropy monolityczne należy betonować równocześnie (podciągi, belki, płyty). W szczególnych przypadkach (znaczne wymiary przekrojów - powyżej 80 cm) dopuszczalne jest rozdzielne betonowanie belek oraz płyt, przy czym w tym przypadku spoinę roboczą wykonuje się o 2-3 cm poniżej dolnego poziomu płyt. W konstrukcjach inżynierskich jak np. ramach, lukach itp., położenie spoin roboczych powinno być ustalone w projekcie technicznym.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !