Adaptacja sieci geodezyjnej

 

Adaptacja sieci geodezyjnej

adaptacja sieci geodezyjnej — włączenie całości lub części istniejącej sieci geodezyjnej do sieci nowo zakładanej
adaptator - aut. element decyzyjny w adaptacyjnej pętli układu sterowania automatycznego; odpowiednik regulatora w układach regulacji automatycznej
adapter gramofonowy - część składowa gramofonu służąca do odczytywania dźwięku zapisanego na płycie gramofonowej; a. g. zawiera igłę ślizgającą się swym ostrzem w rowku płyty, stanowiącym zapis dźwięku; drgania igły są przenoszone na przetwornik mechanoelektryczny umieszczony na końcu ruchomego ramienia a. g.; otrzymane przebiegi elektryczne są odpowiednio wzmacniane i przekazywane do głośnika adapter płytowy — fot. urządzenie umożliwiające stosowanie kaset na płyty w niektórych typach aparatów fotograficznych na film zwijany adapter współosiowy - tel. bezodbiciowy element linii transmisyjnej, zawierający dwa różne złącza o tej samej impedancji, służący do połączenia dwóch linii transmisyjnych zakończonych różnymi złączami  (program na komputer)

adatom - . atom w stanie zaadsorbowanym na powierzchni ciała stałego addend —► ligand
addenda - wszelkiego rodzaju materiał (np. dodatki, przypisy) uzupełniający dzieła addycja — przyłączanie addytywne mieszanie barw - wywoływanie wrażenia barwy mieszanej (która na ogół występuje także w widmie światła białego) przez równoczesne działanie na oko promieniowania o różnych długościach fali; przez addytywne zmieszanie trzech barw podstawowych w różnych proporcjach (tj. przy różnej jasności składników) można uzyskać każdą dowolną barwę chromatyczną, a także barwę achromatyczną addytywność miary — mat. własność miary m taka, że m(AuB) = m(.4) + m(B) dla każdych rozłącznych elementów A i B adeline (z ang. adaptive linear neuron) - cybern. liniowy element adaptacyjny modelujący pewne własności komórki nerwowej; elementy te są używane do budowy sieci adaptacyjnych adenina, 6-aminopuryna, abiochemicznych adermina — witamina Bh  (program na telefon)
adhezja, przyczepność, przyleganie - Jiz. zjawisko łączenia się powierzchniowych warstw dwóch różnych ciał (faz) doprowadzonych do zetknięcia, wskutek przyciągania międzycząsteczkowcgo adiabata — term. krzywa na wykresie charakteryzująca przemianę adiabatyczną (tj. przebiegającą bez wymiany ciepła z otoczeniem) adiabata Hugoniota - aero. krzywa przedstawiająca zależność między stosunkiem ciśnienia a stosunkiem gęstości przed i za czołem fali uderzeniowej  (program egzamin ustny)

adiabata kondensacyjna - aero. krzywa przedstawiająca zależność między stosunkiem ciśnienia a stosunkiem gęstości lub też. między stosunkiem ciśnienia a stosunkiem objętości właściwej przed i poza skokiem kondensacyjnym adiustacja - przygotowanie maszynopisu wydawniczego pod względem redakcyjno-technicznym do wykonania składu w drukami; rozróżnia się: a. merytoryczną dotyczącą weryfikacji merytorycznej tekstu, a. stylistyczną dotyczącą języka, pisowni i interpunkcji, a. techniczną obejmującą dyspozycje dotyczące składania i łamania tekstu, np. krój pisma, stopień czcionki, wielkość kolumny itp.  (opinie o programie)
admitancja, przewodność pozorna, przewodność zespolona - przy przebiegach stałych - stosunek natężenia prądu elektrycznego płynącego przez dwójnik do napięcia panującego na zaciskach dwójnika; w tym przypadku a. wyraża się liczbą rzeczywistą i równa się konduktancji sta- łoprądowej; przy przebiegach sinusoidalnych o określonej częstotliwości - stosunek wartości zespolonych (symbolicznych) prądu do napięcia w dwójniku; w tym przypadku a. jest liczbą zespoloną i może być przedstawiona w postaci algebraicznej Y = G + )B. gdzie G - konduk- tancja, B - susceptancja, j - jednostka urojona
admitancja wzajemna - transadmitancja adrema -» adresarka
ADP (adenosine diphosphate) — kwas adenozy- nodwufosforowy

Hormon rdzenia nadpercza

adrenalina — hormon rdzenia nadpercza reguluje ciśnienie krwi, pobudza symetryczny układ nerwowy
adrenokortykotropina kortykotropina adres — inf ciąg symboli, bitów lub liczba identyfikująca rejestr, komórkę pamięci lub urządzenie
adres bazowy — adres początkowy stanowiący podstawę do wyznaczania adresów w programie lub jego części
adres bezpośredni — adres wyznaczający komórkę pamięci, której zawartość ma być traktowana jako argument operacji  (segregator aktów prawnych)
adres bezwzględny, adres rzeczywisty, adres komputera, adres maszyny — adres przyporządkowany w sposób trwały przez konstruktora komputera cyfrowego określonej komórce pamięci lub część adresowa rozkazu, która bez dalszych modyfikacji określa komórkę pamięci zawierającą argument operacji określonej rozkazem adres efektywny rozkazu — adres rozkazu uzyskany przez przekształcenie adresu pierwotnego w sposób jednoznacznie określony dla komputera i języka programowania adres generowany - adres, który został wyznaczony podczas działania programu adres komputera —» adres bezwzględny adres maszyny - adres bezwzględny adres początkowy (programu), adres podstawowy - (1) adres miejsca w pamięci operacyjnej, w którym zawarty jest ten rozkaz danego programu, który ma być wykonany jako pierwszy; (2) adres określający początek obszaru wejścia lub wyjścia w pamięci operacyjnej  (promocja 3 w 1)

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !