Bezpieczeństwo i higiena pracy - pytania ustny


Bezpieczeństwo i higiena pracy - pytania ustny

Jakie, ze względu na bhp, wielkości i parametry należy kontrolować i sprawdzać podczas wbijania pali na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie.


Podczas wbijania pali sprawdza się:
1) czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny roboczej,
2) równomierność obciążenia pomostu roboczego,
3) stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze,
4) stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych.

 

Jakie formalne dokumenty należy założyć dla każdego żurawia - w myśl rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.


1) Dla każdego żurawia powinna być założona książka dyżurów, do której dźwigowy każdej zmiany wpisuje uwagi o stanie żurawia i jego urządzeń, zgodnie z instrukcją wydaną przez właściwego ministra.
2) Dla każdego żurawia powinna być założona książka kontroli. Do książki kontroli wpisuje się wyniki wszystkich badań konstrukcji i urządzeń żurawia. Rodzaje książek kontroli określa właściwy minister.
3) Dźwigowy jest odpowiedzialny za obsługę żurawia, za utrzymywanie urządzeń w stanie należytym i stosowanie się do instrukcji.

 

Reklama: Na naszym portalu www.uprawnienia-budowlane.pl znajdą Państwo kompletne oprogramowanie przygotowujące w 100% do egzaminu na uprawnienia budowlane. Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli nie jesteś pewny, poczytaj o nas w zakładce Opinie, w której użytkownicy zostawili opinie po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin ustny znajdują się w trybie Egzamin Ustny.


Omów zasady zajmowania pasa drogowego wg rozporządzenia RM w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

 

Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Dotyczy ono: prowadzenia w obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych, włączanie pasa drogowego lub jego części do palcu budowy prowadzonej poza pasem drogowym, wydzielanie części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników, umieszczania reklam w pasie drogowym, innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu lub stanu technicznego pasa drogowego. Wniosek zawierający: nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz okres zajęcia (z planem sytuacyjnym z wymiarami) należy złożyć u zarządcy drogi z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Zarządca drogi wydaje zezwolenie określające m. in. sposób zabezpieczenia odcinka drogi, okres zajęcia, sposób przywrócenia stanu pierwotnego. Za zajęcie pasa jest pobierana opłata obliczana wg ilości m2, stawki i liczby dni. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami