Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Użycie sprzętu zmechanizowanego podnosi wydajność pracy. Do wykonywania pokryć ochronnych stosuje się sprzęt o napędzie pneumatycznym. Dla utrzymania sprzętu w gotowości należy go prawidłowo przechowywać i konserwować. Dotyczy to szczególnie sprzętu stosowanego do nanoszenia materiałów płynnych, które wkrótce po użyciu schną i twardnieją (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stosowanie i obsługa różnego rodzaju narzędzi, aparatów i sprzętu, szczególnie zmechanizowanego, oraz drabin i rusztowań, jak również używanie niektórych materiałów, zagraża w wielu przypadkach bezpieczeństwu pracujących. Należy zapobiegać temu zagrożeniu przez stosowanie odpowiednich środków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W następnym temacie dowiecie się, w jakich warunkach występuje możliwość zagrożenia bezpieczeństwa przy wykonywaniu pokryć ochronnych i jakie środki bezpieczeństwa i ochrony przeciwogniowej muszą być wtedy podejmowane (uprawnienia budowlane). Do środków ochrony pracy zalicza się wszystkie środki i urządzenia służące zabezpieczeniu pracujących przed wypadkami przy pracy, D chorobami zawodowymi i przedwczesną utratą zdolności do pracy. D Za przestrzeganie bezpieczeństwa pracy są odpowiedzialne przede wszystkim kierownictwa zakładów pracy. Każdy z pracujących musi również sam troszczyć się o stale przestrzeganie zarządzeń o bezpieczeństwie i higienie pracy, zęby zachować zdrowie i zdolność do pracy. Także pożary i wybuchy mogą stanowić zagrożenie nie tylko budynków i urządzeń, lecz również zdrowia i życia pracujących. Z tego powodu środki ochrony przeciwpożarowej służą równocześnie bezpieczeństwu pracy (program egzamin ustny).

Przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych zakres ochrony i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest bardzo duży wskutek licznych i różnorodnych zagrożeń występujących przy tych robotach. Zestawienie tych zagrożeń.  Praca na drabinach, rusztowaniach i wysokich urządzeniach wymaga szczególnej uwagi. Powinniście się tym zająć w następnym zadaniu (opinie o programie).

Nieszczęśliwe wypadki

Nieszczęśliwe wypadki wskutek porażenia przez prąd elektryczny zdarzają się wówczas, gdy ciało ludzkie niczym nie zabezpieczone staje się załącznikiem pomiędzy dwoma przewodami przewodzącymi prąd lub między przewodem a uziemieniem (segregator aktów prawnych). Postarajcie się o broszurę omawiającą udzielanie pierwszej pomocy przy nieszczęśliwych wypadkach. Przeczytajcie tam wskazówki o zabiegach, jakie należy przeprowadzić w ramach pierwszej pomocy w przypadku porażenia człowieka przez prąd elektryczny i o metodach reanimacji (przywracania do życia). Wykonywanie robót przeciwkorozyjnych często jest połączone z nieuniknionym zabrudzeniem rąk i twarzy. Zdarza się to przeważnie przy odrdzewianiu i przy malowaniu. Jeśli przez dłuższy okres nie stosuje się zabiegów zalecanych przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą powstać uszkodzenia skóry, spojówek oczu i błon śluzowych nosa. W schemacie 24 są wymienione substancje, które dla skóry i oczu są jeszcze bardziej szkodliwe niż pyl powstający przy odrdzewianiu lub rozpylona farba. Podane są tam również środki zabezpieczające. Przestudiujcie jeszcze raz schemat 24. Przerysujcie następnie tabl. 22. Wpiszcie do niej treść pierwszej kolumny, a w drugiej bardzo krótko uzasadnijcie konieczność stosowania wymienionych tam środków ochrony.

Do robót przeciwkorozyjnych bywają stosowane materiały, które wykazują działanie trujące, jeśli przenikną do organizmu przez otwarte rany bądź przy wdychaniu i połykaniu. Z niektórymi ważniejszymi środkami, zapobiegającymi zatruciu wskutek zetknięcia z materiałami trującymi, możecie zapoznać się rozwiązując następne zadanie (promocja 3 w 1).

Gruntowanie stalowych konstrukcji budowlanych, znajdujących się na zewnątrz, jest wykonywane przeważnie za pomocą farb zawierających minię ołowianą. Minia ołowiana należy do najbardziej trujacych pigmentów. Przedostając się do organizmu powoduje ciężkie zatrucie ołowiowe. Dzięki wszechstronnym środkom zabezpieczającym stosowanym przy obchodzeniu się z pigmentami ołowiowymi i okresowym badaniom lekarskim, którym muszą być poddawani pracownicy zatrudnieni przy malowaniu farbami zawierającymi związki ołowiu, zatrucia ołowiem zdarzają się na ogół bardzo rzadko.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami