Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

W miarę zaawansowania prac projektowych i przygotowywania inwestycji budowlanej, a następnie jej realizacji wykonywane są coraz bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe. Podlegają one formalnym wymaganiom, które określone są odpowiednimi przepisami. Powstają dokumenty niezbędne w procesie inwestycyjno-budowlanym - należą do nich projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Budowlany i wykonawczy - ważne projekty

Dwa projekty - budowlany…

Projekt budowlany ma zawierać rozwiązania projektowe sporządzone dla planowanej inwestycji i stanowi podstawę m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę.

Podstawowe elementy projektu budowlanego to projekt zagospodarowania działki lub terenu, czyli zarys projektowanych obiektów i sieć uzbrojenia naniesione na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową oraz projekt architektoniczno-budowlany, czyli np. projekt domu (segregator aktów prawnych). Oba elementy powinny zawierać część opisową oraz rysunkową wraz z datami sporządzenia oraz podpisami autorów posiadających odpowiednie uprawnienia.

W określonych przypadkach może być wymagane dołączenie do projektu wyników z przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego, a także informacji o obszarze oddziaływania.

… oraz wykonawczy

Projekt wykonawczy jest obowiązkową częścią dokumentacji projektowej (wykonawczej) i jest uszczegółowieniem rozwiązań, które zawiera projekt budowlany. Dokumentacja projektowa jest elementem wymaganym np. podczas składania zamówień na wykonanie robót budowlanych, kontroli jakości zrealizowanych prac, a także przy odbiorze gotowych obiektów.

Projekty wykonawcze doprecyzowują projekty budowlane w takim stopniu, aby mogły być podstawą do wykonania przedmiaru robót, sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty, a także by służyły do zrealizowania budowy.

Projekty te zachowują swoją ważność także po zakończeniu inwestycji - stają się elementem dokumentacji powykonawczej, która określa sposób użytkowania obiektów, powinny także być załączone do książki eksploatacji obiektu budowlanego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami