Chemicznie czysta woda

Chemicznie czysta woda

Ważną sprawą jest późniejsze prawidłowe użytkowanie pomieszczeń produkcyjnych, nadzór nad sprawnością (w tym szczelnością) urządzeń, z których mogą następować przecieki rozlanych cieczy agresywnych, okresowe przeprowadzenie konserwacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

W betonie korozji może ulegać zarówno spoiwo cementowe, jak i kruszywo. Cement jest bardziej wrażliwy na działanie czynników chemicznych niż kruszywo, które może ulec szybkiemu zniszczeniu, podobnie jak spoiwo cementowe, jedynie wówczas, gdy pochodzi z mało odpornego kamienia. Najłatwiej reagującym składnikiem betonu jest wodorotlenek wapniowy powstający przy wiązaniu cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Korozja betonu może być najczęściej wywołana następującymi procesami:

  1. rozpuszczaniem i wyługowywaniem minerałów składników stwardniałego spoiwa cementowego,
  2. na skutek reakcji wymiennych zachodzących pomiędzy składnikami spoiwa cementowego i agresywnego roztworu, jeśli produkty reakcji wydzielane w postaci amorficznej nie mają zdolności wiązania lub są łatwo rozpuszczalne i wyługowywane z betonu,
  3. powstaniem trudno rozpuszczalnych soli krystalicznych, które wypełniając pory działają rozsadzająco na beton (uprawnienia budowlane).

Chemicznie czysta woda, nie zawierająca lub zawierająca w minimalnych ilościach rozpuszczone związki mineralne, rozpuszcza i wypłukuje z betonu wolne wapno CaO tworząc CaO(OH)2, a następnie w mniejszym stopniu krzemiany i gliniany wapnia. Szczególnie agresywna jest woda miękka, np. woda powierzchniowa z topniejącego śniegu lub źródlana na terenach górzystych, gdzie nie występują skały wapienia (program egzamin ustny).

Wody zawierające kwasy powodują korozję polegającą na powstawaniu reakcji kwasów z zasadowymi składnikami spoiwa cementowego. Produkty reakcji są łatwiej rozpuszczalne i nie mają właściwości wiążących. Wody kwaśne o pH poniżej 6 uważane są już jako wody agresywne dla zwykłego betonu, wykonanego z cementu portlandzkiego (opinie o programie).

Agresywne działanie kwasów

Kwas węglowy (H2C03), powstały przez rozpuszczenie dwutlenku węgla w wodzie, działa korodująco na beton, reagując z wodorotlenkiem wapniowym, z którym tworzy początkowo nierozpuszczalny węglan wapniowy obojętny (CaC03). Związek ten pod dalszym wpływem C02 zawartego w wodzie przechodzi w łatwo rozpuszczalny kwaśny węglan wapniowy Ca(HC03)2. Korodująco działa tu wolny dwutlenek węgla (nie związany ani jako węglan wapniowy, ani jako kwaśny węglan), nawet w przypadku występowania w niewielkich ilościach.

Próbę na obecność agresywnego dwutlenku węgla w wodzie przeprowadza się oznaczając jej zdolność rozpuszczania marmuru. Do najczęściej występujących kwasów nieorganicznych, przed którymi najczęściej zabezpieczamy budowle, należą kwasy: siarkowy, solny, azotowy (segregator aktów prawnych).

Agresywne działanie kwasów na beton i zaprawy polega na reagowaniu ich ze składnikami cementu, przy czym wchodzą one w nowe związki z wolnym wapniem, krzemianami i glinianami wchodzącymi w skład cementu. Produktem korozji mogą być sole łatwo rozpuszczalne w wodzie, wówczas korozja przebiega stosunkowo szybko i spoiwo cementowe zostaje z betonu wymyte.

Takie zjawiska zachodzą w przypadku działania wód zawierających kwas solny lub azotowy i przebiegają tym szybciej, im wyższa jest wymiana cieczy stykającej się z betonem (np. przy ściekach płynących). Jeśli w wyniku reakcji wymiany powstają związki trudno rozpuszczalne, wówczas korozja zachodzi jedynie w tym przypadku, gdy nowo utworzone związki szkodliwe krystalizują z wodą, zwiększając przy tym objętość. Staje się przyczyną rozsadzania betonu i zniszczenia jego struktury.

Tego rodzaju korozja występuje w wodach siarczanowych, które zawierają jony S04, występujące najczęściej w postaci siarczanu wapniowego CaS04, rzadziej jako siarczan magnezowy MgS04 lub sodowy Na2S04. Siarczany reagują nie tylko z wolnym wapniem w beknie, ale również z glinianem trójwapniowym. Siarczan magnezowy działa również ca krzemiany wapniowe (promocja 3 w 1). Siarczany reagując z wolnym wapniem, zawartym w spoiwie cementowym betonu, tworzą siarczan wapniowy (gips) krystalizujący z dwoma cząsteczkami wody.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami