Ciągliwość asfaltów

Ciągliwość asfaltów

Podstawą szczegółowej klasyfikacji asfaltów jest ich twardość wyrażona penetracją. Penetracja asfaltu jest główną cechą charakteryzującą jego przydatność dla budownictwa. Inne wymagania normalizacyjne mają na celu ściślejszą i ostateczną ocenę właściwości asfaltu w związku z jego penetracją. Właściwości te dotyczyć mogą cech fizycznych, fizykochemicznych, wreszcie technicznych, związanych z zastosowaniem asfaltu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Właściwości fizyczne asfaltów, oprócz penetracji, obejmują oznaczenia ciężaru właściwego, temperatury mięknienia oraz łamliwości i ciągliwości.

Ciągliwość asfaltów jest obok penetracji jedną z najważniejszych cech fizycznych, gdyż charakteryzuje właściwości plastyczne asfaltu.
Asfalt jako lepiszcze powinien mieć zdolność do przeciwstawiania się odkształceniom wywoływanym mechanicznymi naprężeniami w materiale wskutek działania czynników mechanicznych i fizycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wskazana jest duża ciągliwość asfaltu wyrażona długością nitki asfaltowej, otrzymywanej przy rozciąganiu znormalizowanej próbki w ściśle ustalonej temperaturze.

W celu zachowania bezpieczeństwa przy ogrzewaniu asfaltu przewidziano w normach ustalanie jego temperatury zapłonu, tj. temperatury, w których pary asfaltu są palne.
Fizykochemiczna charakterystyka dotyczy głównie odporności asfaltu na ogrzewanie, co wykazują badania odparowalności w temperaturze 163cC przez 5 godzin. Zmiany jakie zaszły wskutek ogrzewania można stwierdzić na podstawie ustalenia penetracji i ciągliwości asfaltów po przeprowadzeniu badania odparowalności. Odparowalność asfaltu charakteryzuje niejako zmiany, jakie mogą nastąpić przy ogrzewaniu asfaltu w kotłach podczas prac drogowych (uprawnienia budowlane).

Wiadomo, że ogrzewanie powoduje utwardzanie asfaltów, odpowiednie więc przepisy norm mają na celu zabezpieczenie asfaltu od przepalenia. Skład chemiczny asfaltów jest bardzo skomplikowany i mało zbadany. Pewnym odzwierciedleniem chemizmu asfaltów jest tzw. analiza grupowa asfaltów, polegająca na rozdziale asfaltu na 4 grupy składników: składniki olejowe, żywice asfaltowe, asfalteny i karbeny.
Podział grupowy przeprowadza się przez zastosowanie rozpuszczalników o różnym napięciu powierzchniowym (program egzamin ustny).

Analiza grupowa

Analiza grupowa jest w coraz szerszym zakresie stosowana do charakterystyki asfaltów, lecz nie jest ona jednak włączona dotychczas do oznaczeń obowiązujących w tablicy norm.
Niezależnie od oznaczeń przewidzianych w normach przeprowadza się jeszcze inne oznaczenia uzupełniające (np. wyznaczenie krzywej penetracji i ciągliwości). Normy przewidują oznaczanie penetracji i ciągliwości w temperaturze 25°C, jako temperaturze znormalizowanej (opinie o programie).

Niezmiernie ważne natomiast jest ustalenie zachowania się asfaltu poniżej i powyżej tej temperatury.
Wskazane jest, aby krzywa penetracji, np. w zakresie temperatur od 20 do 40°C, miała możliwie równomierny i łagodny przebieg. To samo dotyczy krzywej ciągliwości asfaltu.
W niektórych normach, np. niemieckich, prócz temperatury mięknienia wymagane jest ustalenie według Ubbelohde’a tzw. temperatury kropienia, czyli granicy płynności asfaltu. Ważną cechą asfaltu jest jego tzw. punkt łamliwości, określany temperaturą, w której cienka, o znormalizowanych wymiarach i grubości błonka asfaltowa ulega złamaniu.
Ogólnie stosowana jest metoda Fraassa ustalania wrażliwości asfaltu na niskie temperatury.

Podstawą oceny przydatności asfaltów do celów praktycznych jest określenie zachowania się asfaltu w różnych temperaturach i oznaczenie zmian jego właściwości fizycznych wskutek zmiany temperatury (segregator aktów prawnych).
Oznaczenia takie, jak penetracja, ciągliwość, temperatura mięknienia wyznaczona metodą „Pierścień i Kula’’ (P. i K.) i według Kramera-Sarnowa (K. S.), temperatura łamliwości i temperatura kropienia według UbbeloMe’a, rozpatrywane pojedynczo nie dają możliwości oceny właściwości fizycznych asfaltów.

Dla należytego zrozumienia właściwości badanego asfaltu należy zestawić te oznaczenia łącznie i dopiero na podstawie porównania ze sobą poszczególnych wyników można wysnuć pewne wnioski co do charakteru badanego asfaltu i jego zachowania się w różnych temperaturach (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !