Część rezystywna rezystora

Część rezystywna rezystora

Część rezystywna rezystora - część konstrukcyjna rezystora, której kształt i rezystywność wyznaczają jego rezystencję; cz. r. r. może być: drut, warstewka metalu, węgla lub odpowiedniej mieszaniny, ciecz w rurce izolacyjnej itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

Część robocza (narzędzia skrawającego) - część obejmująca elementy konstrukcyjne, związane bezpośrednio z pracą narzędzia, a więc skrawaniem i wykańczaniem obrabianej powierzchni oraz prowadzeniem narzędzia w stosunku do przedmiotu lub przyrządu obróbkowego.

Część rzeczywista liczby zespolonej - składnik rzeczywisty a w wyrażeniu liczby zespolonej w postaci sumy a + bi, gdzie i oznacza jednostkę urojoną.

Część toczna (łożyska) - element toczny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Część urojona liczby zespolonej - czynnik rzeczywisty b w wyrażeniu liczby zespolonej w postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostkę urojoną.

Część zbioru - podzbiór zbioru.

Człon 1 - elementarna część konstrukcyjna mechanizmu, mająca określoną długość, masę, moment bezwładności: rozróżnia się cz. sztywne i podatne(np. sprężyny, gaz pneumatycznych); w każdym mechanizmie wyróżnia się cz. napędzający (czynny), którego ruch jest założony i warunkuje ruch pozostałych cz. (napędzanych, biernych).

Człon - część składowa układu regulacji automatycznej, wydzielona w sposób umowny w celu wyznaczenia zależności, które wywierają wpływ na zachowanie się układu; ze względu na jednokierunkowy przebieg sygnałów w układach regulacji automatycznej, w każdym cz. istnieje doprowadzenie sygnału wejściowego (wejście) i doprowadzenie sygnału wyjściowego (wyjście); podział układu na cz. nie musi mieć związku z ich zadaniami funkcjonalnymi i realizacją konstrukcyjną (uprawnienia budowlane).

Człon algebraiczny - w systemie sterowania automatycznego człon, w którym wartość sygnału wyjściowego jest wynikiem operacji dodawania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi, wyciągania pierwiastka wykonywanych na wartościach sygnałów wejściowych.

Człon bierny - człon nie zawierający źródła energii, charakteryzujący się właściwością rozpraszania bądź. magazynowania energii (np. rezystor, induktor, kondensator).

Człon blokadowy - przekaźnik, który w pewnych warunkach ogranicza działanie lub zapobiega działaniu innych członów urządzenia zabezpieczeniowego.

Człon czynny - człon zawierający źródło energii; dla cz. cz. energia sygnału wyjściowego jest większa od energii sygnału wejściowego (np. wzmacniacz).

Człon dynamiczny - człon, w którym bieżąca wartość sygnału wyjściowego zależy zarówno od aktualnych jak i poprzedzających je wartości sygnałów wejściowych; zależność pomiędzy wartościami sygnału wyjściowego a wartościami sygnału wejściowego cz. d. jest operatorem (np. operatorem różniczkowania, całkowania); do podstawowych cz. d. należą np. człon bezinercyjny, człon inercyjny, człon różniczkujący, człon całkujący, człon opóźniający (program egzamin ustny).

Człon działania jednokierunkowego

Człon działania jednokierunkowego - człon czynny, w którym sygnał może być przekazywany tylko w jednym kierunku (np. wzmacniacz elektroniczny).

Człon korekcyjny - człon, który polepsza właściwości dynamiczne układów regulacji automatycznej przez utworzenie w torze głównym układu sygnałów proporcjonalnych do pochodnych i całek sygnału uchybu; rozróżnia się cz. k. szeregowe i równoległe (opinie o programie).

Człon kotła - wymienny, powtarzalny element kotła żeliwnego stanowiący część komory paleniskowej, kanałów konwekcyjnych przestrzeni ciśnieniowej i ewentualnie rusztu; kocioł montuje się przez szeregowe łączenie członów.

Człon liniowy - człon, w którym zależność sygnału wyjściowego od sygnału wejściowego można opisać za pomocą liniowego równiania różniczkowego; także człon, dla którego obowiązuje zasada superpozycji.

Człon logiczny - człon, w którym wartość sygnału wyjściowego jest wynikiem operacji logicznych na wartościach sygnałów wejściowych, np. człon I wykonujący operację iloczynu logicznego, człon LUB, wykonujący operację sumy logicznej, człon NIE, wykonujący operację negacji; zob. elementy logiczne.

Człon nieliniowy - człon, którego działania nie można opisać za pomocą liniowego równania różniczkowego; rozróżnia się człony o nieliniowości statycznej i dynamicznej; w cz. n. nie obowiązuje zasada superpozycji (segregator aktów prawnych).

Człon odchylania - TV część odbiornika telewizyjnego obejmująca układy generacji, kształtowania i wzmacniania przebiegów odchylających wraz z cewkami odchylającymi oraz związane z odchylaniem układy pomocnicze i regulacyjne.

Człon operacyjny (komputera analogowego) - część komputera analogowego przeznaczona do realizacji operacji matematycznych takich jak: sumowanie, mnożenie, całkowanie, różniczkowanie itp. i przeprowadzająca obliczenia.

Człon pomiarowy - część układu regulacji automatycznej, której zadaniem jest pomiar wielkości regulowanej i jej przetworzenie na sygnał dogodny do wprowadzenia do regulatora.

Człon redukcji - człon 1, zwykle o ruchu obrotowym lub postępowym prostoliniowym, do którego redukuje się wszystkie masy mechanizmu przy badaniu jego ruchu pod działaniem sił.

Człon statyczny - człon, w którym bieżąca wartość sygnału wyjściowego jest funkcją bieżących wartości sygnałów wejściowych.

Człon strojeniowy (odbiornika radiowego) - zespół obwodów strojonych odbiornika, często łącznie z przełącznikiem falowym i lampami zmontowanymi w jednym bloku.

Człon synchronizacji - TV część odbiornika telewizyjnego, obejmująca układy wydzielania ciągu impulsów z sygnału wizyjnego oraz układy rozdziału impulsów synchronizujących; cz. s. dostarcza do członu odchylania odpowiednie impulsy do synchronizacji układów odchylania poziomego i pionowego (promocja 3 w 1).

Człon wykonawczy - część układu regulacji automatycznej przeznaczona do bezpośredniego oddziaływania na proces zachodzący w obiekcie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami