Blog

07.04.2020

Część rezystywna rezystora

W artykule znajdziesz:

Część rezystywna rezystora

Część rezystywna rezystora

Część rezystywna rezystora - część konstrukcyjna rezystora, której kształt i rezystywność wyznaczają jego rezystencję; cz. r. r. może być: drut, warstewka metalu, węgla lub odpowiedniej mieszaniny, ciecz w rurce izolacyjnej itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

Część robocza (narzędzia skrawającego) - część obejmująca elementy konstrukcyjne, związane bezpośrednio z pracą narzędzia, a więc skrawaniem i wykańczaniem obrabianej powierzchni oraz prowadzeniem narzędzia w stosunku do przedmiotu lub przyrządu obróbkowego.

Część rzeczywista liczby zespolonej - składnik rzeczywisty a w wyrażeniu liczby zespolonej w postaci sumy a + bi, gdzie i oznacza jednostkę urojoną.

Część toczna (łożyska) - element toczny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Część urojona liczby zespolonej - czynnik rzeczywisty b w wyrażeniu liczby zespolonej w postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostkę urojoną.

Część zbioru - podzbiór zbioru.

Człon 1 - elementarna część konstrukcyjna mechanizmu, mająca określoną długość, masę, moment bezwładności: rozróżnia się cz. sztywne i podatne(np. sprężyny, gaz pneumatycznych); w każdym mechanizmie wyróżnia się cz. napędzający (czynny), którego ruch jest założony i warunkuje ruch pozostałych cz. (napędzanych, biernych).

Człon - część składowa układu regulacji automatycznej, wydzielona w sposób umowny w celu wyznaczenia zależności, które wywierają wpływ na zachowanie się układu; ze względu na jednokierunkowy przebieg sygnałów w układach regulacji automatycznej, w każdym cz. istnieje doprowadzenie sygnału wejściowego (wejście) i doprowadzenie sygnału wyjściowego (wyjście); podział układu na cz. nie musi mieć związku z ich zadaniami funkcjonalnymi i realizacją konstrukcyjną (uprawnienia budowlane).

Człon algebraiczny - w systemie sterowania automatycznego człon, w którym wartość sygnału wyjściowego jest wynikiem operacji dodawania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi, wyciągania pierwiastka wykonywanych na wartościach sygnałów wejściowych.

Człon bierny - człon nie zawierający źródła energii, charakteryzujący się właściwością rozpraszania bądź. magazynowania energii (np. rezystor, induktor, kondensator).

Człon blokadowy - przekaźnik, który w pewnych warunkach ogranicza działanie lub zapobiega działaniu innych członów urządzenia zabezpieczeniowego.

Człon czynny - człon zawierający źródło energii; dla cz. cz. energia sygnału wyjściowego jest większa od energii sygnału wejściowego (np. wzmacniacz).

Człon dynamiczny - człon, w którym bieżąca wartość sygnału wyjściowego zależy zarówno od aktualnych jak i poprzedzających je wartości sygnałów wejściowych; zależność pomiędzy wartościami sygnału wyjściowego a wartościami sygnału wejściowego cz. d. jest operatorem (np. operatorem różniczkowania, całkowania); do podstawowych cz. d. należą np. człon bezinercyjny, człon inercyjny, człon różniczkujący, człon całkujący, człon opóźniający (program egzamin ustny).

Człon działania jednokierunkowego

Człon działania jednokierunkowego - człon czynny, w którym sygnał może być przekazywany tylko w jednym kierunku (np. wzmacniacz elektroniczny).

Człon korekcyjny - człon, który polepsza właściwości dynamiczne układów regulacji automatycznej przez utworzenie w torze głównym układu sygnałów proporcjonalnych do pochodnych i całek sygnału uchybu; rozróżnia się cz. k. szeregowe i równoległe (opinie o programie).

Człon kotła - wymienny, powtarzalny element kotła żeliwnego stanowiący część komory paleniskowej, kanałów konwekcyjnych przestrzeni ciśnieniowej i ewentualnie rusztu; kocioł montuje się przez szeregowe łączenie członów.

Człon liniowy - człon, w którym zależność sygnału wyjściowego od sygnału wejściowego można opisać za pomocą liniowego równiania różniczkowego; także człon, dla którego obowiązuje zasada superpozycji.

Człon logiczny - człon, w którym wartość sygnału wyjściowego jest wynikiem operacji logicznych na wartościach sygnałów wejściowych, np. człon I wykonujący operację iloczynu logicznego, człon LUB, wykonujący operację sumy logicznej, człon NIE, wykonujący operację negacji; zob. elementy logiczne.

Człon nieliniowy - człon, którego działania nie można opisać za pomocą liniowego równania różniczkowego; rozróżnia się człony o nieliniowości statycznej i dynamicznej; w cz. n. nie obowiązuje zasada superpozycji (segregator aktów prawnych).

Człon odchylania - TV część odbiornika telewizyjnego obejmująca układy generacji, kształtowania i wzmacniania przebiegów odchylających wraz z cewkami odchylającymi oraz związane z odchylaniem układy pomocnicze i regulacyjne.

Człon operacyjny (komputera analogowego) - część komputera analogowego przeznaczona do realizacji operacji matematycznych takich jak: sumowanie, mnożenie, całkowanie, różniczkowanie itp. i przeprowadzająca obliczenia.

Człon pomiarowy - część układu regulacji automatycznej, której zadaniem jest pomiar wielkości regulowanej i jej przetworzenie na sygnał dogodny do wprowadzenia do regulatora.

Człon redukcji - człon 1, zwykle o ruchu obrotowym lub postępowym prostoliniowym, do którego redukuje się wszystkie masy mechanizmu przy badaniu jego ruchu pod działaniem sił.

Człon statyczny - człon, w którym bieżąca wartość sygnału wyjściowego jest funkcją bieżących wartości sygnałów wejściowych.

Człon strojeniowy (odbiornika radiowego) - zespół obwodów strojonych odbiornika, często łącznie z przełącznikiem falowym i lampami zmontowanymi w jednym bloku.

Człon synchronizacji - TV część odbiornika telewizyjnego, obejmująca układy wydzielania ciągu impulsów z sygnału wizyjnego oraz układy rozdziału impulsów synchronizujących; cz. s. dostarcza do członu odchylania odpowiednie impulsy do synchronizacji układów odchylania poziomego i pionowego (promocja 3 w 1).

Człon wykonawczy - część układu regulacji automatycznej przeznaczona do bezpośredniego oddziaływania na proces zachodzący w obiekcie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami