Blog

26.03.2019

Czym zajmuje się kierownik budowy?

W artykule znajdziesz:

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownikiem budowy może być osoba, która posiada uprawnienia budowlane, należy do izby samorządu zawodowego i ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (program na komputer). Kierownik jest odpowiedzialny za organizację budowy, nadzorowaniem zgodności budowy z obiektem oraz realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Pierwszym zadaniem kierownika budowy jest zawsze sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – ten obowiązek należy spełnić jeszcze przed zgłoszeniem do inspektoratu nadzoru budowlanego faktu przyjęcia funkcji kierownika budowy (program na telefon). Od dnia, który określa się w oświadczeniu, kierownik budowy jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na placu budowy i musi zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Formalności dopełnia się przejmując protokolarnie teren budowy od inwestora (program na egzamin ustny).

Kierownik budowy musi prowadzić dokumentację budowy

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Gdy kierownik budowy sporządzi już plan BIOZ, to musi złożyć do nadzoru budowlanego oświadczenie o przejęciu obowiązków. Do oświadczenia musi być dołączona kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie, stanowiące potwierdzenie przynależności do izby inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1). Zgodnie z przepisami budowlanymi obowiązkiem kierownika budowy jest realizacja prac w zgodnie z projektem – dopuszczalne są nieistotne odstępstwa, które zostały zaakceptowane przez projektanta. Materiały stosowane podczas prac budowlanych również muszą być zgodne z cechami określonymi w projekcie.
Kierownik budowy musi prowadzić dokumentację budowy, czyli odnotowywać w dzienniku budowy wszelkie istotne zdarzenia, do których doszło na placu budowy (segregator). Gromadzi b również wszystkie certyfikaty na stosowane materiały oraz protokoły odbiorów. Jego zadaniem jest informowanie inwestora o zakończeniu poszczególnych etapów prac, zwłaszcza w przypadku prac ulegających zakryciu. Ponadto przeprowadza on testy instalacji, a kiedy prace zostaną zakończone, zgłasza inwestorowi, że obiekt jest gotowy do odbioru (opinie). Organizuje on też wytyczenie obiektu i zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami