Produkty hydratacji

Produkty hydratacji

Jak już stwierdzono uprzednio, liczby te nie są dokładne, a to dlatego, że nasza wiedza dotycząca stechiometrii produktów hydratacji cementu jest niewystarczająca, aby określić ilości wody związanej chemicznie. Bardziej wskazane jest zatem rozważanie ilości wody nieodparowywalnej (program uprawnienia budowlane na komputer). Ciężar właściwy produktów hydratacji cementu jest taki, że zajmują one objętość większą niż całkowita objętość cementu nie zhydratyzowanego, lecz mniejszą niż suma objętości suchego cementu oraz wody nieodparowywalnej, przy czym ta druga różnica wynosi 0,254 objętości wody nieodparowywalnej. Średnia wartość ciężaru właściwego produktów hydratacji (włącznie z porami w najbardziej gęstej strukturze) wynosi w stanie nasyconym.

Dla przykładu rozważmy hydratację 100 g cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jeśli przyjąć, że ciężar właściwy suchego cementu wynosi 3,15, to objętość całkowita cementu nie zhydratyzowanego wynosi 100/ 3,15 = 31,8 ml. Wody nieodparowywalnej jest jak już wspomniano ok. 23% masy cementu, tj. 23 ml. Produkty hydratacji w stanie stałym zajmują objętość równą sumie objętości nie zhydratyzowanego cementu i objętości wody zmniejszonej o 0,254 objętości wody nieodparowywalnej, tj (uprawnienia budowlane).
Podane tu liczby są jedynie przybliżone, gdyby jednak całkowita ilość wody była niższa od 42 ml, byłoby jej zbyt mało do pełnej hydratacji celu. Cel może się bowiem formować tylko wówczas, gdy dostateczna ilość wody jest dostępna, zarówno dla reakcji chemicznych, jak i dla wypełnienia tworzących się porów gelowych.

Silnie związana woda celowa nie może wnikać w głąb kapilar i nie może przyczynić się do hydratacji cementu jeszcze nie zhydratyzowanego.
Gdy przebieg hydratacji w zamkniętej próbce dojdzie do takiego etapu, że ilość wody związanej staje się równa ok. połowie początkowej zawartości wody, dalsza hydratacja już nie nastąpi. Wynika stąd także, że pełna hydratacja zamkniętej próbki jest możliwa tylko wtedy, gdy ilość wody zarobowej jest równa przynajmniej podwójnej ilości wody niezbędnej do przebiegu reakcji chemicznej, tj. gdy mieszanka ma stosunek wodno-cementowy równy ok. 0,5 wagowo (program egzamin ustny).

\faktyczny stosunek

W praktyce w podanym przykładzie hydratacja nie przebiegałaby do końca, ponieważ przerywa się ona w rzeczywistości jeszcze przed opróżnieniem kapilar. Stwierdzono, że hydratacja ulega znacznemu zwolnieniu, gdy ciśnienie pary wodnej spada poniżej 0,5 ciśnienia pary nasyconej. Rozważmy teraz hydratację zaczynu pielęgnowanego pod wodą tak, że w wyniku hydratacji niektóre kapilary ulegną opróżnieniu i woda może wsiąkać z zewnątrz. Jak pokazano poprzednio, 100 g cementu (31,8 ml) będzie przy pełnej hydratacji zajmować 67,9 ml (opinie o programie).

Jeśli ma więc nie pozostać cement nie zhydratyzowany i mają nie powstać pory kapilarne, początkowa ilość wody w mieszaninie powinna w przybliżeniu wynosić (67,9 - 31,8) = 36,1 ml. Odpowiada to stosunkowi wodno-cementowemu równemu 1,14 objętościowo lub 0,36 wagowo. Na podstawie innych prac sugerowano odpowiednio wartości 1,2 i 0,38.
Jeśli faktyczny stosunek wodno-cementowy mieszanki, z uwzględnieniem okoliczności, że część wody może wydzielać się na powierzchni zaczynu w okresie początkowego wiązania (bleeding), wynosi poniżej 0,38, wówczas pełna hydratacja nie jest możliwa, ponieważ objętość dostępnej przestrzeni jest niedostateczna dla pomieszczenia wszystkich produktów hydratacji. Należy tu przypomnieć, że hydratacja następuje jedynie w wodzie wewnątrz kapilar (segregator aktów prawnych).

Jeśli istnieje dostęp wody z zewnątrz, hydratacji może ulec dalsza część cementu. Je ilość będzie taka, że produkty hydratacji zć mą o 4,2 ml więcej objętości niż cement stanie suchym. Stwierdzono, że 22,7 ml cementu zajmuje po hydratacji 48,5 ml, tj. produkty hydratacji jednego mililitra cementu zj mują 48,5/22,7 = 2,13 ml. Stąd 4,2 ml zostaje wypełnione w wyniku hydratacji y ml cementu.

W ten sposób objętość cementu jeszcze i zhydratyzowanego. Innymi słowy 19 oryginalnej masy cementu pozostanie w stanie nie zhydratyzowanym i hydratacja ta nigdy nie nastąpi, ponieważ cel zajmuje obecnie całą dostępną przestrzeń, tj. stosunku celu do objętości zhydratyzowane zaczynu wynosi 1,0 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !