Czynnik elektrofilowy

 

Czynnik elektrofilowy

Czynnik elektrofilowy, odczynnik elektrofilowy - odczynnik, który w reakcji organicznej działa jako akceptor pary elektronów należącej do atomu węgla lub innego pierwiastka (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czynnik grzejny - płyn przenoszący energię cieplną od źródła ciepła do grzejnika, który z kolei oddaje to ciepło na zewnątrz.

Czynnik indukcji - współczynnik indukcji chemicznej.

Czynnik kształtu - stosunek powierzchni bryły (elementu wypełnienia kolumny) do powierzchni kuli o objętości równej objętości tej bryły.

Czynnik nukleofilowy, odczynnik nukleofilowy - odczynnik, który w reakcji organicznej oddaje swoją parę elektronów dla utworzenia nowego wiązania z atomem węgla należącym do innej cząsteczki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czynnik roboczy - płyn pośredniczący w przenoszeniu ciepła (w przetwornicach energii) lub ruchu (w napędach hydraulicznych i pneumatycznych).

Czynnik termodynamiczny - substancja (stała, ciekła lub gazowa) podlegająca przemianom termodynamicznym, w urządzeniach technicznych.

Czynnik ziębniczy - czynnik chłodniczy.

Czynnik żyromagnetyczny - współczynnik żyromagnetyczny.

Czynniki abiotyczne - czynniki przyrody nieożywionej (fizyczne, chemiczne), swoiste dla danego środowiska i działające na żyjące w nim organizmy, a jednocześnie podlegające w pewnym stopniu ich wpływom Czynniki biotyczne - elementy przyrody ożywionej wywierające w danej biocenozie wpływ na siebie i na środowisko abiotyczne (uprawnienia budowlane).

Czynniki klimatu

Czynniki klimatu, czynniki klimatotwórcze - zjawiska decydujące o cechach klimatu; należą do nich: promieniowanie słoneczne, ruchy Ziemi, szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od morza względnie oceanu, sąsiedztwo wzniesień stanowiących bariery klimatyczne, a także w mniejszym stopniu wody śródlądowe, grunty, szata roślinna, zabudowa wielkomiejska.

Czynniki pierwsze - mat. liczby pierwsze występujące w przedstawieniu danej liczby naturalnej złożonej w postaci iloczynowej (tzw. rozkład na cz.p.), np. 90 = 2 • 3 • 3 • 5; każda liczba naturalna > 1 (złożona) daje się przedstawić w dokładnie jeden sposób jako iloczyn wyrazów niemalejącego ciągu liczb pierwszych (program egzamin ustny).

Czynność główna - czynność technologiczna.

Czynność optyczna - aktywność optyczna.

Czynność pomocnicza - w technologii mechanicznej - czynność spełniająca rolę pomocniczą przy wykonywaniu czynności technologicznych, np. ustawianie narzędzi, uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarki, wymiana uchwytów i narzędzi (opinie o programie).

Czynność technologiczna, czynność główna - czynność, której celem jest dokonanie w przedmiocie produkcji zmiany kształtu, wymiarów lub własności (np. twardości).

Czystorys mapy - rysunek elementów treści mapy wykonany z zachowaniem warunków przydatności do przewidzianego sposobu reprodukcji.

Czystość barwy - nasycenie barwy.

Czystość mikrobiologiczna - stopień zakażenia drobnoustrojami danego środowiska; cz.m. określana jest metodami fizycznymi, fizyko-chemicznymi oraz mikrobiologicznymi; cz.m. np. w produktach żywnościowych określają odpowiednie normy (segregator aktów prawnych).

Czystość optyczna, czystość enancjomeryczna - stopień zanieczyszczenia jednego z enancjomerów drugim; cz.o. oblicza się jako różnicę między - wyrażoną w procentach - zawartością w mieszaninie jednego enancjomeru a zawartością drugiego.

Czystość pobudzenia - wielkość kolorymetryczna określona równaniem w którym: x,y - współrzędne trójchromatyczne światła badanego; xd, yd - współrzędne trójchromatyczne światła monochromatycznego o długości fali dominującej kd, xw, yw - współrzędne trójchromatyczne umownego światła achromatycznego; wybór równania określającego ze współrzędnymi x lub y zależy od tego, który licznik ma większą wartość bezwzględną.

Czystość promieniowania, czystość radionuklidowa - stosunek aktywności podstawowego nuklidu w danym preparacie promieniotwórczym do całkowitej aktywności preparatu, wyrażony w procentach.

Czystość radiochemiczna - stosunek aktywności nuklidu w danej postaci chemicznej do całkowitej jego aktywności w preparacie promieniotwórczym, wyrażony w procentach.

Czystość radionuklidowi - czystość promieniowania.

Czystość substancji - zawartość danej substancji (lub niekiedy zanieczyszczeń) w określonym produkcie, wyrażona w procentach Wagowych; cz.s. bada się metodami analitycznymi lub mierząc parametry fizyczne zależne od czystości; stosuje się podział na: czysty technicznie (zawartość danej substancji 90-99%), czysty (99-99,9%), czysty do analizy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !