Blog

Harmonogram ogólny zdjęcie nr 10
04.03.2022

Dane wyjściowe

W artykule znajdziesz:

Harmonogram ogólny zdjęcie nr 11
Dane wyjściowe

W przypadku gdy do wykonywania obliczeń lub ich części użyto maszyn cyfrowych, należy w opisie technicznym podać nazwę instytucji, w której wykonano obliczenia. W odpowiednim punkcie obliczeń statycznych należy dołączyć odpis danych wyjściowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Dane powinny zawierać wszystkie wielkości niezbędne do wykonania obliczeń i powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami ośrodka autorskiego programu, zawartymi w opisie programu. W tym samym punkcie obliczeń statycznych należy umieścić wyniki obliczeń uzyskane z maszyny cyfrowej.

Dane wyjściowe do wykonywania obliczeń statycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obliczenia powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi danymi wyjściowymi, które powinny zawierać wszystkie potrzebne informacje, jak:

 1. przeznaczenie budowli,
 2. technologia wykonawstwa,
 3. obciążenia (jeżeli nie są objęte normami),
 4. zagrożenie korozją,
 5. klasy odporności ogniowej,
 6. dane technologiczne,
 7. warunki geotechniczne terenu,
 8. materiały specjalne wymagane np. ze względów technologicznych,
 9. wymagane opinie, uzgodnienia, ekspertyzy, inwentaryzacje itp.,
 10. wymagania lub zalecenia specjalne (uprawnienia budowlane).

Zawartość i układ obliczeń statycznych. Obliczenia statyczne powinny składać się:

 • z opisu technicznego konstrukcji,
 • z obliczeń rachunkowych lub wykonywanych metodą wykreślaną (program egzamin ustny).

Strona tytułowa obliczeń statycznych powinna zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres biura projektów, w którym zostały wykonane obliczenia,
 • nazwę instytucji i szczegółową nazwę obiektu,
 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko głównego projektanta obiektu, datę, podpis (jeżeli występuje),
 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko głównego projektanta konstrukcji, datę, podpis (jeżeli występuje),
 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko autora(ów) obliczeń statycznych, datę ukończenia obliczeń podpis(y),
 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko weryfikatora obliczeń statycznych, datę ukończenia weryfikacji, podpis,
 • tytuł zawodowy, imię i nazwisko kierownika pracowni, datę, podpis,
 • numer produkcyjny projektu,
 • liczbę stron obliczeń, z tym że strona tytułowa ma nr 1,
 • liczbę załączników, dodatkowych wykresów, tablic itd. przynależnych do obliczeń,
 • datę i miejsce sporządzenia obliczeń (opinie o programie).

Opis techniczny konstrukcji

U dołu strony należy przewidzieć rubrykę „Uwagi”, w której w przypadku wprowadzenia zmian, uzupełnień lub adaptacji wpisuje się odpowiednią adnotację. Spis treści powinien zawierać numery i tytuły rozdziałów, wykaz załączników oraz numery stron. Spis treści należy umieszczać bezpośrednio po stronie tytułowej (segregator aktów prawnych).

Opis techniczny konstrukcji poprzedza obliczenia statyczne i powinien zawierać zależnie od potrzeb następujące informacje:

 1. wstęp i założenia, w których należy podać ogólną charakterystykę budowli, wg jakich danych wyjściowych obiekt został zaprojektowany,
 2. zalecenia specjalne, jak przewidywana zmiana przeznaczenia całości lub części budowli, rozbudowa lub likwidacja obiektu, ewentualnie przewidywany okres użytkowania,
 3. ogólna koncepcja konstrukcji z podaniem zasadniczych wymiarów, wskazaniem dylatacji, przerw technologicznych, montażowych lub materiałowych,
 4. opis poszczególnych ustrojów konstrukcyjnych i zasadniczych elementów konstrukcyjnych,
 5. obciążenia stałe i zmienne wraz z możliwością ich kojarzenia, współczynniki przeciążenia; rodzaje i wielkości obciążeń nie objętych normami muszą być zgodne z założeniami lub projektem technologicznym,
 6. dane technologiczne mające wpływ na projekt konstrukcji,
 7. nazwa instytucji, w której wykonano obliczenia za pomocą maszyn cyfrowych lub badań modeli,
 8. wyszczególnienie materiałów, które mają być użyte do konstrukcji z podaniem wytrzymałości, gęstości objętościowej itd.; jeżeli ze względów technologicznych przewiduje się użycie materiałów specjalnych, należy podać ich właściwości, sposoby przygotowania, wbudowania i pielęgnacji, z uzasadnieniem konieczności i celowości zastosowania; materiały nowe, nie objęte żadnymi normami, powinny mieć atesty odpowiednich instytutów; tytuły tych atestów, nazwę instytutu oraz datę opracowania atestu należy wymienić (promocja 3 w 1),
 9. numery kart katalogowych elementów typowych,
 10. zastrzeżenia odnośnie do rozwiązań lub elementów opatentowanych albo podlegających specjalnym wymaganiom czy ograniczeniom,

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Harmonogram ogólny zdjęcie nr 16 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 17 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 18
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 19
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 20 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 21 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 22
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 32 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 33 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 34
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 35
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 36 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 37 Harmonogram ogólny zdjęcie nr 38
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Harmonogram ogólny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami