Dobór kryteriów

Dobór kryteriów
Dobór kryteriów

Zagadnienie właściwego doboru kryteriów jest jednym z najistotniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych czynności w całej analizie kwalitonomicznej. Jako kryteria jakości można przyjmować różne przymioty, umożliwiające opisanie stanu, w jakim znajduje się przedmiot. Jako kryteria jakości najprościej byłoby więc przyjąć wymagania, jakie stawiane są badanemu przedmiotowi (program uprawnienia budowlane na komputer).

W budownictwie mieszkaniowym sprawa jednoznacznego sprecyzowania tych wymagań jest jednak bardzo skomplikowana. Nowe domy przekazuje się użytkownikom z różnych grup społecznych, mających niejednokrotnie różne potrzeby i wymagania społeczne, zmieniające się w czasie użytkowania mieszkań. Budownictwo mieszkaniowe jest bowiem, jak wiadomo, tym rodzajem produkcji, który ma zapewnić wymaganą jakość przez cały okres planowany, tj. 70 czy 100 lat (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ogólny szybki postęp techniczny i rozwój cywilizacji, a także wzrost stopy życiowej społeczeństwa powodują, że potrzeby mieszkańców i ich wymagania zwiększają się systematycznie, już nawet w okresie wzrastania jednego pokolenia, a dość radykalnie zmieniają się w odniesieniu do nowych pokoleń. Równocześnie wzrasta zdecydowanie poziom gospodarki narodowej, a tym samym wielkość funduszy przeznaczanych na budownictwo mieszkaniowe. Stąd nowo realizowane budynki charakteryzują się lepszym standardem, dotyczącym np. ogólnej powierzchni lub wyposażenia (uprawnienia budowlane). Zachodzi więc zjawisko nieustannej moralnej degradacji użytkowanych budynków. Nasze nowe budynki będą eksploatowane także i w przyszłym - XXI wieku. Dlatego też szczególnie istotna rola przypada tu kwalitoprognostyce.

Układ urbanistyczny

Mówiąc o jakości budownictwa często analizuje się je z różnego punktu widzenia. O jakości osiedla mieszkaniowego, dzielnicy i miasta świadczyć może np. ich układ urbanistyczny, wzajemny stosunek zabudowy mieszkaniowej, administracyjnej i użyteczności publicznej, rozwój sieci transportowej i inżynieryjnej oraz urządzenia terenów i zieleńców. Przy ocenie natomiast budynku mieszkalnego można rozpatrywać np. rozwiązania architektoniczne elewacji lub wzajemny stosunek mieszkań o różnej wielkości (program egzamin ustny). Z kolei przy ocenie mieszkań można uwzględniać układ funkcjonalny i kształt pomieszczeń, stosunek powierzchni mieszkalnej do pomocniczej, rodzaj technicznego wyposażenia itp.

Czynniki wpływające na kształtowanie jakości budownictwa mieszkaniowego można podzielić ogólnie na trzy grupy:

  • społeczno-ekonomiczne, określające takie parametry jakości budynków mieszkalnych, jak realizacja w danym okresie koncepcji społeczno-politycznych, zależnych od sytuacji w gospodarce narodowej, ekonomiczne formy stymulacji podwyższania jakościowego standardu mieszkań, organizacyjne formy służby kontroli jakości, zapewniające podwyższanie poziomu jakości budynków, utrzymanie zasobów budownictwa itp. (opinie o programie),
  • funkcjonalne, określające „wielkościowe” kryteria jakości mieszkań (powierzchnia, wysokość pomieszczeń, liczba izb), a także ich wskaźniki sanitarno-higieniczne,
  • techniczne, określające efektywność przyjętych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, technologii produkcji elementów i stosowanych materiałów, trwałość, niezawodność, stopień wyposażenia inżynieryjnego budynków itp. (segregator aktów prawnych).

Dla przeciętnego użytkownika otrzymującego mieszkanie w nowych budynkach, realizowanych metodami uprzemysłowionymi, przeważnie na terenach nowo budowanych osiedli, powstaje w praktyce w pierwszych latach po zamieszkaniu wiele pozytywnych zjawisk (promocja 3 w 1). Tereny nowych osiedli zostają uporządkowane i zagospodarowane, realizowane jest budownictwo towarzyszące, poprawia się komunikacja łącząca osiedle z innymi dzielnicami itp. Wszystko to wpływa korzystnie na kształtowanie opinii społecznej o ogólnej sukcesywnej poprawie jakości naszych osiedli.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !