Blog

Linia brzegowa zdjęcie nr 10
31.03.2021

Droga pożarowa

W artykule znajdziesz:

Droga pożarowa

 

Linia brzegowa zdjęcie nr 11
Droga pożarowa

Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdu bez zawracania. Drogę pożarową bez możliwości przejazdu należy zakończyć placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 x 20 m, objazdem pętlicowym lub innym rozwiązaniem równorzędnym (program uprawnienia budowlane na komputer). Promień zewnętrznych łuków drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej 11 m, a szerokość bramy wjazdowej na drodze pożarowej nie może być mniejsza niż 3,6 m. Zagospodarowanie terenu zakładu przemysłowego zależy w dużej mierze od przebiegu dróg transportowych. Transport zewnętrzny musi zapewniać rytmiczne zaopatrzenie zakładu w surowce i materiały, wywóz z zakładu odpadów i gotowych wyrobów oraz przewóz pracowników. Do transportu zewnętrznego służą drogi kołowe, kolejowe lub wodne.

Wybór rodzaju transportu zależy od wielkości i rodzaju zapotrzebowania na przewozy oraz od lokalizacji zakładu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Transport wewnętrzny musi być dostosowany do obiegu surowców, materiałów i gotowych wyrobów; w związku z tym projektuje się go na podstawie schematu technologicznego produkcji. Wybór odpowiednich środków transportu zależy od takich czynników, jak: przedmiot transportu, jego droga, wydajność oraz koszt urządzeń transportowych. W większości zakładów stosuje się transport kołowy za pomocą samochodów ciężarowych i wózków jezdnych. Charakteryzuje się on dużą elastycznością. Analiza przepływu ładunków po drogach kołowych zakładu przemysłowego pozwala na ustalenie rodzaju i szerokości potrzebnych arterii, ich układu, nawierzchni, dopuszczalnych łuków i wielkości placów (uprawnienia budowlane).

Układ sieci komunikacyjnej kołowej na terenie zakładu obejmuje:
1) drogi samochodowe,
2) drogi wózków jezdnych,
3) place (przeładunkowe, manewrowe, postojowe),
4) drogi przeznaczenia specjalnego (dla samochodów pożarniczych i ewakuacyjnych).
Drogi mogą przebiegać wokół zakładu, czyli mieć układ obwodowy, lub występować jako dojazdowe do poszczególnych obiektów.

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe wymagają zakończenia pętlą lub placem do zawracania pojazdów (program egzamin ustny). W prowadzenie transportu pojemnikowego, czyli konteneryzacji, znacznie zmniejszyło koszty transportu, ale spowodowało konieczność projektowania dróg o szerokości dostosowanej do gabarytów pojazdów kontenerowych i zwiększenia promieni łuków. Na przykład na skrzyżowaniach dróg dwukierunkowych należy minimalny promień wyokrąglenia krawężnika przyjmować R = 12 m. Place do zawracania pojazdów kontenerowych muszą mieć szerokość minimum 20 m. Drogi wewnątrzzakładowe mogą mieć przekrój uliczny lub szlakowy.

Jezdnie tych dróg zawsze mają spadki poprzeczne w celu odprowadzenia wody opadowej (opinie o programie). Droga o przekroju ulicznym jest to pas komunikacyjny z jezdnią, obramowaną wystającymi ponad nawierzchnię krawężnikami, z pasami bezpieczeństwa, zieleni, chodnikami i oświetleniem oraz urządzeniami odprowadzającymi do kanalizacji wodę spływającą z jezdni. Drogi wewnątrzzakładowe o przekroju szlakowym mają jezdnię obramowaną poboczami, a odwodnienie za pomocą rowów lub ścieków. Są one tańsze od dróg o przekroju ulicznym, ale stosować je można tylko tam, gdzie rowy nie przeszkadzają w rozwiązaniu całości układu komunikacyjnego. Ruch pieszy na terenie zakładu przemysłowego powinien odbywać się po chodnikach lub (w razie niewielkiego natężenia ruchu kołowego i pieszego) po wyznaczonych wzdłuż jezdni pasach bezpieczeństwa szerokości 0,75 m (segregator aktów prawnych).

Główne ciągi ruchu pieszego, prowadzące od wejść na teren zakładu do budynków produkcyjnych, administracyjnych i socjalnych, powinny mieć co najmniej 2 pasy ruchu szerokości 0,75 m każdy. Ciągi drugorzędne, o słabym ruchu mogą mieć chodniki szerokości 1 m. Układ i szerokości dróg pieszych projektuje się na podstawie analizy schematu największego nasilenia ruchu z uwzględnieniem liczby osób zatrudnionych w poszczególnych wydziałach (promocja 3 w 1).

Drogi piesze nie powinny się krzyżować z siecią kolei i głównymi drogami kołowymi. Jeżeli jest to nieuniknione, to należy projektować przejścia w miejscach najbardziej bezpiecznych, stosując bądź sygnalizację wzbudzaną (uruchamianą przez pieszych), bądź z zaporami i automatyczną sygnalizacją świetlno-akustyczną. Najkorzystniejsze jednak są skrzyżowania dwupoziomowe.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Linia brzegowa zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Linia brzegowa zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Linia brzegowa zdjęcie nr 16 Linia brzegowa zdjęcie nr 17 Linia brzegowa zdjęcie nr 18
Linia brzegowa zdjęcie nr 19
Linia brzegowa zdjęcie nr 20 Linia brzegowa zdjęcie nr 21 Linia brzegowa zdjęcie nr 22
Linia brzegowa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linia brzegowa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linia brzegowa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Linia brzegowa zdjęcie nr 32 Linia brzegowa zdjęcie nr 33 Linia brzegowa zdjęcie nr 34
Linia brzegowa zdjęcie nr 35
Linia brzegowa zdjęcie nr 36 Linia brzegowa zdjęcie nr 37 Linia brzegowa zdjęcie nr 38
Linia brzegowa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linia brzegowa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linia brzegowa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami