Blog

25.06.2021

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, szerokości min. 80 m, otwierane na zewnątrz pod naciskiem. Drzwi z kotłami do składu mogą być otwierane do kotłowni lub rozsuwane (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wejście do kotłowni o łącznej powierzchni ogrzewalnej kotłów ponad 50 m2 powinno znajdować się od zewnątrz. Schody prowadzące do kotłowni nie powinny mieć nachylenia większego niż 19: 25. Kotłownia powinna mieć zapewnione światło dzienne.

Posadzki powinny być odporne na ogień i nagłe zmiany temperatury oraz uderzenia o spadku 1% w kierunku studzienki ściekowej. Kotłownia powinna mieć wentylacyjne kanały nawiewne wywiewne.
Budynkiem nazywamy zwykle nadziemny obiekt budowlany wydzielający część przestrzeni za pomocą ścian i przekryć, przeznaczony do stałego lub czasowego przebywania ludzi albo zwierząt inwentarskich, do produkcji, magazynowania itp. Zadaniem budynku jest zabezpieczenie użytkowników i zgromadzonych przedmiotów przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi i innymi, umożliwienie wyodrębnienia z przestrzeni, zapewnienie bezpieczeństwa itp.

Przy projektowaniu budynków obowiązują wymagania funkcjonalne (użytkowe), wytrzymałościowe, materiałowe, wykonawcze (realizacyjne), ekonomiczne i estetyczne.
Wymagania funkcjonalne wynikają z konieczności spełnienia przez budynek określonych zadań, a więc jego programu użytkowego oraz wymagań co do oświetlenia, wentylacji i estetyki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podstawę projektowania konstrukcyjnego stanowią wymagania wytrzymałości i stateczności obiektu. W ocenie rozwiązań konstrukcyjnych istotną rolę odgrywa spełnienie założeń ekonomicznej efektywności inwestycji. W analizie ekonomicznej niezbędne jest ujęcie zarówno nakładów inwestycyjnych, jak i warunków, kosztów eksploatacji, amortyzacji oraz rentowności obiektu.
Podstawowe zagadnienie konstrukcyjne projektowania budynków halowych stanowią rozwiązania przekryć (uprawnienia budowlane).

Budynki halowe

Najszerszy zakres stosowania mają i najczęściej stosowane do przekrycia hal produkcyjnych i magazynów są dachy jedno- lub dwuspadowe. Przekrycia takie stanowią płyty oparte na wiązarach dachowych lub ryglach ram, które za pośrednictwem słupów przekazują obciążenia na stopy fundamentowe. Płyty mogą być również oparte bezpośrednio na słupach. Rzadziej spotyka się dachy szedowe, które składają się z segmentów dwupołaciowych lub z samonośnych elementów powłokowych (program egzamin ustny).
Jako główne ustroje konstrukcyjne w budownictwie halowym najczęściej stosowane są:
a) ustroje dwuprzegubowe ze słupami utwierdzonymi,
b) ramy dwu- i trójprzegubowe,
c) łuki dwu- i trójprzegubowe ze ściągami lub przyporami,
d) ustroje czteroprzegubowe.

Budynki halowe z przekryciami o dużych rozpiętościach dają duże jednorodne wnętrza, ułatwiające dowolne ustawienie i wymianę wyposażenia. Przyjęcie dużej siatki słupów nie zawsze jest uzasadnione i celowe. Hale są zazwyczaj jednokondygnacyjne (opinie o programie). Dodatkowe
kondygnacje zastępowane są przez wbudowanie różnych etażerek, pomostów itp. Z uwagi na coraz częściej występujący taśmowy proces produkcji hale mają niekiedy rzut bardzc wydłużony.
Hale ramowe (rys. 6-5) stosuje się głównie wtedy, gdy przy wymaganej dużej rozpiętości przęsła jest ograniczona wysokość konstrukcyjna przekrycia (rygla). W budownictwie występują układy ramowe jedno- i wielonawowe. Ramy ustawiane są przeważnie w kierunku wymaganej większej sztywności budynku. Można je podzielić na jedno-, dwu- lut wielosłupowe, o ryglach prostych, łamanych i łukowych (segregator aktów prawnych).

Słupy ram jednosłupowych muszą być sztywno zamocowane w fundamentach. Górne końce słupów mają wsporniki, na których opiera się przekrycie hali. Ramy dwusłupowe ustawiane w poprzek hali mogą stanowić konstrukcję hal jedno- i wielonawowych. W tym drugim przypadku ramy ustawiane są w co drugiej nawie ^przegubowo połączone belkami przekrycia. Ramy dwusłupowe mogą być bezprzegubowe, dwu- lub trójprzegubowe Mniej wrażliwe na nierównomierne osiadanie są ramy połączone przegubowo z fundamentami niż sztywno zamocowane w fundamentach. Ramy wielosłupowe mogą mieć słupy łączone z ryglem sztywno lub przegubowo (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami