Ulepszone konstrukcje ścian

Ulepszone konstrukcje ścian
Ulepszone konstrukcje ścian

Ze względu na brak doświadczeń z eksploatacji nie uwzględniano tych problemów przy projektowaniu i realizacji. Ponadto izolacja cieplna ściany była niedostateczna i w złączach między prefabrykatami oraz w nadprożach tworzyły się dodatkowo mostki zimna (program uprawnienia budowlane na komputer).

W czasie eksploatacji tych budynków stwierdzono usterki oraz przecieki wód opadowych przez miejsca osadzenia stolarki na skutek niewłaściwego uszczelnienia tych miejsc i nieprawidłowej obróbki blacharskiej pod oknami. Usterki te wynikały głównie z niedostatecznego rozeznania w tym czasie rzeczywistego charakteru pracy ścian zewnętrznych w zakresie odkształceń, spowodowanych zmianami temperatury (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wydaje się, że dla ścian trój warstwowych najłatwiej było przeanalizować niezawodność stosowanych rozwiązań. Projektowanie ich ograniczało się jednak w pierwszych rozwiązaniach do podstawowych zagadnień statyki. Dopiero na podstawie uzyskiwanych doświadczeń opracowywano nowsze, ulepszone konstrukcje ścian zewnętrznych, które następnie sprawdzano w warunkach eksploatacji. Wszystkie uzyskiwane wyniki wprowadzano do projektów przewidzianych do szerokiego stosowania. W nowych rozwiązaniach wprowadzono wiele zmian, które zapewniają wyeliminowanie przecieków i przemarzania przez ścianę (uprawnienia budowlane).

Nadal jednak nie zawsze uwzględnia się problemy trwałości i przystosowania do konserwacji napraw lub wymiany. Wynika to być może - z tego, że występujące wady i uszkodzenia ścian trój warstwowych spowodowane są błędami projektowania i wykonawstwa, nie ma natomiast dostatecznych informacji co do rodzaju i liczby uszkodzeń, wynikających ze starzenia się poszczególnych elementów lub detali (program egzamin ustny). Stąd np. w niektórych rozwiązaniach w złączu poziomym i pionowym stosuje się wkładki, których trwałość nie jest równa trwałości budynku, natomiast ich kształt i sposób usytuowania uniemożliwiają w przyszłości ich wymianę.

Doraźne zmiany

Obecne rozwiązania projektowe zapewniają w zasadzie początkową sprawność techniczną ścian zewnętrznych, nie uwzględniono w nich natomiast w sposób dostateczny realnych możliwości wykonawstwa. Dlatego też powstały obiektywne trudności przy wykonywaniu np. obrzeży prefabrykatów w systemie WK-70 lub izolacji cieplnej w złączu przy montażu płyt. Wprowadzane doraźne zmiany ulepszają poszczególne rozwiązania. Występujące nadal wady i uszkodzenia pojawiają się jednak w większości na skutek niewłaściwej, złej jakości wykonywanej pracy (opinie o programie). Wymaga to więc radykalnej poprawy istniejącej sytuacji oraz zwiększenia uczciwości i rzetelności robotników. Nie ma bowiem żadnej nowoczesnej metody projektowania lub udoskonalonej metody kontroli, która zapewniłaby, że np. płyty izolacji cieplnej z wełny mineralnej będą układane dokładnie bez pozostawiania mostków zimna. Jest to wada ukryta, uciążliwa dla użytkowników, ujawniająca się dopiero w eksploatacji. Jej wyeliminowanie zależy tylko od bezpośrednich wykonawców (segregator aktów prawnych).

Uprzemysłowienie w budownictwie mieszkaniowym wprowadzono również do rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stropodachów. Z uwagi na rodzaj konstrukcji i układ warstw rozróżnia się m. in.:

  • stropodachy pełne,
  • stropodachy dwudzielne, wentylowane powietrzem zewnętrznym.

Są to przede wszystkim stropodachy płaskie, które mogą mieć odwodnienie zewnętrzne lub wewnętrzne.

Do niedawna dyskusyjnym problemem był sposób ich odwodnienia. Przypuszczano początkowo, że lepsze jest odwodnienie zewnętrzne (promocja 3 w 1). Doświadczenia z eksploatacji budynków dowiodły jednak, że pogląd ten nie był słuszny. Przy odwodnieniu zewnętrznym w zimie i na wiosnę, gdy na dachu leży śnieg i występują roztopy, na rynnach tworzą się oblodzenia, które ciężarem swoim niszczą rynny, a przede wszystkim powodują zacieki i zawilgocenia. Zależy to od długotrwałej maksymalnej warstwy pokrywy śnieżnej. Jeśli jest ona mniejsza od 30 cm, to można w tych rejonach kraju stosować odwodnienie zewnętrzne, natomiast gdy osiąga lub przekracza 30 cm, należy stosować odwodnienie wewnętrzne.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !