Blog

Wykonanie tynku zdjęcie nr 10
26.02.2021

Dyblowanie

W artykule znajdziesz:

Dyblowanie

Wykonanie tynku zdjęcie nr 11
Dyblowanie

Dyblowanie zalicza się do najpowszechniej stosowanych środków wzmacniających szczeliny. Działanie dyblowania polega na ograniczeniu swobody przesuwu sąsiednich płyt w kierunku pionowym oraz prostopadłym do osi nawierzchni.
Dyblowanie powoduje zmniejszenie ugięcia płyt w rejonie szczelin co najmniej o połowę, jednak wymaga dodatkowej robocizny oraz zużycia stali zbrojeniowej w ilości około 9 kg/m szczeliny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przepisy polskie nakazują stosowanie dyblowania w przypadkach, jeśli nawierzchnia układana jest bezpośrednio na podłożu gruntowym (naturalnym lub nasypowym), a przewidywane natężenie ruchu przekracza 3000 samochodów na dobę. Dybie powinny być wykonane ze stali zbrojeniowej o średnicy 18H-25 mm i długości 60-70 cm.
Podparcie szczelin progami w przybliżeniu podobne jest do podparcia styków szyn w torach kolejowych. Progi stosuje się tylko pod szczelinami dylatacyjnymi przy równoczesnym istnieniu i niepodparciu szczelin kontrakcyjnych. Sposób ten jest stosowany głównie w Holandii i Belgii. Dla złagodzenia sztywności podparcia obecnie stosuje się, zwłaszcza w Danii, progi z materiału podatnego, a więc z gruntu stabilizowanego bitumem lub cementem.

Ujemnymi stronami progów są względy natury organizacyjnej, dodatkowy i to znaczny rozchód cementu, koszty oraz utrudnienie w odwodnieniu podłoża gruntowego.
Zbrojenie nawierzchni. Od początku budowy monolitycznych nawierzchni betonowych stosowano w różnych krajach w mniejszym lub większym stopniu zbrojenie płyt nawierzchni widząc w nim poprawę jakości nawierzchni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jak wykazały doświadczenia i obserwacje istniejących nawierzchni, zbrojenie płyt ma znaczny wpływ na:
- zmniejszenie ilości rys i pęknięć,
- utrzymanie w całości pękniętych części płyt betonowych i przeciwdziałanie stopniowemu rozszerzaniu się tych pęknięć,
- zmniejszenie grubości płyt (uprawnienia budowlane).

Przez zastosowanie zbrojenia płyt betonowych nawierzchni można w niej zwiększyć odstępy między szczelinami poprzecznymi, a tym samym poprawić wartości eksploatacyjne i ruchowe. Prowadzone w różnych krajach badania wskazują na to, iż normalnie stosowany odstęp szczelin poprzecznych 6-8 m przy płytach niezbrojonych można zwiększyć V/2-2, a nawet i więcej stosując płyty zbrojone. Dane orientacyjnie wskazują, jak znaczny wpływ na rozstaw szczelin ma zbrojenie płyt (program egzamin ustny).

Zbrojenie poprzeczne

Interesujące wyniki 10-letnich badań nawierzchni w Anglii. Obserwacje ponad dwudziestoletnich autostrad w NRD i NRF wykazały, iż nawierzchnie betonowe zbrojone siatką stalową w ilości 2,1 kg/m2 zachowują się znacznie lepiej aniżeli niezbrojone (opinie o programie). Podobne obserwacje poczyniono na nawierzchniach betonowych w Związku Radzieckim. Zbrojenie nawierzchni betonowych w małym stopniu wpływa na zwiększenie jej wytrzymałości na zginanie oraz uzyskane przez to zmniejszenie grubości płyt jest nieznaczne i nie pokrywa kosztów zbrojenia.

Opierając się na wieloletnich posiadanych doświadczeniach można stwierdzić, że jeśli nawierzchnia betonowa posiada dostateczną grubość, ułożona jest na dobrze przygotowanym, jednorodnym i odwodnionym podłożu, posiada odpowiednio rozstawione szczeliny to zbrojenie jest zbędne (segregator aktów prawnych). Jest rzeczą dyskusyjną i podlegającą analizie ekonomicznej, w jakim zakresie opłaca się stosowanie zbrojenia dla zwiększenia odstępu szczelin, natomiast zupełnie pewne, że we wszystkich przypadkach wątpliwego podłoża stosowanie zbrojenia jest celowe. Również nie ulega wątpliwości, że powszechne stosowanie zbrojenia podnosi jakość nawierzchni, ale też i koszt budowy.

Zasady zbrojenia nawierzchni. Położenie zbrojenia w planie płyty powinno być podłużne, co wynika z zadania zbrojenia, którym jest niedopuszczanie do pęknięć poprzecznych oraz utrzymanie w całości płyty po ewentualnym pęknięciu. Zbrojenie poprzeczne powinno być tylko częścią całkowitego zbrojenia (promocja 3 w 1).

W przekroju poprzecznym płyty zbrojenie należy umiejscowić tam, gdzie pod wpływem oddziaływania ruchu, warunków atmosferycznych, skurczu betonu oraz odkształceń podłoża powstają naprężenia rozciągające, tj. w jej dolnej lub górnej części.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wykonanie tynku zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wykonanie tynku zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wykonanie tynku zdjęcie nr 16 Wykonanie tynku zdjęcie nr 17 Wykonanie tynku zdjęcie nr 18
Wykonanie tynku zdjęcie nr 19
Wykonanie tynku zdjęcie nr 20 Wykonanie tynku zdjęcie nr 21 Wykonanie tynku zdjęcie nr 22
Wykonanie tynku zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykonanie tynku zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykonanie tynku zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wykonanie tynku zdjęcie nr 32 Wykonanie tynku zdjęcie nr 33 Wykonanie tynku zdjęcie nr 34
Wykonanie tynku zdjęcie nr 35
Wykonanie tynku zdjęcie nr 36 Wykonanie tynku zdjęcie nr 37 Wykonanie tynku zdjęcie nr 38
Wykonanie tynku zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wykonanie tynku zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wykonanie tynku zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami