Blog

15.07.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane – zakres i sposób przeprowadzania

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – zakres i sposób przeprowadzania

Egzamin na uprawnienia budowlane jest złożony z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. W trakcie egzaminu komisja egzaminacyjna sprawa znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania w praktyce wiedzy technicznej (program na komputer).

Egzamin na uprawnienia budowlane – zakres i sposób przeprowadzania

Kandydaci w zależności od zakresu odbytej praktyki zawodowej i posiadanego wykształcenia mogą przystąpić do egzaminu na:
• uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
• uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia w innej specjalności bądź innym zakresie niż te, które już posiada, to egzamin dotyczy wyłącznie zagadnień, które nie były objęte w egzaminie na posiadane już uprawnienia budowlane (program na telefon).

Egzaminy na uprawnienia budowlane są organizowane przynajmniej dwa razy w roku, a ich terminy ustalane są odgórnie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa lub Izbę Architektów RP. Izba doręcza kandydatowi zawiadomienie o terminie egzaminu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na przynajmniej miesiąc przed egzaminem (program egzamin ustny). Jeśli kandydat uzyska negatywny wynik pisemnej części egzaminu, to nie zostaje dopuszczony do części ustnej. Termin, po upływie którego możliwe jest ponowne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane, określa izba, przy czym nie może on być krótszy niż 3 miesiące (opinie o programie).

Ponowne przystąpienie

Po ustnym egzaminie na uprawnienia budowlane izba wydaje decyzję uzależnioną od wyniku egzaminu (segregator aktów prawnych). Decyzja o nadaniu uprawnienia budowlanych nadawana jest, jeśli wynik egzaminu był pozytywny. Decyzja o odmowie nadania uprawnienia budowlanych wydawana jest wtedy, gdy wynik ustnej części egzaminu był negatywny. W przypadku decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych, izba zobowiązana jest do określenia terminu, po upływie którego kandydat może ponownie przystąpić do ustnej części egzaminu. W tym przypadku termin również nie może być krótszy niż 3 miesiące (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami