Egzamin na uprawnienia budowlane – zakres i sposób przeprowadzania

Egzamin na uprawnienia budowlane jest złożony z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. W trakcie egzaminu komisja egzaminacyjna sprawa znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania w praktyce wiedzy technicznej (program na komputer).

Egzamin na uprawnienia budowlane – zakres i sposób przeprowadzania

Kandydaci w zależności od zakresu odbytej praktyki zawodowej i posiadanego wykształcenia mogą przystąpić do egzaminu na:
• uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności,
• uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia w innej specjalności bądź innym zakresie niż te, które już posiada, to egzamin dotyczy wyłącznie zagadnień, które nie były objęte w egzaminie na posiadane już uprawnienia budowlane (program na telefon).

Egzaminy na uprawnienia budowlane są organizowane przynajmniej dwa razy w roku, a ich terminy ustalane są odgórnie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa lub Izbę Architektów RP. Izba doręcza kandydatowi zawiadomienie o terminie egzaminu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na przynajmniej miesiąc przed egzaminem (program egzamin ustny). Jeśli kandydat uzyska negatywny wynik pisemnej części egzaminu, to nie zostaje dopuszczony do części ustnej. Termin, po upływie którego możliwe jest ponowne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane, określa izba, przy czym nie może on być krótszy niż 3 miesiące (opinie o programie).

Ponowne przystąpienie

Po ustnym egzaminie na uprawnienia budowlane izba wydaje decyzję uzależnioną od wyniku egzaminu (segregator aktów prawnych). Decyzja o nadaniu uprawnienia budowlanych nadawana jest, jeśli wynik egzaminu był pozytywny. Decyzja o odmowie nadania uprawnienia budowlanych wydawana jest wtedy, gdy wynik ustnej części egzaminu był negatywny. W przypadku decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych, izba zobowiązana jest do określenia terminu, po upływie którego kandydat może ponownie przystąpić do ustnej części egzaminu. W tym przypadku termin również nie może być krótszy niż 3 miesiące (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !