Blog

12.06.2019

Egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej – postępowanie kwalifikacyjne

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej – postępowanie kwalifikacyjne

Uzyskanie tytułu zawodowego architekta jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego – jest to zadanie właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej samorządu zawodowego architektów (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej – postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne może rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku przez osobę starającą się o tytuł zawodowy architekta. Obejmuje ono kwalifikację wykształcenia i praktyki zawodowej (program na komputer), a także przeprowadzenie egzaminu architektonicznego.

Wniosek należy złożyć razem z odpowiednimi załącznikami, do których zalicza się:
• odpis dyplomu skończenia studiów wyższych (program na telefon),
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu,
• oświadczenie patrona stanowiące potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej – jego wzór jest określony w przepisach wykonawczych ustawy o zawodzie architekta (program egzamin ustny),
• zaświadczenie, które potwierdza odbycie praktyk zawodowych – wydaje je właściwy wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. W zaświadczeniu musi być sprecyzowany okres odbywania praktyki zawodowej razem z terminami rozpoczęcia oraz ukończenia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub przy budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podlegających szefowi ABW, Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (opinie o programie),
• zaświadczenie z uczelni, w którym znajduje się potwierdzenie prowadzenia studiów w oparciu o umowę między uczelnią a izbą,
• prace projektowe, które kandydat wykonał w czasie praktyki zawodowej,
• kopia dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (segregator aktów prawnych).

Braki w dokumentacji

W przypadku, gdy w dokumentacji stwierdzone zostaną braki, okręgowa komisja kwalifikacyjna IA wydaje postanowienie wzywające kandydata na uprawnienia do ich uzupełnienia w ciągu 30 dni. Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje niedopuszczenie do postępowania. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z regulaminem, znajdującym się w art. 57 pkt 7 ustawy o zawodzie architekta (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami