Blog

Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 10
30.08.2021

Elastomery

W artykule znajdziesz:

Elastomery

Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 11
Elastomery

W budownictwie morskim paki używane są do izolacji przeciwwilgociowych oraz do produkcji smół drogowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Tworzywa sztuczne, zwane również masami plastycznymi, czy krótko plastykami, są to tworzywa wysokopolimeryczne na podstawie polimerów syntetycznych lub naturalnych zmodyfikowanych z ewentualnym dodatkiem barwników, stabilizatorów, wypełniaczy, zmiękczaczy itp.

Ze względu na własności, ważne z punktu widzenia zastosowań praktycznych, można podzielić tworzywa sztuczne na podstawie kilku kryteriów. Według własności sprężystych dzieli się tworzywa sztuczne na plastomery i elastomery. Plastomery z kolei dzielimy według zachowania się ich w czasie na termoplasty i duroplasty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pierwsze pod wpływem podwyższonej temperatury miękną a po oziębieniu twardnieją, przy czym proces zmiękczania można wielokrotnie powtarzać. Należą tu polietyleny, polistyreny, polichlorki winylu, poliakry- lany, poliestry, żywice silikonowe itp.
Drugie twardnieją pod wpływem ogrzewania do temperatury 125-170°C (tworzywo termoutwardzalne) lub na zimno pod wpływem zabiegów chemicznych (tworzywa chemoutwardzalne). Proces ten jest nieodwracalny i tworzywa duroplastyczne zachowują swą twardość na stałe. Ponadto stają się trudno rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. Należą tu żywice fenolo-, anilinowo- lub mocznikowo-formaldehydowe, niektóre poliestry i inne (uprawnienia budowlane).

Elastomery dzielimy (wg Fischera) na:
- elastopreny (kauczuki dienowe),
- elastomery ,,właściwe” (poliizobutylen),
- elastotiomery (kauczuki wielosiarczkowe),
- elastoplastyki (polimery kauczukowate w podwyższonej temperaturze).

Liczba rodzajów tworzyw sztucznych sięga tysięcy (program egzamin ustny). Omówimy niektóre najważniejsze tworzywa sztuczne mogące mieć zastosowanie w budownictwie morskim, dzieląc je na materiały izolacyjne i materiały konstrukcyjne.
Powszechniejszemu zastosowaniu tworzyw sztucznych, głównie do wytwarzania elementów konstrukcyjnych, na przykład z polimerobetonów, przeszkadza jeszcze stosunkowo wysoki koszt sztucznych żywic czy lateksów w porównaniu z kosztem tworzywa czy spoiwa tradycyjnego.

Powłoki izolacyjne

Jednak jak podaje Hop [25J: „Wysoki jeszcze stosunkowo koszt żywic nie powinien stanowić zasadniczej przeszkody na drodze wdrażania poli- merobetonów i betonów syntetycznych do praktyki budowlanej. Jeśli się wnikliwie rozważy poważną redukcję objętości mieszaniny polimero- -mineralnej w stosunku do potrzebnej w danym zastosowaniu objętości materiału tradycyjnego, walory użytkowe, obniżkę ciężaru całego ustroju lub jego części, obniżkę nakładów na konserwację i remonty, a także uwzględni prototypowość, to ostateczny koszt nowego rozwiązania (z użyciem polimeru) może okazać się nawet mniejszy od kosztu rozwiązania tradycyjnego” (opinie o programie).

Jako materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych używane są: polichlorek winylu PCW, polietylen, poliizobutylen, polioctan winylu, żywice fenolo- formaldehydowe, żywice z kopolimerów polistyrenu, żywice epoksydowe, żywice poliestrowe, chlorokauczuki, silikony i in. Stosowane są one w postaci powłok izolacyjnych, folii, lub uszczelnień spoin dylatacyjnych.
Powłoki izolacyjne wykonywane są przez nakładanie roztworów, lakierów, emulsji, past itp. z wymienionych materiałów na powierzchni elementów, które mają być izolowane przeciw wilgoci (segregator aktów prawnych).

Nakłada się je na suche lub na mokre podłoże po uprzednim dokładnym oczyszczeniu i wygładzeniu (ewentualnie w razie potrzeby przez ułożenie gładzi cementowej lub wyrównującej warstwy materiałów bitumicznych), oraz po zagruntowaniu za pomocą żywic z tworzyw sztucznych nakładanych w postaci emulsji lub roztworów w lotnych rozpuszczalnikach. Izolacja właściwa składa się z 1-3 warstw kolejno nakładanych przez malowanie (smarowanie pędzlem), natryskiwanie pistoletem, lub wylewanie (promocja 3 w 1).

Inny charakter mają powłoki grube (5-10 mm), które formuje się bądź przez wylewanie, bądź przez nakładanie, podobnie jak to się dzieje z wyprawami - ręcznie za pomocą tynkownic albo pistoletów. Należą tu między innymi wspomniane polimerobetony. 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 16 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 17 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 18
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 19
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 20 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 21 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 22
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 32 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 33 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 34
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 35
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 36 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 37 Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 38
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nieudane doświadczenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami