Elementy konstrukcji

Elementy konstrukcji

Nad pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem należy stosować lekkie dachy wykonane z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych o masie nie przekraczającej 75 kg/m2 rzutu, licząc bez obciążeń od elementów konstrukcji nośnej dachu, takich jak podciągi, wiązary i belki. Lekkie przekrycia dachowe, duże okna i drzwi otwierane na zewnątrz mają na celu stworzenie warunków, aby w razie wybuchu fala jego ciśnienia mogła znaleźć ujście i nie niszczyła konstrukcji budynku (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeśli okna i drzwi w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem mają konstrukcję metalową, to muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem w czasie zamykania.

Z każdego pomieszczenia, w którym mogą przebywać ludzie, należy zapewnić bezpieczne wyjście, prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą albo do innej strefy pożarowej bądź na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogólnej, zwane drogami ewakuacyjnymi. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami, których szerokość należy dostosować do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy. Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny się otwierać na zewnątrz (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Długość przejścia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną jest ustalana w zależności od liczby dojść, liczby kondygnacji, kategorii zagrożenia ludzi, zagrożenia wybuchem, wysokości pomieszczeń, stosowania urządzeń tryskaczowych itp.

Najważniejsza dla ochrony przeciwpożarowej zakładu jest sprawnie działająca instalacja wodociągowa do celów przeciwpożarowych. Na terenie każdego zakładu przemysłowego należy przewidzieć system obiegowy instalacji wodociągowej przewodami o średnicy 100 mm. Hydranty rozmieszcza się wzdłuż dróg i dojazdów w odstępach nie większych niż 100 m. Maksymalna odległość budynku od najbliższego hydrantu nie powinna przekraczać 25 m (uprawnienia budowlane).

Przystosowanie naturalnych zbiorników

Wodę do celów przeciwpożarowych w zakładach pracy pobiera się z tych samych źródeł, co wodę do celów sanitarnych i technologicznych. Zakłady pracy położone w granicach jednostek osadniczych mogą być zaopatrywane w wodę do celów przeciwpożarowych z urządzeń do dostarczania wody dla tych jednostek. W wypadku, gdy ilość wody dostarczanej z jednostki osadniczej jest nie wystarczająca, należy wybudować przeciwpożarowe zbiorniki wodne o wymaganej pojemności lub dostosować inne źródła wody (oddalone od granic zakładu nie więcej niż 500 m) do warunków poboru przez jednostki straży pożarnej (program egzamin ustny).

Przystosowanie naturalnych i sztucznych zbiorników oraz studni do poboru wody do celów przeciwpożarowych polega na wykonaniu studzienek ssawnych lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody, zabezpieczonych przed zamuleniem i zamarzaniem. Należy przy tym zapewnić odpowiedni, utwardzony dojazd dla samochodów pożarniczych.
Do każdego budynku produkcyjnego, magazynowego i usługowego na terenie zakładu przemysłowego, a także do urządzeń technologicznych, placów składowych i wiat o powierzchni ponad 1000 m2 oraz do ujęć wodnych zbiorników należy zapewnić dojazd samochodów pożarniczych (opinie o programie). Odległość drogi pożarowej od ścian poszczególnych rodzajów budynków oraz związanych z nimi urządzeń technologicznych, placów składowych i wiat przeznaczonych do składowania materiałów ustala się dla każdej drogi odrębnie w granicach od 5 do 25 m (segregator aktów prawnych).

Drogi pożarowe na terenach zakładów produkcyjnych oraz w magazynach nie mogą mieć szerokości mniejszej niż 3,5 m, a nośność utwardzonej nawierzchni nie może być mniejsza niż 200 kN. Minimalna szerokość dróg pożarowych prowadzących do budynku na całej długości obiektu oraz na odcinku 10 m przed i poza budynkiem powinna wynosić 4 m. Nie należy na tym odcinku stosować stałych elementów zagospodarowania i zadrzewienia terenu w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !