Energia aktywacji

Energia aktywacji

Energia aktywacji1 - energia, jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby mogły wejść w reakcję chemiczną.

Energia aktywacji2 - w fizyce atomowej wzrost energii konieczny do zapoczątkowania określonego zjawiska.

Energia atomowa - energia jądrowa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Energia (charakterystyczna) Fermiego - poziom Fermiego.

Energia chemiczna - energia wiązania związku chemicznego uwarunkowana wzajemnym oddziaływaniem atomów (lub jonów) w cząsteczce.

Energia cieplna - jedna z postaci energii, której źródłem jest bezładny ruch atomów lub cząsteczek ciała.

Energia ciśnienia - wielkość określona wzorem ER = pV, gdzie V oznacza objętość masy płynnej, p zaś ciśnienie.

Energia (czystego) odkształcenia objętościowego - część energii sprężystej związana ze zmianą objętości odkształconego ciała.

Energia (czystego) odkształcenia postaciowego - część energii sprężystej związana ze zmianą kształtu odkształconego ciała.

Energia dyslokacji - różnica między energią ciała z dyslokacją i bez dyslokacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Energia dysocjacji - energia potrzebna do rozpadu cząsteczki na wolne atomy, rodniki lub jony; odnosi się ją do mola substancji.

Energia elektryczna - energia układu ładunków elektrycznych nieruchomych lub znajdujących się w ruchu w zastosowaniach praktycznych przez e. e. rozumie się energię prądu elektrycznego, przemieniającą się w energię cieplną lub mechaniczną.

Energia Fermiego - poziom Fermiego.

Energia fotosyntetycznie czynna - energia widzialnego promieniowania słonecznego o długości fali 400 - 700 nm wykorzystywana w procesie fotosyntezy.

Energia jądrowa, energia atomowa - energia wewnętrzna jądra atomowego, związana z oddziaływaniem i ruchem nukleonów jądra; potocznie termin oznacza energię wyzwoloną w reakcjach lub przemianach jądrowych.

Energia jonizacji - najmniejsza energia potrzebna do jonizacji atomu lub cząsteczki znajdujących się w stanie podstawowym.

Energia kiełkowania - cecha nasion określana odsetkiem nasion skiełkowanych na początku okresirtrwania próby kiełkowania.

Energia kinetyczna - energia układu związana z ruchem jego części.

Energia mechaniczna - energia układu związana z ruchem i oddziaływaniem poszczególnych części układu mechanicznego równa sumie energii kinetycznej i energii potencjalnej (uprawnienia budowlane).

Energia mezomerii

Energia mezomerii, energia rezonansu, energia stabilizacji - różnica między zmierzoną doświadczalnie energią rzeczywistej cząsteczki zawierającej sprzężony układ wiązań podwójnych i energią obliczoną dla najuboższej energetycznie struktury granicznej.

Energia pola akustycznego - energia rozprzestrzeniająca się wraz z falą akustyczną, będąca sumą energii potencjalnej i kinetycznej cząstek środowiska w polu akustycznym (program egzamin ustny).

Energia potencjalna - energia układu mechanicznego zależna od konfiguracji, tj. wzajemnego rozmieszczenia części układu i od ich położenia w zewnętrznym polu sił; e. p. układu równa się pracy, którą muszą wykonać siły działające na dany układ przy przeprowadzeniu układu z danej konfiguracji w konfigurację, dla której e. p. umownie przyjmuje się za równą zeru.

Energia powierzchniowa cieczy - energia nagromadzona w warstwie powierzchniowej cieczy, zależna od ukształtowania powierzchni swobodnej; miarą e. p. c. jest praca, jaką należy wykonać przy wyprowadzeniu cząstki cieczy z głębi na powierzchnię.

Energia powinowactwa elektronowego - powinowactwo elektronowe (opinie o programie).

Energia progowa - najmniejsza energia kinetyczna bombardującej cząstki elementarnej, która jeszcze może wywołać reakcję jądrową.

Energia promienista - energia przenoszona przez zmienne pola elektromagnetyczne (np. energia światła, promieniowania temperaturowego, fal radiowych.

Energia przemiany promieniotwórczej - różnica energii nuklidu macierzystego i produktów przemiany.

Energia przemienna - energia żywności.

Energia reakcji jądrowej - różnica między sumą energii kinetycznych jąder (cząstek) po reakcji a odpowiednią sumą energii przed reakcją jest równa, wobec równoważności masy i energii, defektowi masy w reakcji.

Energia rezonansu - energia mezomerii (segregator aktów prawnych).

Energia rozszczepienia - energia wydzielona (pod różnymi postaciami) w procesie rozszczepienia jądra atomowego.

Energia separacji - energia potrzebna do oderwania cząstki od układu, w którym jest związana, np. energia potrzebna do oderwania elektronu od atomu lub nukleonu z jądra atomowego.

Energia sieci krystalicznej - wielkość określająca trwałość sieci kryształów; miarą e.s.k. jest praca niezbędna do oddalenia od siebie na nieskończoną odległość składowych elementów kryształu (jonów, atomów).

Energia spoczynkowa - wielkość fizyczna równa moc2, gdzie nu, oznacza masę spoczynkową ciała, a c - prędkość światła (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !