Etap wyboru metody wykonania

Etap wyboru metody wykonania

Na etapie wyboru metody wykonania należy mieć już na uwadze nieprzerwane i możliwie równomierne zatrudnienie robotników. Należy dbać o takie zestawienie poszczególnych brygad roboczych, aby po zakończeniu robót danego rodzaju na jednej budowie przechodziły one bez zmiany składu na budowę następną (program uprawnienia budowlane na komputer).

W razie obiektów pojedynczych należy stosować podział na działki obejmujące jednakowe ilości robót podstawowych. W granicach jednego obiektu brygady robocze powinny przechodzić bez zmiany składu na dalsze działki tego samego obiektu. Te same zasady powinny być stosowane do pracy wszelkich maszyn budowlanych. Należy dążyć do ciągłego i możliwie równomiernego ich wykorzystania.

Następnie przystępuje się do ustalenia kolejności wykonywania robót lub elementów budowy. Podczas określenia kolejności wykonania należy przestrzegać technologicznego porządku robót, tj. kolejności wynikających z samej istoty procesu technologicznego.

Stąd zasada, że podstawowym warunkiem ustalenia właściwej kolejności robót jest dokładna znajomość technologii robót i składowych części procesu budowlanego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należą do nich np. czas wiązania i twardnienia betonu, czas wysychania murów w różnych okresach roku, wysychanie tynków, wytrzymałość betonów uzyskiwana po upływie różnych okresów, dopuszczalne terminy rozdeskowania i obciążenia różnych elementów konstrukcji żelbetowych itp.

Kolejność robót projektuje się zgodnie z postępującym przebiegiem robót. Pozwala to na maksymalną przejrzystość części graficznej harmonogramu przez przekątny układ linii, licząc od lewego górnego do prawego dolnego rogu harmonogramu.

Ustalając kolejność robót należy dążyć do skracania czasu trwania budowy przez równoczesność wykonywania jak największej ilości robót. Trzeba mieć przy tym jednocześnie na uwadze przestrzeganie zasady wzajemnego nieprzeszkadzania sobie przez brygady w wykonywaniu robót.

Następną czynnością jest określenie pracochłonności robót, tj. liczby robotnikodniówek (robotnikozmian) lub maszynodniówek (maszynozmian) niezbędnych do wykonania poszczególnych rodzajów robót. Aby określić liczby roboczodniówek lub maszynodniówek, należy wprowadzić pojęcia normy wydajności dziennej (lub jednej zmiany) w pracach ręcznych oraz normę wydajności maszynowej w procesach zmechanizowanych, wywodzące się z norm czasu (uprawnienia budowlane).

Tak więc dzieląc przeznaczone do wykonania ilości robót przez odpowiednie normy wydajności dziennej robotnika lub normy wydajności maszyn, otrzymuje się liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek. Po ustaleniu robotnikozmian lub maszynozmian, niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów budowy, określa się liczbę robotników lub maszyn potrzebnych do wykonania danych robót. Liczba ich zależy od wielkości frontu robót.

Dzieląc długość ogólnego frontu robót na działce przez długość frontu niezbędnego dla jednego robotnika (zespołu roboczego) lub maszyny, określa się liczbę robotników (zespołów) lub maszyn, które mogą być postawione jednocześnie na działce do wykonania danej roboty (program egzamin ustny).

Wprowadzenie większej liczby robotników

Wprowadzenie większej liczby robotników niż wynikającej z powyższego rozumowania powoduje niewykonywanie norm wydajności, zarówno przez robotników, jak i maszyny.
Na koniec oblicza się czas wykonania poszczególnych rodzajów robót przez podzielenie liczby roboczodniówek lub maszyno- dniówek przez liczbę robotników lub maszyn.
Dodatkowo można również obliczyć czas wykonania całości robót przez wzajemne powiązanie czasów trwania poszczególnych rodzajów robót (opinie o programie).

Sporządzanie harmonogramów sprawdzających.

Harmonogramy sprawdzające sporządza się w celu stwierdzenia, czy w czasie projektowania ogólnego harmonogramu budowy zachowane zostały najważniejsze cechy racjonalnej organizacji robót, a mianowicie ciągłość i równomierność zatrudnienia robotników głównych specjalności hib zasadniczych maszyn (segregator aktów prawnych).

vAby sprawdzić, czy harmonogram ogólny spełnia warunek ciągłości i równomierności zatrudnienia, należy wykonać i przeanalizować harmonogramy głównych specjalności roboczych. Harmonogramy zatrudnienia wykonuje się dla rzemieślników i robotników poszczególnych specjalności oraz harmonogram sumaryczny ich zatrudnienia.

W celu wykonania harmonogramu zatrudnienia nanosi się prowizorycznie ołówkiem na ogólnym harmonogramie budowy ponad odpowiednimi liniami czasu liczby rzemieślników i robotników uwidocznione w kolumnie 8 części analitycznej (promocja 3 w 1).

Następnie, po przyjęciu odpowiedniej skali pionowej, np. 1 rzemieślnik = - 1 mm, przenosi się na rzędne harmonogramu sumy zatrudnionych w odpowiednich okresach rzemieślników i robotników traktując każdą specjalność oddzielnie.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !