Otwarty tygiel

Otwarty tygiel

W przypadku asfaltów określenie temperatury zapłonu ma na celu stwierdzenie, czy badany materiał nie zawiera składników bardziej lotnych i lżejszych, które mogą być dodawane do asfaltów, np. w celu zwiększenia jego penetracji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do oznaczania temperatury zapłonu stosuje się aparat „otwarty tygiel” (Marcussona).
Temperatura, przy której pary powstające w tygielku zapalą się z lekkim wybuchem, jest temperaturą zapłonu.

Nagrzewając produkt w dalszym ciągu, tak aby jego temperatura wzrastała o 3 do 4°C na minutę, dochodzimy do temperatury, w której pary olejowe po oddaleniu zapalnika palą się nadal przynajmniej przez 3 sekundy. Odczytana w tym momencie temperatura jest temperaturą palenia, która jest przeciętnie wyższa o 20-50°C od temperatury zapłonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Temperatura mięknienia asfaltów według metody „Pierścienia i Kuli” jest to temperatura, przy której asfalt umieszczony w znormalizowanym pierścieniu i ogrzewany w ściśle określonych warunkach, pod ciężarem znormalizowanej stalowej kulki (lub kulka po przebiciu mięknącego asfaltu) dotknie podstawy aparatu. Norma PN-49/C-04021 podaje szczegóły wykonania pomiaru, wymiary pierścienia i kulki oraz szybkość podgrzewania (jednostka i skrót - temperatura mięknienia PiK - °C) (uprawnienia budowlane).

Temperatura mięknienia wyznaczona metodą „Pierścienia i Kuli” jest wyższa o ok. 10-r-14°C niż temperatura mięknienia wyznaczona metodą Kraemera-Sarnowa.
Penetracja jest miarą konsystencji asfaltu. Według PN-62/C-04134 penetrację („pen”) asfaltu oznacza się mierząc głębokość, do jakiej zagłębia się w badany asfalt znormalizowana igła pod obciążeniem 100 G w ciągu 5 s, przy temperaturze pomiaru 25°C. Jako jednostkę penetracji przyjęto zagłębienie igły na głębokość 0,1 mm.
Dokładne szczegóły pomiaru opisane są w wyżej wymienionej normie. Przy szczegółowym badaniu asfaltu dokonuje się pomiarów penetracji w różnych temperaturach, zmniejszając - w zależności od warunków pomiaru - obciążenie igły i czas jej zagłębiania się (program egzamin ustny).

Ciągliwość asfaltu

Oznaczanie penetracji w umownej temperaturze 25°C, przyjętej ogólnie w normach, jest wystarczające jedynie dla klasyfikacji handlowej asfaltów, nie mówi natomiast o zachowaniu się asfaltów w różnych temperaturach i o przebiegu krzywej penetracji. Dlatego przy dokładnych badaniach asfaltów bada się penetrację w różnych temperaturach.
Przy zastosowaniu obliczeniowych siatek logarytmicznych można uzyskać wykres zmian penetracji w różnych temperaturach w formie linii prostej.
Ciągliwość asfaltu może być uważana za wielkość związaną z kohezją, tj. wzajemnym przyciąganiem się cząsteczek na skutek sił działających między nimi.
W niskich temperaturach siły kohezji są bardzo duże, uniemożliwiające wzajemne przesuwanie się cząsteczek - asfalt rozciągany pęka. W wysokich temperaturach siły kohezji maleją, na skutek czego nitka asfaltu ulega szybkiemu zerwaniu - tym szybciej, im temperatura jest wyższa (opinie o programie).

Została wysunięta propozycja, aby ocenić tę cechę asfaltu przez określenie różnicy temperatur, w których asfalt ma ciągliwość 100 cm.
Przebieg ciągliwości asfaltu w różnych temperaturach daje na wykresie obraz krzywej „dzwonowej” z wyraźnym maksimum w temperaturze niższej o ok. 30°C od temperatury mięknienia danego asfaltu. Po obu stronach tego maksimum ciągliwość szybko maleje (segregator aktów prawnych).
Podobnie jak przy penetracji, badanie ciągliwości w umownej temperaturze 25°C nie daje obrazu zachowania się asfaltu w różnych temperaturach.

Nowsze prace badawcze [23] wprowadzają badania ciągliwości w temperaturach: 0, 1, 2, 4, 7, 10 i 15°C, przy czym przy badaniu ciągliwości w niskich temperaturach stosuje się zmniejszoną do 1 cm/min szybkość rozciągania próbki.
Temperatura łamliwości jest temperaturą, w której asfalt traci całkowicie swą plastyczność i staje się kruchy; jest to zatem temperatura, poniżej której nie można już uważać asfaltu za lepiszcze plastyczne. Do celów izolacyjnych oraz wyrobu papy należy stosować asfalty o możliwie niskich temperaturach łamliwości (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami