Fundamenty głębokie

Fundamenty głębokie

Fundamenty głębokie zaś w tych warunkach są kosztowne, ponieważ muszą zwykle sięgać co najmniej kilkunastometrowych głębokości, przy czym i tu nie są wykluczone znaczniejsze osiadania. Niekiedy skuteczna może być wymiana gruntów słabych, na całą lub pełną ich głębokość, na materiał nośny (np. piasek lub żwir) (program uprawnienia budowlane na komputer).
W ujściach rzek, a zwłaszcza na obszarach delty, występuje zwykle duża nieregularność uwarstwienia.

Pomiędzy warstwami piasków lub żwirów mocno zwykle nawodnionych zalegają często warstwy gruntów mniej lub więcej nieprzepuszczalnych. Spowodowane to jest m. in. częstą (w skali geologicznej) na wybrzeżach zmianą pomiędzy okresami zalewów pewnych obszarów przez morze a okresami wynurzenia ich, a także zmianami w położeniu ramion ujściowych rzeki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Charakterystyczne pokłady iłów pylastych, noszących różne lokalne nazwy (np. w Niemczech Klei) tworzą się często tam, gdzie woda słodka prowadzona przez rzeki wchodzi w kontakt ze słoną wodą morską. Im większe zasolenie tej ostatniej, tym grubsze i bardziej charakterystyczne są warstwy iłów, osadzające się wskutek koagulacji drobnych zawieszonych cząstek gruntów, unoszących się w wodzie słodkiej.

Dzieje się to dzięki powstaniu odpowiednich dla koagulacji warunków po wejściu zawiesin w środowisko, będące roztworem soli wykazującym potrzebną przewodność elektryczną (uprawnienia budowlane).
Pokłady te tworzyły się nieraz na stropie niżej leżącego piasku i z kolei po przeniesieniu się (częstym w obszarze delty) danego ramienia rzeki w inne miejsce, lub powstaniu jakiegoś lokalnego przełomu tego ramienia bliższą drogą do morza (i wskutek tego zwiększenia się lokalnego spadku rzeki), zastępowane były znów warstwami piasków lub nawet żwirów. Nad tą warstwą przepuszczalną znów tworzyła się po dalszej zmianie warunków warstwa ilasta itd. Niekiedy zmiany były tak częste, że cały pokład przypomina przekładaniec (program egzamin ustny).
Nieco głębiej w lądzie, w obrębie rzecznych tarasów akumulacyjnych, również napotyka się często naprzemianległe położenie warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych jedna nad drugą. Taki zmienny układ pociąga za sobą poważne konsekwencje w odniesieniu do warunków hydrologicznych oraz do warunków wykonywania głębokich robót fundamentowych. Zagadnienia te będą omówione szczegółowo dalej (opinie o programie).

Zmienność układu warstw przepuszczalnych

Zmienność układu warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występuje zresztą i w głębszym podłożu: dyluwialnym, a nawet w trzeciorzędowym.
Osobne zagadnienie na obszarach dolin stanowią torfowiska i bagna. Tworzą się one w miejscach martwych ramion rzek, na terenach wszelkich stagnujących wód, w pobliżu brzegów stawów i jezior, a także w wypełniających się osadami jeziorach (segregator aktów prawnych).

Torfy występują również na rozległych obszarach dolin aluwialnych pochodzenia lodowcowego oraz na obszarach nizin jeziornych, w drobnych zaklęsłościach bezodpływowych i w dolinkach wysoczyznowych.
Osady bagienne zawdzięczają swe istnienie szacie roślinnej, która zarastała bagna i na nich obumierała.
Warstwy gruntów organicznych: namułów i torfów tworzyły się i tworzą wskutek akumulacji materiałów roślinnych w wodach stojących.

Głębsze denne warstwy torfowisk wskutek równoczesnej sedymentacji osadów mineralnych przeniknięte są zwykle materiałami iłowymi lub drobnymi pyłami, tworząc namuły. Warstwy górne, zwłaszcza powyżej dawnej powierzchni wody w zbiorniku, składają się niemal wyłącznie z torfów powstałych ze szczątków organicznych o charakterystycznej strukturze włóknistej.
Warstwy te różnią się zatem poważnie pod względem właściwości takich, jak: skład, konsystencja, spójność, kąt tarcia wewnętrznego czy wodoprzepuszczalność, natomiast wspólną ich cechą jest duża ściśliwość, która dyskwalifikuje je jako grunty budowlane (promocja 3 w 1).

Na ogół namuły i torfy, zwłaszcza leżące w pobliżu powierzchni terenu lub dna zbiorników wodnych, nie są gruntami nośnymi i nie należy na nich opierać bezpośrednio żadnych fundamentów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami