Grubość podkładów

Grubość podkładów

We wszystkich wątpliwych lub trudnych przypadkach należy konsultować się z odpowiednimi specjalistami lub z placówkami naukowo-badawczymi dla uzyskania prawidłowych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie (program uprawnienia budowlane na komputer).

W podanych poniżej przykładach przyjęte zostały następujące ustalenia dotyczące wszystkich rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych:
- Grubość podkładów z kitów i zapraw pod wykładziny płytkowe ustala się następująco:
a) kity na żywicach syntetycznych 6-8 mm,
b) kity krzemianowe ok. 10 mm,
c) zaprawa cementowa ok. 10-20 mm.
- Szerokość spoin między płytkami przyjmuje się średnio 7-8 mm. Płytki układane „na wycisk” powinny mieć spoiny o szerokości do 2 mm.
- Głębokość spoinowania powinna wynosić 15-20 mm w zależności od grubości płytek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
- Grubość powłok ustala się zależnie od materiału i sposobu eksploatacji i rodzaju agresywnego środowiska.
- Izolacje ciągłe w posadzkach narysowane są schematycznie jedną linią, niezależnie od liczby warstw danego materiału.
- Przy małym ruchu i lekkich urządzeniach technologicznych zaleca się stosować cieńsze płytki wykładzinowe na posadzki, natomiast przy cięższym transporcie, znaczniejszych obciążeniach powierzchni oraz dużych maszynach produkcyjnych powinny być stosowane grubsze płytki lub cegły (uprawnienia budowlane).
W galwanizerniach powinno się stosować płytki terakotowe przy małym ruchu i lekkich obciążeniach nawierzchni oraz płytki klinkierowe względnie klinkier drogowy przy cięższym ruchu i dużych obciążeniach.

Ochrona antykorozyjna

Skuteczność zabezpieczeń izolacyjnych i chemoodpornych zależy w dużej mierze od prawidłowego i dokładnego ich wykonania. Wszystkie roboty związane z ochroną budowli przed korozją powinny być wykonane przez kwalifikowane przedsiębiorstwa, które posiadają przeszkolone w tym zakresie brygady. Konieczny jest staranny, fachowy i bieżący nadzór techniczny ze strony inwestora. Do robót antykorozyjnych należy stosować materiały najlepszych klas i gatunków. Przy ich zakupie powinno się żądać atestów stwierdzających zgodność ich właściwości z wymaganiami norm przedmiotowych lub warunków technicznych (program egzamin ustny).

Przy prowadzeniu robót izolacyjnych należy ściśle przestrzegać warunków bhp i ppoż. Jest to szczególnie ważne przy pracy z materiałami zawierającymi składniki łatwopalne lub szkodliwe dla zdrowia.
Ochrona antykorozyjna obejmuje następujące zasadnicze elementy konstrukcji budowlanych: fundamenty, ściany, stropy i stropodachy, posadzki.
W zasadzie oddziaływanie czynników agresywnych można uznać za szkodliwe nawet w przypadkach, kiedy powietrze i woda nie zawierają składników chemicznie oddziaływających na elementy budowlane. W olbrzymiej jednak większości przypadków wystarczają w zupełności właściwie dobrane zwykłe materiały budowlane.
W niniejszym opracowaniu została szczegółowo omówiona odporność tych materiałów nawet w środowiskach słabo agresywnych (opinie o programie)..

Wystarcza wtedy przestrzeganie zasad prawidłowego projektowania, stosowanie prawidłowej technologii wykonawstwa i korzystanie z materiałów ogólnego stosowania, jak normalne cementy, materiały bitumiczne, farby olejne itp.
Pomimo, że wszystkie budowle bez względu na warunki klimatyczne i rodzaj oddziaływania środowiska ulegają stopniowo niszczeniu, zabezpieczenia antykorozyjne stosujemy tylko w przypadkach, w których wyraźnie nastąpiłoby niszczenie konstrukcji w stosunku do istniejących norm amortyzacji (segregator aktów prawnych).

Z tego powodu w niniejszym rozdziale uwzględnia się tylko te przypadki, w których zabezpieczenie antykorozyjne jest konieczne już od początku eksploatacji obiektów budowlanych.
Fundamenty budynków lub innych konstrukcji budowlanych w środowisku wodno-agresywnym izoluje się zazwyczaj materiałami bitumicznymi.
Przez zastosowanie przepon izolacyjnych z kilku warstw papy uzyskuje się zabezpieczenie fundamentów lub innych części budowli dostatecznie trwałe na oddziaływanie wszelkich spotykanych agresywnych wód gruntowych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !