Hak żurawia montażowego

Hak żurawia montażowego
Hak żurawia montażowego

Szybkość w dokonywaniu połączeń w decydujący sposób wpływa na czas trwania cyklu roboczego żurawia i stanowi o jego wydajności. W związku z tym sposób prowizorycznego łączenia w dużym stopniu wpływa na czas pracy żurawia (program uprawnienia budowlane na komputer). Zależy to w dużej mierze od konstrukcji złączy między płytami (możliwość szybkiego spawania punktowego); należy jednak pamiętać, że nawet przy prowizorycznym łączeniu spoinami punktowymi montowana płyta musi być sprawdzona i ustawiona we właściwym położeniu, gdyż wszelka zmiana położenia płyty po tych czynnościach nie jest możliwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wady te nie występują przy stosowaniu złączy kątowych, których konstrukcja umożliwia dalszą regulację i naprowadzenie elementu na właściwe miejsce już po zwolnieniu elementu z haka żurawia montażowego.

Przy montażu konstrukcji wielkowymiarowych obiekt może być podzielony co najmniej na trzy lub cztery działki, zależnie od rodzaju połączeń między poszczególnymi płytami (uprawnienia budowlane). Przy stosowaniu złącz kątowych sprawny przebieg montażu i możliwość podziału montowanej kondygnacji na najmniejszą liczbę działek zależą w głównej mierze od zachowania następującej kolejności w czynnościach:

  • ustawienie i prowizoryczne zamocowanie nośnych płyt ścian wewnętrznych i płyt zewnętrznych,
  • sprawdzenie i regulacja położenia płyt ustawionych poprzednio i ich trwałe zamocowanie oraz ustawienie pozostałych płyt (nienośnych) ścianek działowych i płyt stropowych,
  • wypełnienie spoin betonem i przygotowanie następnego pasa montażowego.

Jako pas montażowy w konstrukcjach wielkopłytowych uważana jest z reguły jedna kondygnacja budynku. Ostateczne połączenie styków montażowych wykonywane jest przez spawanie części stalowych w stykach oraz wypełnienie spoin (po dokonaniu kontroli prawidłowości wykonania połączeń spawanych) (program egzamin ustny).

W połączeniach powinien być stosowany beton wyższej marki niż beton użyty do produkcji elementów wielkopłytowych. Wskazane jest również stosowanie w tych połączeniach cementu szybkosprawnego dla przyspieszenia postępu robót.

Błędy montażu konstrukcji

Przyczyny powstawania błędów montażowych w obiektach z elementów wielkopłytowych. Badania nad dokładnością wykonywania obiektów z elementów wielkopłytowych wykazują występowanie znacznych odchyłek w osadzeniu poszczególnych elementów w stosunku do ich projektowanego usytuowania w budynku (opinie o programie). Niedokładności wykonywania tego rodzaju konstrukcji mogą być spowodowane przez:

  • niedoskonałości rozwiązania konstrukcyjnego,
  • wady w produkcji elementów,
  • błędy montażu konstrukcji.

Niedoskonałości rozwiązania konstrukcyjnego sprowadzają się głównie do braku skoordynowania projektowanych wielkości spoin z wielkością tolerancji w produkcji elementów i ich montażu. Nieprawidłowo określona spoina montażowa przy wystąpieniu odchyłek od założonego kształtu i wymiarów elementów mieszczących się nawet w granicach tolerancji spowoduje nieuchronnie odchyłki w prawidłowym usytuowaniu tych elementów w konstrukcji. Jest to szczególnie niebezpieczne w miejscach styku kilku (trzech, a nawet czterech) elementów oraz przy stosowaniu sposobów montażu, w których może wystąpić sumowanie się odchyłek usytuowania poszczególnych elementów (jak np. przy montażu wg krawędzi elementów) (segregator aktów prawnych).

W tych przypadkach bowiem zachodzi niebezpieczeństwo występowania skrętu elementów w płaszczyźnie poziomej czy też powstania znacznego mimośrodu ścian poszczególnych kondygnacji.

Wady produkcji elementów wyrażają się nie tylko w przekroczeniu dopuszczalnych odchyłek założonych w danej klasie dokładności wymiarów tych elementów, ale również w odchyleniu od założonego ich kształtu (zwichrowanie elementów, nicrównoległość płaszczyzn stykowych i krawędzi itp.).

Wady te w konsekwencji, nawet przy prawidłowym określeniu spoin montażowych, mogą spowodować znaczne odchylenia wymiarów całej konstrukcji - po jej zmontowaniu - od wymiarów projektowanych, a co najmniej mogą spowodować występowanie znacznych trudności przy montażu (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !