Iły wstęgowe

Iły wstęgowe

Jeżeli chce się utrzymać suche dno wykopu przez cały czas jego wykonywania, należy ten sposób stosować od początku, dbając o to, aby w każdej fazie robót w dnie wykopu znajdowały się rowy odwadniające, o wyżej podanych wymiarach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ze względu na szczególnie dużą wrażliwość iłów wstęgowych na działanie wody należy, niezależnie od podanych zabiegów, dno wykopu chronić przed dostępem wody powierzchniowej i opadowej.
Wskazane jest pozostawienie na dnie wykopu warstwy ochronnej 20-50 cm i zdejmowanie jej dopiero bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu.

Iły wstęgowe, jak wspomniano, są przepuszczalne w kierunku poziomym i dlatego też wykonywane w nich wykopy bardzo często po wykonaniu, mimo że początkowo były suche, po pewnym czasie wypełniają się wodą (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W takich wypadkach okazuje się niejednokrotnie konieczne obniżenie poziomu wody gruntowej na przykład za pomocą filtrów igłowych.
Iły wstęgowe są również bardzo wrażliwe na działanie mrozu; przemrożone silnie pęcznieją. Należy zatem przy prowadzeniu robót w okresach przymrozków i mrozów chronić dno wykopów przed przemarznięciem.

W dawniejszych latach iły wstęgowe nie były uważane za dobry grunt budowlany (uprawnienia budowlane). Dopuszczano w nich obciążenie do 0,5 kG/cm2, co prowadziło zwykle do stosowania fundamentów głębokich, opartych na niżej leżących warstwach innych gruntów, bardziej wytrzymałych. Z doświadczeń leningradzkich wynika jednak, że grunty takie, jeżeli zachowane zostaną wyżej opisane zabiegi, mogą znosić obciążenie do 3 kG/cm2. Należy się przy tym liczyć jednak z dość znacznym osiadaniem budowli.
Wbijanie pali w taki grunt jest niekorzystne, gdyż niszczy strukturę gruntu. Szczególnie nie daje oczekiwanych rezultatów stosowanie pali zawieszonych lub pali zagęszczających. Iły wstęgowe bowiem nie ulegają zagęszczeniu, lecz tylko są wypierane na boki (program egzamin ustny).

Zachowanie środków ostrożności

Szczególnym gruntem występującym często na terenach nadmorskich, a zwłaszcza w portach, są grunty refulowane, będące sztucznymi nasypami, naniesionymi z zastosowaniem hydromechanizacji.
Jakość gruntu refulowanego zależy przede wszystkim od jakości materiału z jakiego jest on usypany, a który może być różny zależnie od warunków lokalnych. Poza tym nośność takiego gruntu zależy od sposobu sypania i wynikającego stąd jego uwarstwienia (opinie o programie).

Najczęściej grunt narefulowany jest gruntem piaszczystym, jednakże przy masowych robotach ziemnych nieunikniona jest jego duża nierównomierność. Niejednokrotnie w gruntach takich, które uważano początkowo za zupełnie jednorodne i piaszczyste, natrafiono później, w czasie wykonywania robót, na przewarstwienia torfowe i pylaste. Grunty takie należy więc badać podobnie jak grunty naturalne, nie dając się sugerować obserwacjami czynionymi w czasie procesu hydromechanizacyjnego. W tych warunkach najbezpieczniejsze będzie oczywiście stosowanie fundamentów głębokich i opieranie ich na podłożu naturalnym (jeżeli ma ono wystarczającą nośność) (segregator aktów prawnych).

Sposób ten jednakże jest uzasadniony tylko dla budowli ważnych i wrażliwych na nierównomierne osiadania, np. przy wielopiętrowych magazynach portowych, chłodniach itp. Przy budynkach lżejszych, jak np. parterowe hangary portowe, niewysokie budynki mieszkalne i biurowe itp., racjonalniejsze będzie opieranie fundamentów bezpośrednio na gruncie narefulowanym.
Należy przy tym uważać grunt ten za ściśliwy i zachowywać środki ostrożności, stosując na przykład konstrukcje lekkie, sprężyste i statycznie wyznaczalne.

Obciążenie dopuszczalne takiego gruntu nie powinno na ogół przekraczać 1 kG/cm2, w przeciwnym razie należy się liczyć ze znacznymi i nierównomiernymi osiadaniami.
Warstwy takich gruntów mają zwykle niejednakową grubość, przy nabrzeżu są grubsze, w głąb lądu zaś czy mola grubość ich najczęściej maleje. Wynika z tego, że części budowli posadowione bliżej nabrzeża narażone są na większe osiadania niż części położone bardziej w głębi lądu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami