Blog

27.03.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy musi mieć uprawnienia?

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy musi mieć uprawnienia?

Inspektorem nadzoru może być wyłącznie osoba mająca uprawnienia budowlane (program na komputer). Uprawnienia te są nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa lub architektów osobom, mającym odpowiednie wykształcenie i praktykę oraz zdany egzamin państwowy na uprawnienia budowlane (program na telefon). Wymagana jest także przynależność do samorządu zawodowego, co wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego ubezpieczenia oc. Posiadanie uprawnień budowlanych można samodzielnie zweryfikować na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Inspektor musi być wpisany na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa (program na egzamin ustny).
Najważniejszym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielanie wsparcia inwestorowi w czasie budowy. Jego rolą jest czuwanie nad tym, czy prace są wykonywane prawidłowo oraz zapobieganie i eliminacja nadużyć. To osoba działająca wyłącznie w interesie inwestora (promocja 3 w 1).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czy musi mieć uprawnienia?

Inspektor nadzoru inwestorskiego na bieżąco powinien sprawdzać jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac pod kątem ich zgodności z dokumentacją, założeniami projektowymi, budżetem oraz zaplanowanym harmonogramem (segregator). Powinien on również uczestniczyć w częściowych odbiorach, zwłaszcza w przypadku prac, które ulegają zakryciu, czyli różnego rodzaju instalacji, urządzeń technicznych czy przewodów kominowych. Bierze też udział w końcowym odbiorze budynku (opinie).
Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia kierownikowi budowy, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy inwestycję realizuje wykonawca zapewniający we własnym zakresie kierownika budowy. Inspektor może też na życzenie inwestora sprawować kontrolę nad rozliczeniami z poszczególnymi wykonawcami robót budowlanych. Objęcie obowiązków przez inspektora następuje na podstawie umowy z inwestorem, który ten fakt musi zgłosić w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Na zakończenie budowy inspektor sprawdza, czy zostały dopełnione wszystkie obowiązki wymagane prawem budowlanym. Może też dokonać rozliczenia umów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami