Instalacja gazowa

Instalacja gazowa

Wszystkie pomieszczenia w obiektach stacji powinny mieć wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb użytkowych, uzyskaną za pomocą wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) lub sztucznej (mechanicznej). W pomieszczeniach, w których wydzielają się gazy (chlorownia, magazyn chloru, laboratoria, garaże itp.), należy stosować wentylację sztuczną. W pomieszczeniach, w których istnieje możliwość niespodziewanego wydzielania się substancji szkodliwych dla organizmu ludzkiego, należy przewidzieć uruchamianie wentylacji od zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do wszystkich obiektów z pomieszczeniami pracy powinna być doprowadzona woda do picia. Ścieki z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stacji odprowadza się do kanalizacji miejskiej lub lokalnej oczyszczalni ścieków, a wody opadowe oraz oczyszczone wody ze zbiornika osadu - do kanalizacji miejskiej. Do laboratorium i pomieszczenia do spożywania posiłków powinna być doprowadzona instalacja gazowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rozróżnia się osadniki poziome i pionowe. Osadniki poziome projektuje się przyjmując stały poziom zwierciadła wody i wyposażając je:
- w przelew awaryjny do odprowadzania całej dopływającej wody,
- w spust w najniższej części dna osadnika do jego opróżnienia i ew. odprowadzenia osadu.
Spadek dna osadnika do spustu przyjmuje się:
- w kierunku poprzecznym 5%,
- w kierunku podłużnym 1-2% (uprawnienia budowlane).
W osadniku poziomym powinien być zapewniony równomierny przepływ na całej szerokości i czynnej głębokości. W tym celu rozprowadza się wodę przez otwory w korycie
doprowadzającym i dopływ przez przelewy grzebieniaste do jednego lub kilku koryt równe ległych do ścian poprzecznych osadnika.
Usuwanie wytrąconego osadu odbywa się:
- okresowo, grawitacyjnie pod ciśnieniem wody do spustu w dnie,
- ciągle, zgarniaczami zbierającymi osad do leja osadowego.
Osadniki poziome mają rzut w kształcie prostokąta lub kola.

Osadniki pionowe

Dla osadnika poziomego prostokątnego przyjmuje się:
- głębokość czynną 3-5 m,
- stosunek długości do szerokości 4 : 1-5 : 1,
- stosunek długości do głębokości 10 : 1-30 : 1.
Dla osadnika poziomego kołowego przyjmuje się:
- średnicę 20-50 m,
- głębokość wody w komorze centralnej 3-5 m, a przy odpływie co najmniej 1,5 m
- stosunek średnicy do głębokości w komorze centralnej większy od 6 (program egzamin ustny).
Osadniki pionowe mają rzut w kształcie koła o średnicy do 9 m lub kwadratu o boku do 8 m.
Dno osadnika może być płaskie o nachyleniu 2% lub stożkowe o nachyleniu 60-100%. Komora centralna osadzona jest centrycznie.
Równomierny przepływ wody w osadniku pionowym uzyskuje się przez przelew} grzebieniaste do koryt usytuowanych koncentrycznie i promieniście, a potem do dalszych obiektów. Osad, który opadł na dno, usuwa się okresowo ciśnieniem słupa wody.

Transport koagulantu składowanego w postaci stałej do zbiorników przygotowania roztworu odbywa się zwykle mechanicznie.
Doprowadzenie roztworu koagulantu do mieszaczy należy projektować jako:
- grawitacyjne, na całej drodze przepływu przez urządzenia dawkujące (dawkowniki),
- pompowe do dawkowników i grawitacyjne od dawkowników do mieszaczy (opinie o programie).
Osadniki do osadzania zanieczyszczeń wody koagulowanej należy projektować jak podano uprzednio, przestrzegając ponadto następujących zasad.

Dla osadników poziomych:
- głębokość czynna osadnika 2,5-3,5 m,
- najwyższy poziom zwierciadła wody w komorze osadnika nad krawędzią przelewu co najmniej 0,6 m od spodu płyty stropowej,
- strop osadnika ze spadkiem poprzecznym 5% i włazy kontrolne do każdej komory o wielkości dostosowanej do wymiarów wprowadzanego przez właz elementu;
b) Dla osadników pionowych:
- ciśnienie hydrostatyczne do usuwania osadu 1,5-2,0 m słupa wody (segregator aktów prawnych).

Wyróżnia się filtry:
- powolne, projektowane jako zbiorniki,
- pospieszne otwarte o złożach zależnych od sposobu oczyszczania wody,
- pospieszne zamknięte, projektowane jako zbiorniki ciśnieniowe stalowe pracujące pod ciśnieniem pomp, powodującym przepływ wody przez złoża filtracyjne od góry ku dołowi i odpływ drenażem do sieci technologicznej i zbiornika wody czystej lub do sieci wodociągowej,
- kontaktowe stanowiące obiekt do koagulacji połączonej z filtracją wody (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami