Instalacja gazowa

Instalacja gazowa

Wszystkie pomieszczenia w obiektach stacji powinny mieć wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb użytkowych, uzyskaną za pomocą wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) lub sztucznej (mechanicznej). W pomieszczeniach, w których wydzielają się gazy (chlorownia, magazyn chloru, laboratoria, garaże itp.), należy stosować wentylację sztuczną. W pomieszczeniach, w których istnieje możliwość niespodziewanego wydzielania się substancji szkodliwych dla organizmu ludzkiego, należy przewidzieć uruchamianie wentylacji od zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do wszystkich obiektów z pomieszczeniami pracy powinna być doprowadzona woda do picia. Ścieki z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stacji odprowadza się do kanalizacji miejskiej lub lokalnej oczyszczalni ścieków, a wody opadowe oraz oczyszczone wody ze zbiornika osadu - do kanalizacji miejskiej. Do laboratorium i pomieszczenia do spożywania posiłków powinna być doprowadzona instalacja gazowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rozróżnia się osadniki poziome i pionowe. Osadniki poziome projektuje się przyjmując stały poziom zwierciadła wody i wyposażając je:
- w przelew awaryjny do odprowadzania całej dopływającej wody,
- w spust w najniższej części dna osadnika do jego opróżnienia i ew. odprowadzenia osadu.
Spadek dna osadnika do spustu przyjmuje się:
- w kierunku poprzecznym 5%,
- w kierunku podłużnym 1-2% (uprawnienia budowlane).
W osadniku poziomym powinien być zapewniony równomierny przepływ na całej szerokości i czynnej głębokości. W tym celu rozprowadza się wodę przez otwory w korycie
doprowadzającym i dopływ przez przelewy grzebieniaste do jednego lub kilku koryt równe ległych do ścian poprzecznych osadnika.
Usuwanie wytrąconego osadu odbywa się:
- okresowo, grawitacyjnie pod ciśnieniem wody do spustu w dnie,
- ciągle, zgarniaczami zbierającymi osad do leja osadowego.
Osadniki poziome mają rzut w kształcie prostokąta lub kola.

Osadniki pionowe

Dla osadnika poziomego prostokątnego przyjmuje się:
- głębokość czynną 3-5 m,
- stosunek długości do szerokości 4 : 1-5 : 1,
- stosunek długości do głębokości 10 : 1-30 : 1.
Dla osadnika poziomego kołowego przyjmuje się:
- średnicę 20-50 m,
- głębokość wody w komorze centralnej 3-5 m, a przy odpływie co najmniej 1,5 m
- stosunek średnicy do głębokości w komorze centralnej większy od 6 (program egzamin ustny).
Osadniki pionowe mają rzut w kształcie koła o średnicy do 9 m lub kwadratu o boku do 8 m.
Dno osadnika może być płaskie o nachyleniu 2% lub stożkowe o nachyleniu 60-100%. Komora centralna osadzona jest centrycznie.
Równomierny przepływ wody w osadniku pionowym uzyskuje się przez przelew} grzebieniaste do koryt usytuowanych koncentrycznie i promieniście, a potem do dalszych obiektów. Osad, który opadł na dno, usuwa się okresowo ciśnieniem słupa wody.

Transport koagulantu składowanego w postaci stałej do zbiorników przygotowania roztworu odbywa się zwykle mechanicznie.
Doprowadzenie roztworu koagulantu do mieszaczy należy projektować jako:
- grawitacyjne, na całej drodze przepływu przez urządzenia dawkujące (dawkowniki),
- pompowe do dawkowników i grawitacyjne od dawkowników do mieszaczy (opinie o programie).
Osadniki do osadzania zanieczyszczeń wody koagulowanej należy projektować jak podano uprzednio, przestrzegając ponadto następujących zasad.

Dla osadników poziomych:
- głębokość czynna osadnika 2,5-3,5 m,
- najwyższy poziom zwierciadła wody w komorze osadnika nad krawędzią przelewu co najmniej 0,6 m od spodu płyty stropowej,
- strop osadnika ze spadkiem poprzecznym 5% i włazy kontrolne do każdej komory o wielkości dostosowanej do wymiarów wprowadzanego przez właz elementu;
b) Dla osadników pionowych:
- ciśnienie hydrostatyczne do usuwania osadu 1,5-2,0 m słupa wody (segregator aktów prawnych).

Wyróżnia się filtry:
- powolne, projektowane jako zbiorniki,
- pospieszne otwarte o złożach zależnych od sposobu oczyszczania wody,
- pospieszne zamknięte, projektowane jako zbiorniki ciśnieniowe stalowe pracujące pod ciśnieniem pomp, powodującym przepływ wody przez złoża filtracyjne od góry ku dołowi i odpływ drenażem do sieci technologicznej i zbiornika wody czystej lub do sieci wodociągowej,
- kontaktowe stanowiące obiekt do koagulacji połączonej z filtracją wody (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !