Blog

30.05.2018

Instalacja wodno-kanalizacyjna - opis

W artykule znajdziesz:

Instalacja wodno-kanalizacyjna - opis


Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej - przykład
Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej - przykład

OPIS TECHNICZNY


do projektu instalacji wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
„Kamienica Królewska – Chrobrego”
w Gdansku ul. Chrobrego działka nr 472/1, 472/2, 472/3, 473 i 487


1. Podstawa opracowania


- zlecenie inwestora
- opracowania i uzgodnienia branżowe wykonywane równolegle
- obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna


2. Przedmiot i zakres opracowania


Przedmiotem opracowania jest PT instalacji:
- wody zimnej
- wody ciepłej i cyrkulacji
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia scieków bytowogospodarczych z projektowanego budynku.

 

3. Dane ogólne


Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym pieciokondygnacyjnym całkowicie podpiwniczony, dwuklatkowy z rozdzielnia c.o. i c.w. oraz garażem wielostanowiskowym w piwnicy.


4. Rozwiazanie techniczne
4.1. Woda zimna


Zasilanie budynku w wode projektuje się z miejskiej sieci wodociagowej. Woda
zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych w budynku oraz instalacji p.poż. na klatkach schodowych i w garażu.
W pomieszczeniu garau zamontowac wodomierz JS10 ø40. Zabudowa wodomierza zgodnie z PN-1504064-2:/1997.
Rozprowadzenie poziomów należy wykonać pod stropem garażu. Podejścia pod piony zaopatrzyć w zawory odcinające kulowe.
Zaprojektowano piony wody prowadzone w szachtach instalacyjnych na klatkach
schodowych. Na odgałęzieniu do poszczególnych mieszkan należy zamontować
wodomierz indywidualny do wody zimnej o przepływie 1,5 m3/h prod. ACTARIS.
Przed wodomierzem zainstalować zawór odcinający kulowy.
Poziomy oraz piony z odgałęzieniami do wodomierzy wykonać z rur stalowych średnich gwintowanych ocynkowanych o pogrubionym ocynku do 85 um wgTWT-2 (ZN- 72/0640-01), o połączeniach uszczelnionych konopiami i pokostem.
Dalsze odcinki instalacji domowej wykonać z rur PE-Xc bez osłony antydyfuzyjnej i kształtek KAN-therm, przy pomocy złącz zaciskowych z pierścieniem pełnym.

 

Rurociągi układać w posadzce i częściowo w bruzdach ściennych (podejscia do baterii). Przy rozprowadzaniu rur w podłodze należy unikać układania rur w linii prostej. Lepszym rozwiązaniem jest rozprowadzenie rur lekkim łukiem, zwiększa to efekt „układania” się rury, szczególnie przy długich odcinkach. Przy układaniu rur należy unikać miejsc narażonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikające z aranżacji mieszkań (miejsca montażu miski ustępowej, progów, umywalek itp.) Po wykonaniu instalacji zaleca się wykonanie szkiców tras przewodów (inwentaryzacji) i przekazania jej użytkownikowi w celu łatwej lokalizacji rur (ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem).
Przy określaniu średnic rur przyjęto, że prędkoć przepływu wody w poziomach nie
przekracza 1,0 m/sek a w pionach 1,5 m/sek.
Po wykonaniu instalacje poddać  próbie na ciśnienie oraz wykonać płukanie
i dezynfekcje roztworem chloru.
Odcinki przewodów przechodzące przez garaż zabezpieczyć systemem kabli
grzewczych w systemie thermaflex elektro. Doboru kabli grzewczych dokona firma thermaflex.
Przewody ułożone w posadzce oraz w bruzdzie ściennej zaizolowac termicznie otulina z pianki polietylenowej thermaflex typ therma Compact grubości minimum 6mm.
Piony i poziomy zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej thermaflex typ FRZ.
Grubość izolacji dla rur ułożonych w szachtach oraz piwnicy 10mm.
Grubość izolacji dla rur ułożonych w garażu 40mm.
Próbe szczelności rur należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu KAN– therm.

 

4.2 Instalacja przeciwpożarowa


Zgodnie z Dz.U. z 2010 r. nr 109 w garażach o wiecej niż 10 stanowisk, należy
zainstalować hydranty wewnetrzne p.poż. 33 z weżem półsztywnym długosci 30 m.
Miejsce usytuowania hydrantów oznaczyć w widocznym miejscu, oznakowanie
hydrantu wg PN-N-01256-1 z 1992r.
Instalacja zasilana będzie z instalacji wody zimnej w budynku.
W klatkach schodowych zainstalować zawory hydrantowe Ø 52.
Zawory hydrantowe umieścić na wysokości 1,35 m od podłogi.
Zawory hydrantowe w garażu zamontować w szafce hydrantowej na ścianie, a zawory hydrantowe na klatkach schodowych zamontować w szafkach podtynkowych.
Zawory hydrantowe oraz szafki hydrantowe zainstalować firmy BOXmet.

 

4.3. Woda ciepła i cyrkulacja


Woda ciepła dostarczana będzie z rozdzielni c.o. i c.c.w. zlokalizowanej w piwnicy
budynku.
Rozprowadzenie poziomów wykonać pod stropem garażu równolegle do wody zimnej.
Na podejściach pod piony zamontować zawory odcinające kulowe. Piony zakonczyć zaworami odpowietrzającymi.
Dla zrównoważenia systemu dystrybucji c.w. pod pionami cyrkulacji zamontować
zawory równoważące typu „STAD” firmy IMI.
Zaprojektowano przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone w szachtach
instalacyjnych na klatkach schodowych oraz w garażu i piwnicy. Na odgałęzieniach do poszczególnych mieszkan należy zamontować wodomierz indywidualny do wody ciepłej o przepływie 1,0 m3/h produkcji ACTARIS. Przed wodomierzem zamontować zawór odcinający kulowy.
Poziomy i piony wykonać z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AI/PE-RT w systemie firmy KAN-therm.
Instalację domowa za wodomierzem wykonać z rur i kształtek PE-Xc bez osłony
antydyfuzyjnej systemu KAN-therm, przy pomocy złącz zaciskowych z pierścieniem pełnym.
Przewody ułożone w posadzce oraz w bruzdzie ściennej zaizolować termicznie otulina z pianki polietylenowej thermaflex typ therma Compact grubości minimum 6mm.
Piony i poziomy zaizolować termicznie otulina z pianki polietylenowej thermaflex typ FRZ.
Grubość izolacji dla rur 16×2, 18×2, 20×2,25 i 25×2,25 – 20mm.
Grubość izolacji dla rur 32×3 i 40×4 – 30mm.
Grubość izolacji dla rury 50×4,5 – 40mm,
dla rury 63×6 - 50mm.
Próbe szczelnosci rur PEX-c naley wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu KAN-therm.

 

4.4. Kanalizacja sanitarna


Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku zostaną odprowadzone
poziomami i przykanalikiem do miejskiej sieci sanitarnej.
Poziomy prowadzić pod stropem piwnic. Na poziomach przewiduje sie korki (rewizje).
W pomieszczeniu węzła c.o. w piwnicy, zaprojektowano studzienke schładzajaca.
Poziomy oraz piony do poziomu parteru wykonać z rur PVC systemu Uponal KG dla kanalizacji zewnętrznej łączonych na uszczelki gumowe. Odprowadzenie wód z posadzki piwnic poprzez separator paliw. Przewody pod posadzka piwnic układać na podsypce i obsypce piaskowo - wirowej. Poziomy od kratek w wezle c.o. wykonać z rur żeliwnych kanalizacyjnych.
W celu przepompowania wód z posadzki garażu oraz z pomieszczenia rozdzielni c.o. i c.w. zamontować w studzienkach pompy KP 150 GRUNDFOS.
Piony oraz podejścia do przyborów wykonać z rur PP systemu Uponal HT dla
kanalizacji wewnetrznej. Piony zaopatrzyć w rewizje, a na dachu w kominki wywiewne kanalizacyjne.
Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolować akustycznie wełną mineralna gr. 40 mm.

 

4.5. Kanalizacja deszczowa


Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz balkonów zostaną
odprowadzone wewnętrznymi i zewnętrznymi rurami spustowymi, a następnie
poziomami do miejskiej kanalizacji deszczowej. Na pionach i poziomach zamontować rewizje.
Poziomy prowadzić pod stropem garażu. Poziomy i piony wykonać z rur ciśnieniowych HD-PE, łączonych poprzez złączki stalowe lub porzez zgrzewanie.
Wody z posadzki garażu odprowadzone zostaną poprzez koryta wykonane z HDPE Recyfix Standard 100 typ 60 firmy Hauraton zamontowane w poziomie posadzki piwnic do kanalizacji sanitarnej.
Przewody z koryt ułożyć z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej. Poziomy prowadzone w gruncie układać na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 10 cm i obsypce 20 cm.

Przewody doprowadzone zostaną do studzienki, w której zamontowany zostanie
separator koalescencyjny typ NG 1,5 firmy Hauraton.
Wody ze studzienki przepompowane zostaną do kanalizacji sanitarnej poprzez pompę typu KP 150 Grundfos.
Przewód od pompy do poziomu kanalizacji sanitarnej ułożyć pod stropem piwnic z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody ułożone na zewnątrz budynku zaizolować termicznie wełna mineralna
grubości 50mm na folii Al Gulfiber.
Wpusty dachowe, balkonowe wykonać jako podgrzewane.
Dodatkowo zabezpieczyć systemem kabli grzewczych w systemie thermaflex elektro rury spustowe, odprowadzające wody deszczowe z balkonów zlokalizowanych w warstwie izolacji na ścianie zewnętrznej budynku.
Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolować akustycznie wełna mineralną gr. 40 mm.

 

5. Przejścia wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji
sanitarnej, deszczowej przez ściany i stropy oddzielenia
przeciwpożarowe


Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm o klasie odporności ogniowej EI 60, montowane przy przejściach instalacji sanitarnych przez ściany konstrukcyjne i stropy.


6. Uwagi końcowe


Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając
należyty nadzór techniczny. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowiazującymi normami państwowymi i branżowymi.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu należy wprowadzić do dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru i projektanta.

  

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami