Blog

Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 10
30.05.2018

Instalacje elektryczne w terenie

W artykule znajdziesz:

Instalacje elektryczne w terenie


Instalacje elektryczne w terenie

W jaki sposób powinno być wykonane zasilanie urządzeń elektrycznych na placu budowy, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową?


Zasilanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby: - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego, - gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, - do zasilania terenów budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S lub TT, - sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43, - preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności, - cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiórki były zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA dla zapewnienia selektywnej współpracy urządzeń zabezpieczających.

 

Oferta: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Połączenia wyrównawcze w obiekcie budowlanym - rodzaje, przeznaczenie, wykonanie:


Rodzaje połączeń: - połączenia wyrównawcze główne, łączące z główną szyną uziemiającą: przewód ochronny, przewód ochronno-neutralny, części przewodzące obce, części przewodzące dostępne. - połączenia wyrównawcze dodatkowe, łączące z sobą: przewód ochronny, przewód ochronno-neutralny, części przewodzące dostępne, części przewodzące obce. - nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące z sobą wszystkie nieuziemione części jednocześnie dostępne. Przekrój każdego przewodu ochronnego, nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłoną, nie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż 2,5, mm2 gdy jest on chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 4 mm2 gdy brak jest takiej ochrony. Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: - barwa zielono-żółtą może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej, - zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości, z tym że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

 

Ile powinno wynosić dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL na placu budowy? 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego.


W jaki sposób powinny być chronione gniazda wtyczkowe zainstalowane na placu budowy? Za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30mA, urządzeń separacyjnych lub zasilane napięciem SELV.


Ile powinno wynosić dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL na placu budowy? 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego.


W jaki sposób powinny być chronione gniazda wtyczkowe zainstalowane na placu budowy? Za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30mA, lub zasilane napięciem UL (obwody SELV).


Czy gniazda wtyczkowe na placu budowy mogą być zasilane z obwodów separacyjnych? Mogą być pod warunkiem, że każde gniazdo wtyczkowe powinno być zasilane z osobnego transformatora separacyjnego.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 15 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 16 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 17
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 18
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 19 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 20 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 21
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 31 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 32 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 33
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 34
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 35 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 36 Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 37
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kierownik budowy a inspektor nadzoru zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami