Instalacje elektryczne w terenie


Instalacje elektryczne w terenie

W jaki sposób powinno być wykonane zasilanie urządzeń elektrycznych na placu budowy, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową?


Zasilanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby: - napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego, - gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, - do zasilania terenów budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S lub TT, - sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43, - preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności, - cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiórki były zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 500 mA dla zapewnienia selektywnej współpracy urządzeń zabezpieczających.

 

Oferta: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na laptop oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Połączenia wyrównawcze w obiekcie budowlanym - rodzaje, przeznaczenie, wykonanie:


Rodzaje połączeń: - połączenia wyrównawcze główne, łączące z główną szyną uziemiającą: przewód ochronny, przewód ochronno-neutralny, części przewodzące obce, części przewodzące dostępne. - połączenia wyrównawcze dodatkowe, łączące z sobą: przewód ochronny, przewód ochronno-neutralny, części przewodzące dostępne, części przewodzące obce. - nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące z sobą wszystkie nieuziemione części jednocześnie dostępne. Przekrój każdego przewodu ochronnego, nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłoną, nie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż 2,5, mm2 gdy jest on chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 4 mm2 gdy brak jest takiej ochrony. Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: - barwa zielono-żółtą może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej, - zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości, z tym że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

 

Ile powinno wynosić dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL na placu budowy? 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego.


W jaki sposób powinny być chronione gniazda wtyczkowe zainstalowane na placu budowy? Za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30mA, urządzeń separacyjnych lub zasilane napięciem SELV.


Ile powinno wynosić dopuszczalne długotrwale napięcie dotykowe UL na placu budowy? 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego.


W jaki sposób powinny być chronione gniazda wtyczkowe zainstalowane na placu budowy? Za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30mA, lub zasilane napięciem UL (obwody SELV).


Czy gniazda wtyczkowe na placu budowy mogą być zasilane z obwodów separacyjnych? Mogą być pod warunkiem, że każde gniazdo wtyczkowe powinno być zasilane z osobnego transformatora separacyjnego.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami