Inwestycje w miejscach zagrożonych powodzią


Istnieje szereg warunków technicznych, którym odpowiadać powinny nowo budowane obiekty oraz ich usytuowanie. Wszystkie zasady i warunki budowy precyzują określone przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Zagrożenia i uciążliwości wykluczające budowę
Jedną z najważniejszych zasad, której podporządkowane jest usytuowanie budynku, jest konieczność wznoszenia go poza zasięgiem zagrożeń oraz uciążliwości, wśród których wymienia się:
* narażenie na niebezpieczne promieniowanie i działanie pól elektromagnetycznych,
* hałas i wibracje,
* zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód,
* powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
* osuwiska, lawiny skalne i śnieżne,
* niebezpieczeństwa wynikające z działalności górniczej.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Segregator:Segregator

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Pierwszą rzeczą przed zakupem działki lub nieruchomości jest sprawdzenie, czy nie znajduje się ona na terenie zaliczonym do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Tereny te są bowiem wyłączone z możliwości zabudowy. Zalicza się do nich nie tylko obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie (wynosi raz na 10 lat), ale nawet wtedy gdy jest średnie (powódź wystąpi raz na 100 lat). Są to również tereny położone pomiędzy linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym oraz wyspy, przymuliska i tzw. pas techniczny przy obszarach morskich. W miejscach tych obowiązuje nie tylko zakaz wszelkiej zabudowy, ale także składowania różnych materiałów, czy wykonywania innych czynności utrudniających ochronę przed powodzią. Dozwolona jest tu jedynie budowa dróg rowerowych oraz wykonywanie prac mających na celu regulację wód, brzegu morskiego, utrzymanie i odbudowę wałów przeciwpowodziowych. Można jednak uzyskać zwolnienie od tego zakazu, spełniając kilka warunków. Najważniejsze, by planowana inwestycja nie utrudniała ochrony przed powodzią.