Blog

17.10.2022

Istnienie spoin w budownictwie

Istnienie spoin w budownictwie

Istnienie spoin w budownictwie jest, jak widzimy, warunkiem koniecznym dla osiągnięcia prawidłowych modularnych wymiarów zespołów elementów. Spoina bowiem poza pełnieniem określonej funkcji konstrukcyjnej jest amortyzatorem błędów, powstających w wyniku niedokładności wykonania elementów (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego teoretyczna grubość spoiny musi być założona jako większa lub równa wartości dodatniej odchyłki wymiaru elementu. Brak tak rozumianych spoin spowodowałby wymiarowe zaburzenie całego układu, uniemożliwiające stosowanie systemu modularnego, prowadzącego poprzez typizację do zwiększenia efektów ekonomicznych budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z drugiej strony, badając prawdopodobieństwo występowania dodatnich i ujemnych odchyłek wymiarowych w elementach przy najbardziej prawidłowo ustawionej produkcji, można dość ściśle wyznaczyć krzywą udziału ilościowego elementów w zależności od wielkości odchyłki i dalej, w przypadku występowania zsumowanych wymiarów szeregu elementów określić z dostatecznie wielkim prawdopodobieństwem, jaka potrzebna jest minimalna ilość n elementów w szeregu, aby końcowa odchyłka, będąca algebraiczną sumą wszystkich poszczególnych odchyłek, nie przekraczała pewnej założonej wielkości (uprawnienia budowlane).

Można by wtedy twierdzić, że w obiekcie budowlanym o dostatecznej długości i o dostatecznej ilości szeregowo występujących elementów zbędne jest stosowanie spoin mających omówione wyżej wielkości, z których to spoin każda niweluje ewentualną odchyłkę wymiaru elementu, bezpośrednio do niej przylegającego. Znaczna bowiem ilość odchyłek dodatnich i ujemnych znosi się wzajemnie, pozostała zaś nadwyżka, rozłożona na całkowitą ilość styków między elementowych, daje średnią odchyłkę znacznie mniejszą od założonej maksymalnej (program egzamin ustny).

Zasadniczy szereg elementów

Jednakże okoliczność taka wystąpić może w praktyce przy stosunkowo znacznych ilościach elementów w szeregu, a więc przy stosunkowo długich, tektonicznie jednorodnych ścianach budynków; ponieważ zaś zazwyczaj ściana budynku zawiera szereg charakterystycznych punktów o ściśle określonym rozstawie, a mianowicie: przewiązanych z nią ścian poprzecznych, krawędzi otworów drzwiowych i okiennych, ewentualnych elementów plastycznych itp., zasadniczy szereg elementów zostaje rozbity tymi punktami na pewną ilość odcinków cząstkowych. Jeżeli nawet szereg taki był dostatecznie długi na to, by spowodować wzajemne skompensowanie znacznej ilości odchyłek dodatnich i ujemnych, występujących w elementach, to rozgraniczone wymienionymi charakterystycznymi punktami poszczególne szeregi cząstkowe będą najprawdopodobniej dla spowodowania takiej kompensaty zbyt krótkie (opinie o programie).

Stanie się to przyczyną przesunięcia punktów charakterystycznych poza granice dopuszczalnej dla nich tolerancji, a tym samym potwierdzi konieczność stosowania spoin większych lub równych maksymalnej dodatniej odchyłce wymiarowej pojedynczego elementu. Fragment szeregu elementów budowlanych; grubą linią zaznaczono założony teoretyczny obrys elementu. Wielkość spoiny s jest tak dobrana, że mieszczą się w niej dodatnie odchyłki wymiarowe (zakreskowane) każdego elementu (segregator aktów prawnych).

Ustalona wielkość M decyduje o wymiarach elementów budowlanych lub ich zespołów oraz o wymiarowaniu na planach budowlanych.

Wymiary elementów budowlanych, zespołów elementów oraz wymiary na planach powinny być dostosowane do całkowitej wielokrotności M, wg następujących wytycznych:

  1. osie spoin między elementami leżą na liniach wyobrażalnej siatki przestrzennej, której wielkość oczek wynosi MXM,
  2. wymiar nominalny w budownictwie wynosi n*M (promocja 3 w 1).

Rozpatrując kierunek długościowy danego odcinka muru przekonamy się, że wymiar tej długości, jako zwykle znacznie większy od wymiarów cegły, można łatwo podporządkować pierwszej i ostatniej, związanej z murem, linii siatki modularnej, mimo nieprzystawania poszczególnych cegieł do tej siatki; jest to spowodowane „elastycznością” w układaniu cegły oraz możliwością jej przycięcia.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami