Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne

Znane są izolacje wodochronne z papy, lepiku, emulsji, smoły itd. Izolacje te stanowią ochronę ścienną przeciwwilgociową. Wskutek ulatniania się lżejszych składników masy nasycającej następuje z biegiem czasu starzenie się tych izolacji, co przejawia się w icłi kruszeniu i utracie elastyczności, a widocznym znakiem tego jest odsłanianie się tektury w papie, zanikanie jej porowatości i postępujący pod wpływem wilgoci rozkład (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wpływa to ujemnie na mury, które szybciej ulegają zniszczeniu wskutek zbierającej się wilgoci. Trwałość zapraw cementowo-glinianych i możliwość utworzenia masy wodochronnej przez odpowiednie dozowanie składników przyczynia się do wykorzystania w pewnych przypadkach wodochronnych i zapraw cementowo-glinianych w budownictwie mieszkaniowymi. Wartość izolacyjna zapraw z biegiem czasu nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie, zwiększa się wraz ze zwiększaniem wytrzymałości. Lepkość, dobra przyczepność, szczelność i brak rys skurczowych wpływa na jakość izolacji wodochronnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Własności izolacyjne zapraw cementowo-glinianych można wykorzystać w wielu i wypadkach przy wykonywaniu izolacji poziomej i pionowej murów, przy izolowaniu balkonów, tarasów, podłóg w kotłowniach itd., zastępując w ten sposób deficytową papę i lepiki tanim materiałem.
W niektórych wypadkach można również stosować izolację wodoszczelną z tworzyw cementowo-glinianych jako tymczasowe pokrycia żelbetowych płyt dachowych o dużym spadku (uprawnienia budowlane).
Jak podano wyżej, elastyczność i lekkość wyrobu z tworzywa cementowo-glinianego można uzyskać przez zastąpienie piasku lekkim wypełniaczem, np. sieczką. Masę cementowo-glinianą z sieczką można użyć do wykonania podkładu zamiast jastrychu lub ślepej podłogi.

Podkład wykonuje się w ten sposób, że sypko-plastyczną mieszaninę cementowo-glinianą z dodatkiem sieczki nakłada się warstwą ok. 5 cm na stropie, lekko ją ubijając. Zastąpienie sieczki trocinami lub żużlem nie jest wskazane, gdyż trociny i żużel są nasiąkliwe i dlatego dłużej trwa wysychanie. Już w ciągu paru dni podkład cementowo-gliniany z dodatkiem sieczki jest suchy, a po tygodniu twardy (program egzamin ustny). Na równo ułożonym podkładzie można bez zastosowania lepiku przybić parkiet gwoździem, nie wywołując pękania stwardniałej masy, a gwoździe trzymają się mocno jak w drewnie.

Dachówki cementowe

Parkiet ułożony na takim podkładzie jest elastyczny (opinie o programie). Podkład ten stanowi jednocześnie izolację dźwiękochłonną między kondygnacjami oraz izolację termiczną, co można wykorzystać przy izolowaniu stropów nad chłodnymi piwnicami i na strychu. Jako surowca do wytwarzania zawiesiny można użyć gliny chudej bez potrzeby odm ulania i dodawania piasku. Proporcje składników (cegły cementowo-gliniane z dodatkiem sieczki).

Dachówki cementowe bez gliny są znane w Polsce i nie będziemy szerzej ich opisywać. W roku 1938 produkcja dachówek cementowych wyniosła przeszło 50 milionów sztuk, po wojnie zaś wzrosła dwukrotnie. Przewiduje się, że zapotrzebowanie dachówki czerwonej w roku 1960 w stosunku do roku 1953 będzie 2,5 raza większe. W związku z tym należy zastąpić w dużej mierze dachówkę ceramiczną, dachówką niewypaloną (segregator aktów prawnych). Taką dachówką może być dachówka cementowo-gliniana, która wyprodukowana podobnie jak dachówka cementowa przewyższa ją dzięki temu, że odznacza się mniejszą nasiąkliwością, nieprzesiąkliwością, uzyskaną oszczędnością na cemencie, a w stosunku do ceramicznej poza lepszymi zaletami technicznymi i nieprzesiąkliwość) oszczędnością na węglu podczas wypału.

Dla zilustrowania oszczędności uzyskanych na węglu przy wypalaniu dachówki cementowo - glinianej potrzebnej do pokrycia 1 m2 dachu w porównaniu z dachówką ceramiczną i cementową podajemy poniższe zestawienie (promocja 3 w 1).
Z powyższego zestawienia wynika, że ilość węgla zużytego przy zastosowaniu dachówki cementowo-glinianej wynosi mniej aniżeli dla dachówki ceramicznej i cementowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami