Blog

17.10.2022

Wypał cegły pełnej

Wypał cegły pełnej

W czasie trwania prac nad ustaleniem wymiarów cegły, prowadzonych przez Komisję Normalizacyjną Budownictwa PKN, wykonano w latach 1947-1949 obszerną, uwzględniającą powyższe czynniki analizę wpływu W wyniku analizy stwierdzono, że zdecydowanie najekonomiczniejszymi wymiarami cegły są 24 X 11,5 X 7,1 cm. Cegła taka daje blisko 1,5% globalnych oszczędności w stosunku do cegły szwedzkiej 25,7 X 12,3 X X 8,5 cm, blisko 2% w stosunku do dawnej cegły niemieckiej 25 X 12 X X 6,5 cm i przeszło 4% oszczędności w stosunku do dawnej cegły polskiej 27 X 13 X 6 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dobre efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania tej cegły nie są obliczane jako wynik wpływów odcinkowego zagadnienia, jakim jest jedynie rentowność cegielnictwa, ale wypływają z całokształtu procesów budowlanych i stanowią istotny czynnik kształtowania efektywności budownictwa. Coraz szersze stosowanie cegieł drążonych dziurawek i sito wek podwyższa jeszcze ekonomiczność tej cegły w stosunku do cegieł o innych wymiarach przez zniwelowanie wpływu jej dość znacznej grubości 7,1 cm, kształtującej dość wysoko koszt suszenia i wypału cegły pełnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ewentualne przyjęcie jako wymiarów cegły 24 X 11,5 X 7,1 cm wyznaczającej moduł podstawowy M = 12,5 cm, mimo stosowania w Polsce jako obowiązującej cegły 25 X 12 X 6,5, może nastąpić bez wstrząsów natury produkcyjnej dzięki możliwości równoległego stosowania obydwu formatów, aż do czasu pełnej amortyzacji lub zużycia urządzeń produkujących cegłę 25 X 12 X 6,5 cm (uprawnienia budowlane).

Możliwość ta istnieje dzięki okoliczności, że stosowanie modułu M = = 12,5 cm odpowiadającego ewentualnej nowej cegle 24 X 11,5 X 7,1 cm nie wyklucza przybliżonej koordynacji ze starą cegłą 25 X 12 X 6,5 cm, ponieważ:

1) w kierunkach długości ścian i filarów wymiary zgodne z modułem można osiągnąć łatwo dzięki elastyczności w układaniu i przycinaniu drobnego ułamka ogólnej ilości cegieł, zaś (program egzamin ustny),

2) w kierunkach grubości ścian i w szerokościach wąskich filarków odstępstwa od wymiarów wynikających z modułu będą tak niewielkie, że można je będzie zachować w granicach tolerancji; różnice grubości ścian występujące w miejscach styku starej cegły z elementami podporządkowanymi wymiarowo koordynacji modularnej dadzą się ukryć pod wyprawą (opinie o programie).

Poziome spoiny

W kierunkach wysokości ścian braku koordynacji nie da się na małych odcinkach usunąć; jednakże już przy odcinkach długościowych o wymiarach rzędu 50 cm i większych (wysokość podokiennika, wysokość otworu okiennego itd.) osiągnięcie założonych wymiarów nie przedstawia trudności wskutek możliwości pewnej „gry” spoin poziomych (segregator aktów prawnych).

Mury z cegły 25 X 12 X 6,5 cm w zestawieniu z murami z cegły 24 X 11,5 X 7,1 cm i ze skoordynowanych z nią bloków wielocegłowych; uwidacznia on wyraźnie możliwość współistnienia obydwu formatów cegły. Tak więc można przyjąć kryterium d jako opierające się na stwierdzeniu, że najekonomiczniejszym formatem cegły w naszych warunkach jest format 24 X 11,5 X 7,1 cm.

Jak wynika z rozważań w rozdziale 6, w pewnych określonych konstrukcjach wpływ ten istnieje i wyraża się postulatem osiągania wymiarów modularnych bliskich 120-125 cm, zamiast wymiarów np. ok. 100 cm albo 150 cm. Pożądane jest, aby wielkość 120-125 cm odpowiadała wielkości modułu osiowego średniego MOs albo całkowitej wielokrotności modułów osiowych budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej MO. Postulat ten przyjmujemy jako podstawę dla kryterium e. Wpływ skali kolejowej na wybór wielkości modułów (promocja 3 w 1).

Obok rozważań na temat skali ludzkiej o wymaganiach wymiarowych dla niektórych budynków kolejowych. Wymagania te, wyrażające się postulatem, aby moduł osiowego, ograniczonego wymiarami modularnymi wyrażonymi całkowitą ilością metrów, tj. np. między 46,0 a 47,0 m między 63,0 a 64,0 m itp.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami