Blog

03.03.2019

Jak udokumentować praktykę budowlaną?

W artykule znajdziesz:

Jak udokumentować praktykę budowlaną?

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która obowiązuje od 10 sierpnia 2014 roku wprowadziła wiele zmian w ustawie Prawo budowlane (program na komputer). Przede wszystkim uchylono rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 11 września 2014 roku praktykę zawodową dokumentuje się obecnie za pomocą oświadczenia, którego wzór można znaleźć w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. W związku z tym w żadnej z okręgowych izb inżynierów budownictwa nie są już wydawane książki praktyki zawodowej (program na egzamin ustny).

Uczestniczenie w pracach projektowych

Jak udokumentować praktykę budowlaną?

Jak wiadomo, jednym z warunków niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych jest odbycie wymaganej praktyki zawodowej oraz pozytywne zaliczenie egzaminu związanego ze znajomością procesu budowlanego i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy technicznej (promocja 3 w 1). Praktyką nazywa się pracę, która polega na:
• bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych,
• pełnieniu funkcji technicznej na budowie (segregator).
Praktyka musi odbywać się pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności co kandydat, a także jest czynnym członkiem samorządu zawodowego.
Osobą, która kieruje praktyką na budowie, może być wyłącznie kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych, natomiast w biurze projektowym musi to być projektant. Do praktyki zawodowej nie wliczana pracy wykonywana pod kierownictwem osoby sprawdzającej projekt czy inspektora nadzoru inwestorskiego (opinie). Wszystkie osoby, którym uprawnienia nadano na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20.02.975 r., posiadające w treści uprawnień wpis „w budownictwie osób fizycznych” lub „o powszechnie znanych rozwiązaniach” nie mogą kierować praktykami zawodowymi uprawniającymi do zdobycia uprawnień budowlanych. Do praktyk zawodowych na budowie wlicz się także pracę przy inspekcjach i kontrolach wykonywanych przez ograny nadzoru budowlanego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami