Blog

08.03.2019

Jak zdobyć uprawnienia w specjalności architektonicznej?

W artykule znajdziesz:

Jak zdobyć uprawnienia w specjalności architektonicznej?

Osoba, która chce samodzielnie projektować bądź sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane, musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (program na komputer). Tylko wtedy możliwe jest wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli działalność, która jest związana z:
• obowiązkiem fachowej oceny zjawisk technicznych,
• koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (program na telefon).
Aby otrzymać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej należy złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i nadanie uprawnień budowlanych w tej specjalności, którego wzór można znaleźć w załączniku nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (program na egzamin ustny).

Wniosek wraz wymaganymi załącznikami

Jak zdobyć uprawnienia w specjalności architektonicznej?

Wniosek wraz wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej teczce i złożyć w biurze właściwej okręgowej izby architektów. Za postępowanie kwalifikacyjne do nadania uprawnień architektonicznych należy uiścić opłaty, które od 1 marca 2018 roku wynoszą:
• 935 zł za kwalifikację wykształcenie i praktyki zawodowej do projektowania bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1),
• 1405 zł za kwalifikację wykształcenia i praktyki zawodowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa (segregator).
Dodatkowo podczas składania wniosku mogą być pobrane inne opłaty, np. a wydanie decyzji, z poświadczenie własnoręczności podpisu czy z poświadczenie zgodności odpisu, duplikatu i kopii składanych dokumentów. Wraz z wnioskiem i dowodem opłat należy złożyć dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu,wypis z przebiegu studiów, życiorys, oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, zbiorcze zestawienie praktyki, dowód osobisty oraz inne dokumenty wymagane przez daną izbę okręgową (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami