Blog

11.03.2019

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Rzeczoznawcą może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i posiada:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń (program na komputer),
• przynajmniej 10 lat praktyki w zakresie, jaki obejmuje rzeczoznawstwo,
• tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera, inżyniera architekta lub inżyniera,
• istotny dorobek praktyczny w zakresie, jaki obejmuje rzeczoznawstwo (program na telefon).

Kompletność przedstawionych dokumentów

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Ponadto należy być członkiem właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (program na egzamin ustny). Po spełnieniu tych warunków kandydat na rzeczoznawcę musi jeszcze uzyskać decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy, a także uzyskać wpis na listę rzeczoznawców. Taka lista jest prowadzona przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa. Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego wydaje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (promocja 3 w 1).
Wniosek razem z załącznikami należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata. Załączniki, jakie należy złożyć razem z wnioskiem, to:
• dyplom ukończenia studiów,
• decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,
• życiorys,
• zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• dokument, który potwierdza przygotowanie zawodowe,
• zaświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji obiektów budowlanych lub sporządzaniu projektów,
• karta osobowa,
• dowód posiadania istotnego dorobku praktycznego związanego z zakresem rzeczoznawstwa,
• dowód uiszczenia opłaty,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej (segregator).
Wzory formularzy można pobrać ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, choć nie jest to obowiązkowe. Okręgowa izba inżynierów budownictwa sprawdza, czy złożony wniosek jest kompletny – przewodniczący powołuje Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, który sprawdza kompletność przedstawionych dokumentów (opinie). Koszty postępowania kwalifikacyjnego wynoszą 1200 zł, a wysokość opłaty skarbowej to 10 zł.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami