Jaki obszar jest uznawany za teren zamknięty?

Teren zamknięty na mapie

Jaki obszar jest uznawany za teren zamknięty?

Pojęcie „teren zamknięty” zostało zdefiniowane w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Zapis ustawy informuje, iż tereny zamknięte to tereny o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Prawo do określania w drodze decyzji tego typu terenów i ustalania ich granic uzyskali ministrowie i kierownicy urzędów centralnych (opinie o programie). Tereny zamknięte tworzone są na obszarach, które ze względu na położenie lub infrastrukturę są szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju. Rodzaje tego typu stref zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Według jego zapisów są to m.in. tereny zajęte pod stanowiska kierowania państwem oraz dowodzenia wojskiem w razie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny, a także obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych. Terenem zamkniętym są także np. porty wojenne, lotniska wojskowe, składy i magazyny amunicji oraz uzbrojenia, a ponadto obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków obronnych. Przykładami decyzji dotyczących ustalania terenów zamkniętych mogą być decyzje ministra właściwego do spraw transportu, który nadaje tego typu status obszarom, przez które przebiegają linie kolejowe, decyzje ABW czy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Część takich kompleksów uzyskuje klauzulę niejawności. Prawo kartograficzne oraz geodezyjne ujęte we wspomnianej ustawie zaznacza, iż dla terenów zamkniętych nie sporządza się mapy zasadniczej, a więc podstawowej mapy kraju, a jedynie mapy odrębne. Każdorazowe sporządzenie lub aktualizowanie map dla takich terenów należy do decyzji lub wymaga zgody upoważnionych osób. Wykonywanie tego typu prac wiąże się z określonymi restrykcjami, wymaga specjalnych zezwoleń i uprawnień. Ze względu na rodzaj i szczegółowość informacji zawieranych na mapach, prace nad nimi podlegają ponadto ścisłemu nadzorowi, obowiązuje też przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !