Jaki obszar jest uznawany za teren zamknięty?

Teren zamknięty na mapie

Jaki obszar jest uznawany za teren zamknięty?

Pojęcie „teren zamknięty” zostało zdefiniowane w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Zapis ustawy informuje, iż tereny zamknięte to tereny o zastrzeżonym charakterze ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Prawo do określania w drodze decyzji tego typu terenów i ustalania ich granic uzyskali ministrowie i kierownicy urzędów centralnych (opinie o programie). Tereny zamknięte tworzone są na obszarach, które ze względu na położenie lub infrastrukturę są szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo kraju. Rodzaje tego typu stref zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Według jego zapisów są to m.in. tereny zajęte pod stanowiska kierowania państwem oraz dowodzenia wojskiem w razie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny, a także obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych. Terenem zamkniętym są także np. porty wojenne, lotniska wojskowe, składy i magazyny amunicji oraz uzbrojenia, a ponadto obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków obronnych. Przykładami decyzji dotyczących ustalania terenów zamkniętych mogą być decyzje ministra właściwego do spraw transportu, który nadaje tego typu status obszarom, przez które przebiegają linie kolejowe, decyzje ABW czy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Część takich kompleksów uzyskuje klauzulę niejawności. Prawo kartograficzne oraz geodezyjne ujęte we wspomnianej ustawie zaznacza, iż dla terenów zamkniętych nie sporządza się mapy zasadniczej, a więc podstawowej mapy kraju, a jedynie mapy odrębne. Każdorazowe sporządzenie lub aktualizowanie map dla takich terenów należy do decyzji lub wymaga zgody upoważnionych osób. Wykonywanie tego typu prac wiąże się z określonymi restrykcjami, wymaga specjalnych zezwoleń i uprawnień. Ze względu na rodzaj i szczegółowość informacji zawieranych na mapach, prace nad nimi podlegają ponadto ścisłemu nadzorowi, obowiązuje też przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami