Jakie dokumenty potwierdzają odbycie praktyki zawodowej?

Jakie dokumenty potwierdzają odbycie praktyki zawodowej?


Dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych, jest oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

W przypadku, gdy praktyka zawodowa odbywała się przy projektowaniu bądź budowie obiektów, które znajdują się na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, potwierdzeniem praktyki jest zaświadczenie (program na telefon). Dokument ten jest wydawany przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

W takim zaświadczeniu konieczne jest wyszczególnienie okresu, kiedy odbywała się praktyka zawodowa, oraz wskazanie terminów jej rozpoczęcia i zakończenia dla wybranej specjalności (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa poza granicami kraju


Osoby, które odbywały praktykę zawodową poza granicami kraju, zobowiązane są dostarczyć dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka. Ów dokument musi być potwierdzony przez osobę mającą uprawnienia wymagane w danym państwie i pod kierunkiem której odbywała się praktyka zawodowa (opinie o programie). W dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje:
• wskazanie robót budowlanych oraz obiektów budowlanych, przy których projektowaniu kandydat na uprawnienia budowlane brał udział bezpośrednio lub pełnił funkcję techniczną na budowie. Bardzo ważne jest dokładne określenie charakteru, jaki miały wykonywane czynności, a także przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu w zakresie dotyczącym wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Należy również podać inne techniczne lub użytkowe parametry charakterystyczne dla danej inwestycji, a także jej lokalizację i inwestora (segregator aktów prawnych),
• potwierdzenie terminu odbycia praktyki zawodowej wraz z dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia tej praktyki,
ogólna ocena praktycznej i teoretycznej wiedzy kandydata związanej z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych, o jakie się stara. Oceny dokonuje osoba, pod której kierownictwem odbywała się praktyka zawodowa (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !