Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

Baza aktów prawnych, jakie należy znać, aby pozytywnie przejść egzaminy na uprawnienia budowlane, jest ogromna (program na komputer). W przypadku Izby Architektów RP liczy sobie 54 pozycji, a w przypadku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aż 166 pozycji. Wśród nich są zarówno te, których znajomość jest konieczna, aby zdać egzamin, ponieważ dotyczy ich największa liczba pytań (program na telefon).

Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

Mowa tu przede wszystkim o ustawie Prawo budowlane, której dobra znajomość jest podstawą do uzyskania pozytywnej oceny egzaminu na uprawnienia budowlane. Wynika to z faktu, że właśnie na podstawie tej ustawy sprawowane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Znajomość prawa budowlanego wymagana jest dla każdej specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych (program egzamin ustny).

W ramach przygotowań do egzaminu należy przeczytać ustawę Prawo budowlane przynajmniej kilka razy i to koniecznie ze zrozumieniem. Trzeba też utrwalić w pamięci zakres poszczególnych rozdziałów ustawy. Bardzo ważna jest także znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dotyczy to zarówno specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak i architektonicznej. W części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zawsze pojawia się wiele pytań dotyczących tego właśnie rozporządzenia i bardzo często są one szczegółowe. Nie ma więc innej możliwości, jak nauczenie się pamięciowe oraz wzrokowe konkretnych paragrafów (opinie o programie).

Znajomość tego rozporządzenia

Znajomość tego rozporządzenia jest najważniejsza dla specjalności kolejowej, mostowej, hydrotechnicznej oraz wyburzeniowej (segregator aktów prawnych).
W każdej specjalności uprawnień wymagana jest znajomość rozporządzeń branżowych dotyczących warunków technicznych, np.:
• dla uprawnień architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
• dla uprawnień mostowych i drogowych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami