Jakie są obowiązki stron kontraktu na roboty budowlane?

Najważniejszym obowiązkiem wykonawcy jest realizacja obiektu budowlanego w zgodzie ze sztuką budowlaną oraz projektem. Inwestor jest natomiast zobowiązany do dostarczenia wykonawcy wszystkie niezbędnych dokumentów, a także do terminowej zapłaty za wykonane prace (program na komputer). Obowiązki wykonawcy można rozszerzyć, np. zobowiązując go do poinformowania inwestora o planowanym zatrudnieniu podwykonawców. Jest to bardzo ważne, ponieważ a bezpośredni wpływ na finansowe bezpieczeństwo inwestora oraz zmniejszenie ryzyka dwukrotnej zapłaty za te same prace (program na telefon). Podwykonawcy mają gwarantowaną ochronę, którą zapewnia im art.6471 kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę ten artykuł należy pamiętać o ustaleniu zakresu robót, które wykonawca wykona osobiście oraz tych, za które odpowiedzialni będą podwykonawcy (program na egzamin ustny). 

Milcząca zgoda jest skuteczna

Wyrażenie zgody na podpisanie umowy z podwykonawcą oznacza solidarną odpowiedzialność inwestora oraz wykonawcy wobec podwykonawcy z wszelkie zobowiązania, które są efektem robót budowlanych wykonywanych na zlecenie inwestora. Bardo ważne jest także to, że wyrażenie przez inwestora zgody na zawieranie umów między wykonawcami a podwykonawcami, może mieć dowolną formę (promocja 3 w 1). Nie ma obowiązku przedstawiania projektu umowy lub umowy inwestorowi. Kodeks cywilny pozwala na tzw. milczącą zgodę” inwestora, która polega na tym, że jeśli w ciągu 14 dni od przedstawienia przez wykonawcę umowy, nie zgłosi on sprzeciwu ani zastrzeżeń na piśmie, umowę uważa się za zawartą.
Milcząca zgoda jest skuteczna, jeśli inwestor otrzymał informacje o treści umowy między wykonawcą a podwykonawcą oraz o osobie podwykonawcy (segregator). O solidarnej odpowiedzialności nie może być mowy w sytuacji, gdy wykonawca odmówiła okazania umowy z podwykonawcą, pomimo żądania inwestora. Wówczas nie powstaje odpowiedzialność solidarna inwestora – skutki wynikające z zawarcia umowy obowiązują wyłącznie między jej stronami (opinie). Jest to stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z dnia 15.11.2006, V CSK 256/06.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !