Blog

18.06.2019

Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

Każda okręgowa izba inżynierów budownictwa ma własny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oprócz tego wniosku kandydat ma obowiązek dołączenia załączników, które określa prawo budowlane. Podstawa to odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jakie załączniki trzeba dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

Zamiast niego kandydat może złożyć dokument, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lun mistrza w zawodzie związanym z budownictwem (program na komputer). W niektórych przypadkach konieczne jest dołączenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów. Takie dokument musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Wymóg ten dotyczy osób, których kierunek studiów nie pokrywa się z nazewnictwem kierunków określonych w prawie budowlanym (program na telefon).

Konieczne jest także dołączenie prac projektowych, które zostały wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej. Jeśli studia odbyły się na podstawie umowy izby z uczelnią, to konieczne jest dołączenie stosowanego zaświadczenia (program egzamin ustny). Ponadto należy potwierdzić odbycie praktyki zawodowej. W tym celu składa się oświadczenie razem z załącznikami, do których zalicza się:
• zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej,
• decyzję o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez opiekuna praktyki – wymagany jest podpis opiekuna,
• zaświadczenie o wpisie opiekuna praktyki na listę właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego – wymagany jest podpis opiekuna (segregator aktów prawnych).

Przebywanie w delegacji

Konieczne może być także dołączenie karty osobowej, w której wpisane są dane osobowe. Niektóre izby zezwalają na złożenie wniosku za pomocą poczty, co jest dużym ułatwieniem dla osób, które przebywają w delegacji (promocja 3  w 1). Warto jednak pamiętać, że zawsze istnieje możliwość pomyłki, np. przy wypisywaniu wniosku. Dzięki osobistemu złożeniu wniosku można na miejscu skorygować dane, wyjaśnić niejasności oraz złożyć dodatkowe podpisy – pracownik izby na miejscu sprawdza złożone dokumenty. W niektórych izbach, np. mazowieckiej, obowiązuje rejestracja elektroniczna, dzięki czemu kandydaci mają wyznaczane terminy stawienia się z wnioskiem, co eliminuje kolejki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami