Karty kontroli ilości robót

Karty kontroli ilości robót

Karty kontroli ilości robót, wykonanych według zleceń roboczych, mają na celu zapobieżenie niedopuszczalnym rozbieżnościom między ilością wykonanych robót ujętych w zleceniach roboczych, a ilościami podanymi w księdze (kartach) obmiaru robót oraz z ilościami przewidzianymi do wykonania w kosztorysie. Karty te sporządzane są dla zasadniczych rodzajów robót według pozycji kosztorysowych. Karty wypełnia technik obmiarów, a sprawdza kierownik budowy. Karta kontroli jest zasadniczym dokumentem, który służy do badania prawidłowości wypłat dokonywanych na budowie (program uprawnienia budowlane na komputer).

W razie stwierdzenia niezgodności między ilościami robót wg zleceń roboczych i w księdze obmiaru kierownik budowy bada przyczyny powstałych różnic i podejmuje środki zaradcze. Zaznaczyć należy, że dużą trudność w porównywaniu ilości robót opłaconych robotnikowi wg zleceń roboczych z ilościami ujętymi w księdze obmiarów i będącymi podstawą dla wystawienia faktury inwestorowi, stanowią niejednakowe zasady obmiaru robót wg KNiCA i KSNK (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W wyniku tego każda robota musi być dwukrotnie obliczona, a ilości tej samej roboty w zleceniach roboczych i w księdze obmiaru nie są jednakowe.

„Karta kontroli ilości robót” będzie mogła odegrać swą właściwą rolę w zarządzaniu budową dopiero wtedy, gdy nastąpi ujednolicenie sposobu obmiarów robót w KNiCA i KSNK (uprawnienia budowlane). Oryginał protokołu dołącza się do oryginału zlecenia roboczego jako dokument rachunkowo-techniczny, drugi egzemplarz przesyła się do centrali przedsiębiorstwa, trzeci zostaje w aktach budowy. Na wykonanie poprawek albo przeróbek robót w pełni lub częściowo zbrakowanych wystawia się oddzielnie zlecenia z dopiskiem „poprawki ze zlecenia nr…”.

Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest takie zorganizowanie robót, aby zapewnić pracującym stałe i ciągłe zatrudnienie. W przypadku wystąpienia zakłóceń w normalnym biegu robót, spowodowanym brakiem materiałów, prądu itp. bądź niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, należy natychmiast załogę przerzucić do prac zastępczych (program egzamin ustny).

W warunkach zimowych powinien być dla robotników z góry przewidziany rezerwowy front robót, w celu uniknięcia przestojów. Należy podkreślić, że przestoje zarówno płatne (spowodowane przyczynami organizacyjno-technicznymi), jak i niepłatne lub płatne w 50%, spowodowane ciężkimi warunkami atmosferycznymi w okresie pierwszego kwartału i miesiąca grudnia, należy traktować jako ostateczność, dopuszczalną po wyczerpaniu wszelkich możliwości produktywnego zatrudnienia robotników (opinie o programie).

Godziny przestoju

Za czas stracony z powodu przestoju wynikłego z przyczyn organizacyjno-technicznych pracownik otrzymuje zapłatę według stawki osobistego zaszeregowania. Dokumentem uprawniającym do dokonania wypłaty za czas przestoju jest protokół przestoju. Protokół stanowi załącznik do zlecenia roboczego, wystawionego na dany okres Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach (segregator aktów prawnych).

Oryginał przekazuje się wraz ze zleceniem roboczym do działu zatrudnienia i płac, który po zaakceptowaniu przesyła zlecenie robocze do rachuby przedsiębiorstwa, a protokół zostawia w swoich aktach. Kopię protokołu wraz z odpisem zlecenia przechowuje się w aktach budowy.

Do protokołu majster wpisuje przyczyny przestoju, z czyjej winy nastąpił, od której godziny do której trwał i nazwiska robotników objętych przestojem. Technik uzupełnia protokół danymi dotyczącymi wysokości wynagrodzenia, jakie przysługuje robotnikowi za czas przerwy w pracy. Protokół podpisuje prócz majstra i technika również kierownik budowy.

Bardzo ważną rzeczą jest, by jednoznacznie i dokładnie wypełnić w protokole rubrykę „przyczyny przestoju”. Przyczynami przestoju mogą np. być:

  1. brak materiałów lub prefabrykatów,
  2. brak sprzętu i urządzeń,
  3. usuwanie usterek w robotach uprzednio wykonanych,
  4. niemożliwość prowadzenia robót ze względu na warunki bhp,
  5. z przyczyn technologicznych (np. wiązanie betonu wykonanej konstrukcji),
  6. sprzeczność zarządzeń i poleceń kierownictwa,
  7. brak dokumentacji,
  8. opóźnienie w przyjęciu robót zanikających i ulegających zakryciu,
  9. awarie maszyn i urządzeń,
  10. przyczyny organizacyjne itp.

Godziny przestoju zaznacza się w książce kontroli zatrudnionych literą „p”, w rubryce danego pracownika, pod właściwą datą (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami