Karty obmiaru robót

Karty obmiaru robót

Bieżące prowadzenie w sposób tu przedstawiony i systematyczne sprawdzanie księgi obmiarów przyczynia się do:

  • dokładnego i prawidłowego ujęcia robót kosztorysowych, dodatkowych i pomocniczych, zgodnie ze sposobem wykonania w danych warunkach budowy oraz oparcia wartości wykonanej produkcji w okresach sprawozdawczych na dokonanych obmiarach;
  • wykrycia robót niesłusznie opłacanych jako nie znajdujących swego odbicia w księdze obmiarów; kontrolę tę przeprowadza się przez porównanie ilości robót ujętych w zleceniach roboczych z ilościami podanymi w księdze obmiarów (program uprawnienia budowlane na komputer);
  • oparcia rozliczeń materiałów wbudowanych i usługowych na dokonanych obmiarach wykonanych robót - przy jednoczesnej analizie słuszności stosowania odpowiednich materiałów do robót pomocniczych;
  • systematycznego przygotowania danych do sporządzenia w miarę potrzeby kosztorysów wykonawczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy omawianiu sposobu dokonania obliczeń wykonanych robót i prowadzenia księgi obmiarów wspomnieć należy o często stosowanym odmiennym systemie prowadzenia obmiarów na podstawie kart obmiaru robót.

Karty obmiaru robót składają się z luźnych kart papieru, na których prowadzi się zapisy obmiarów robót w porządku chronologicznym, w jakim są one wykonywane. Karty te dokleja się do poszczególnych rysunków roboczych, z których korzystamy podczas obliczeń (uprawnienia budowlane). Wszystkie elementy robót na rysunkach powinny być ponumerowane i te same numery podane przy obliczeniach na karcie obmiaru.

Karty obmiaru poszczególnych elementów rozliczeniowych obiektu (stropy z rozbiciem na kondygnacje, konstrukcja dachu, schody itd.) powinny być sukcesywnie sprawdzane i podpisywane przez inspektora nadzoru. Dokumenty w ten sposób opracowane stanowią gotowy załącznik do faktury za zakończone i odebrane elementy rozliczeniowe obiektu.

U dołu każdej karty obmiaru należy umieścić zestawienie zbiorcze obliczonej ilości robót. Ilości te, zgrupowane wg rodzajów robót i pozycji kosztorysowych, wpisuje się następnie do księgi obmiarów (uprawnienia budowlane).

Układ księgi

W zestawieniu zbiorczym ilości robót należy w uwagach podać datę wykonania danej roboty (od - do). Karty obmiaru robót należy grupować oddzielnie dla robót zasadniczych i dodatkowych opłacanych bezpośrednio przez zleceniodawcę, oddzielnie dla robót pomocniczych opłacanych w generaliach, stanowiących ewentualnie stratę przedsiębiorstwa. Układ księgi (karty) obmiarów robót może przewidywać kolumnę na wyprowadzenie wartości obmierzonych robót (program egzamin ustny).

Księgę obmiarów należy, analogicznie jak dziennik budowy, prowadzić w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), z których jeden przeznaczony dla zamawiającego, przejmuje sukcesywnie inspektor nadzoru, drugi egzemplarz księgi obmiarów (kartoteki obmiaru) pozostaje w aktach wykonawcy.

Komplet kart księgi (kartoteki) obmiarów przejęty przez inspektora nadzoru stanowi egzemplarz księgi (kartotek) obmiarów, który inspektor nadzoru przedstawia komisji odbioru końcowego (opinie o programie).

W celu ograniczenia liczby zaświadczeń żądanych przez pracowników konieczne jest, by zakłady pracy przestrzegały obowiązku wpisywania:

  1. do dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości pracowników - datę przyjęcia do pracy oraz datę zwolnienia z pracy,
  2. do legitymacji ubezpieczeniowych - odpowiednich danych o zatrudnieniu posiadacza legitymacji (segregator aktów prawnych).

Każdy nowo przyjęty pracownik powinien być przed przystąpieniem do pracy szczegółowo zapoznany z regulaminem pracy obowiązującym na danej budowie. Regulamin określa m. in. prawa i obowiązki pracowników, a w szczególności godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, długość i rodzaj przerw na odpoczynki, wymienia jakie dni są wolne od pracy itp. W regulaminie podane jest jak należy usprawiedliwiać ewentualne spóźnienia i nieobecność w pracy oraz kary przewidziane w stosunku do naruszających postanowienia o porządku i dyscyplinie (promocja 3 w 1). Ponadto w regulaminie ustalone są dni, godziny i sposób dokonywania wypłat wynagrodzenia za pracę, jak również dnie i godziny przyjęć dyrektora przedsiębiorstwa i organizacji związkowej w sprawie skarg i zażaleń itp.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami