Kaskada pneumatyczna elastyczna

 

Kaskada pneumatyczna elastyczna

Kaskada pneumatyczna elastyczna - kaskada pneumatyczna, której objętość w czasie pracy ulega zmianie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kaskada pneumatyczna otwarta - kaskada mająca więcej niż jeden kanał przepływowy.
Kaskada pneumatyczna sztywna - kaskada, której objętość w czasie pracy pozostaje stała.
Kaskada pneumatyczna zamknięta - kaskada mająca tylko jeden kanał przepływowy.

Kaskada profilów - układ szeregowy kilku jednakowych palisad profilów.
Kaskada siłowni wodnych - szereg siłowni wodnych r.a tym samym cieku, pracujących współzależnie (siłownie sprzężone) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kaskoda - wzmacniacz lampowy dwustopniowy, w którym pierwszy stopień jest o wspólnej katodzie (podstawie katodowej), a drugi stopień o wspólnej siatce (podstawie siatkowej).
Kasowanie zapisu (dźwięku) magnetycznego - proces rozmagnesowania magnetycznego nośnika dźwięku umożliwiający ponowny zapis.
Kaszlowanie jelit - rodzaj obróbki jelit zwierząt rzeźnych polegający na usunięciu z nich tłuszczu i odwracaniu wewnętrzną stroną na zewnątrz (uprawnienia budowlane).
Kaszmir - bardzo cienka tkanina z wełny czesankowej o 3 nitkowym splocie skośnym, opalana i barwiona w sztuce; k. może być również pół wełniany lub z jedwabiu szapowego; zob. szapa.
Kaszorek, kasarek - mała sieć w postaci worka, rozpięta na drewnianej lub metalowej obręczy, osadzonej na trzonku; służy do manipulacji, a niekiedy i do połowu.

Kaszta - płaskie pudło z przegródkami (króbkami) o różnej wielkości, przeznaczone do przechowywania czcionek lub justunku.
Kaszyca - konstrukcja w postaci skrzyni wykonanej z bali drewąianych, żelbetowych lub siatki drucianej wypełnionej kamieniami; stanowi zwykle część składową budowli wodnej, np. przyczółka, grodzi.
Kata, katastopień, kataindeks - miara intensywności chłodzenia; k. określa się za pomocą kata- termometru.
Katabolizm - zachodzące w żywej komórce procesy rozpadu, którym ulegają na równi ze składnikami pokarmu także własne, złożone składniki ustroju; k. stanowi źródło energii dla procesówprzebiegającej równocześnie biosyntezy oraz dla pracy osmotycznej, elektrycznej, mechanicznej i in (program egzamin ustny).

Katadynowanie

Katadynowanie -  metoda jednorazowej dezynfekcji wody w studniach i zbiornikach jonami srebra Ag+ lub niszczenia glonów w wodzie z chłodni kominowych lub w zbiornikach wód powierzchniowych jonami miedziowymi Cu2+; w przypadku pierwszym bakteriobójczo działają sole srebra, natomiast sole miedzi.
Katakaustyka, powierzchnia katakaustyczna - kaustyka utworzona przez promienie odbitej od zwierciadła wiązki światła (opinie o programie).

Kataklaza - proces mechanicznego odkształcania i rozdrabniania składników skały po jej całkowitym zestaleniu; k. zachodzi pod wpływem nacisków górotwórczych.
Kataklazyt - skała powstała w wyniku kataklazy.
Katalaza - jeden z najbardziej czynnych enzymów grupy oksydoreduktaz występujący prawie we wszystkich komórkach (z wyjątkiem beztlenowców); zawiera żelazo trójwartościowe, katalizuje rozkład wody utlenionej na wodę i tlen cząsteczkowy.
Kataliza - zjawisko przyspieszania lub opóźniania reakcji chemicznej przez katalizator.
Kataliza dodatnia - zjawisko przyspieszania reakcji przez katalizator.
Kataliza fermentacyjna, kataliza enzymatyczna, biokataliza - zjawisko przyspieszania reakcji przez enzymy, hormony i witaminy (tj. przez biokatalizatory); k.f. odgrywa istotną rolę w procesach przebiegających w organizmach żywych (segregator aktów prawnych).

Kataliza jednofazowa, kataliza homogeniczna, kataliza jednorodna - kataliza w układach, w których katalizator z substancjami reagującymi tworzy jedną fazę.
Kataliza kwasowo-zasadowa - kataliza uwarunkowana przez substancje, które mają charakter kwasów lub zasad; w tym typie katalizy reakcja katalizatora z substratem polega na przeniesieniu protonu.
Kataliza mikrowielofazowa, kataliza mikrohetero- geniczna - kataliza wielofazowa za pomocą katalizatora znajdującego się w stanie rozdrobnienia koloidalnego.
Kataliza radiacyjna - kataliza wywołana wpływem promieniowania jonizującego lub działaniem modyfikującym promieniowania jonizującego na katalizator.
Kataliza ajemna - zjawisko opóźniania reakcji przez inhibitor.
Kataliza utleniąjąco-redukująca - kataliza za pomocą substancji utleniających lub redukujących reakcja katalizatora z substratem związana jest z przejściem elektronu.
Kataliza wielofazowa, kataliza heterogeniczna - kataliza w układach, w których katalizator tworzy odrębną fazę, najczęściej stałą.
Katalizator - substancja, która wpływa na zmianę szybkości reakcji chemicznej, pozostając po reakcji w niezmienionej postaci chemicznej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !