Kiedy obiekt jest trwale związany z gruntem?


Miernikiem trwałości powiązania z gruntem jest konstrukcja budynku. Możliwość odłączenia obiektu od gruntu nie stanowi jeszcze podstaw do uznania, że obiekt ten nie jest jego częścią składową. Na trwałość powiązania z gruntem mają wpływ powiązania fizyczne oraz funkcjonalne, które tworzą całość gospodarczą. W celu oceny, czy dany obiekt jest trwale związany z gruntem, należy przyjrzeć się jego konstrukcji, sposobie związania z gruntem oraz przeznaczeniu. O powiązaniu z gruntem nie decyduje technologia, w jakiej zostały wykonane fundamenty, ani techniczne możliwości przeniesienia obiektu, lecz to, czy wielkość obiektu, jego przeznaczenie, konstrukcja czy wymogi bezpieczeństwa wymagają trwałego powiązania (segregator aktów prawnych).

Kiedy obiekt jest trwale związany z gruntem?

Trwałe posadowienie obiektu z gruntem oznacza, że jest on posadowiony stabilnie i może przeciwstawić się czynnikom zewnętrznym, które mogłyby go zniszczyć lub przemieścić. Zdarza się, że inwestorzy lub inni uczestnicy postępowania dotyczącego prawa budowlanego przyjmują, że na trwałość wiązania obiektu z gruntem ma wpływ wyłącznie istnienie fundamentów. Jest to założenie błędne, ponieważ funkcją fundamentu jest wyłącznie przenoszenie obciążeń na grunt, podczas gdy trwałe związanie nie wynika z gospodarczego powiązania obiektu z nieruchomością.
O tym, że obiekt jest trwale powiązany z gruntem, decydują przede wszystkim względy techniczne, a nie funkcjonowanie poszczególnych elementów czy wola inwestora. Decyzję o tym, czy obiekt powiązany jest gruntem wydaje się na podstawie względów technicznych oraz bezpieczeństwa konstrukcji, a dopiero w dalszej kolejności pod uwagę brane jest przeznaczenie obiektu oraz warunki techniczno-budowlane, które musi spełniać. Obiektem budowlanym trawle związanym z gruntem może być chociażby posadowiony na wylewce betonowej garaż, pod warunkiem, że jego konstrukcja gwarantuje stabilność i przeciwstawienie się czynnikom zewnętrznym, które mogłyby go przesunąć, przenieść w inne miejsce lub zniszczyć.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !