Blog

29.03.2019

Kierunki uznawane za pokrewne

W artykule znajdziesz:

Kierunki uznawane za pokrewne

Studia pokrewne, to studia pozwalające na zdobycie uprawnień budowanych w ograniczonym zakresie (program na komputer). Są to kierunki uniwersalne, które nie są związane bezpośrednio z konkretną specjalnością uprawnień budowlanych. Niestety w Polsce kierunki studiów na poszczególnych uczelniach nie są usystematyzowane, przez pojawiają się spore rozbieżności między nazwą kierunków umieszczonych załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a ukończonym kierunkiem studiów (program na telefon). W związku z tym Komisja Kwalifikacyjna może zażądać dołączenia do dokumentów wypisu z przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu. Na podstawie tych dokumentów oceniane jest czy dana osoba może starać się o określone uprawnienia. Jeśli przynajmniej 1/3 programu studiów związana jest z zakresem studiów określonych w ww załączniku, to kandydat może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (program na egzamin ustny).

Inżynieria i gospodarka wodna

Kierunki uznawane za pokrewne

Dla poszczególnych specjalności uprawnień kierunki pokrewne wyglądają następująco:
• konstrukcyjno-budowlane – architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna,
• architektoniczne – kierunki w zakresie budownictwa (promocja 3 w 1),
• instalacyjne telekomunikacyjne – informatyka, inżynieria elektryczna, elektrotechnika, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników,
• instalacyjne sanitarne – kierunki w zakresie budownictwa,
• instalacyjne elektryczne – elektronika, energetyka, elektryczny transport szynowy, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja,
• inżynieryjne kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – elektroenergetyka, automatyka i robotyka (segregator).
Nie dla wszystkich istniejących specjalności uprawnień budowlanych istnieją kierunki pokrewne – w takiej sytuacji przypisane są do nich wyłącznie kierunki odpowiadające. Oznacza to, że do egzaminu na uprawnienia budowlane w tychże specjalnościach mogą przystąpić wyłącznie absolwenci określonych kierunków studiów, przypisanych do danych specjalności (opinie). Wśród takich specjalności są uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, architektoniczne bez ograniczeń, inżynieryjne mostowe czy inżynieryjne drogowe.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami