Kolejność montażu

Kolejność montażu
Kolejność montażu

Głównym warunkiem prawidłowego transportu elementów żelbetowych jest umieszczenie ich na środkach przewozowych we właściwym położeniu (pozycji) i zapewnienie im należytej stateczności. Najkorzystniejsze warunki transportu występują wtedy, gdy przewożone elementy znajdują się w takiej pozycji, w jakiej będą pracować w konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kolejność montażu poszczególnych elementów prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych powinna być tak ustalona, aby zabezpieczyć maksymalny stopień stateczności własnej montowanej konstrukcji przez cały czas trwania robót montażowych. W szczególności chodzi tu, przez wzgląd na koszty, o wyeliminowanie konieczności wykonywania dodatkowych, prowizorycznych usztywnień ustawionych elementów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dlatego po ustawieniu słupów niezbędne jest montowanie elementów łączących i usztywniających te słupy, jak podłużne belki konstrukcyjne, podciągi czy belki podsuwnicowe. Przy ustaleniu kolejności montażu należy ponadto wziąć pod uwagę konieczność zastosowania przerwy technologicznej dla stwardnienia betonu w złączach „mokrych” (uprawnienia budowlane).

W celu przyspieszenia robót montażowych betonowanie tego typu połączeń pozostawia się nieraz na późniejszy okres (tzn. po zmontowaniu innych elementów), należy jednak przestrzegać zasady, aby na elementach zamocowanych prowizorycznie nic ustawiać więcej niż jedną kondygnację elementów montowanej konstrukcji. Tak więc po ustawieniu i prowizorycznym zamocowaniu słupów i podciągów należy wykonać połączenie stałe (ostateczne) tych elementów zanim przystąpi się do montażu np. wiązarów i płyt dachowych (program egzamin ustny).

Istotne jest tu ponadto wykonanie w pierwszej kolejności wszystkich fundamentów, zasypanie ich i ułożenie stałej względnie prowizorycznej podłogi (podłoża) na całym terenie montowanego obiektu przed rozpoczęciem właściwych robót montażowych. Jest to tym bardziej niezbędne w przypadku, kiedy na terenie montowanego obiektu projektuje się wykonanie (produkcję) ciężkich elementów prefabrykowanych.

Ścianki wewnętrzne gniazda

W najbardziej rozpowszechnionym połączeniu słupów ze stopami fundamentowymi typu kielichowego wykonanymi na miejscu ich usytuowania, tzn. przy osadzeniu słupa w uprzednio wykonanym gnieździe w stopie fundamentowej, wymiary dna gniazda stopy fundamentowej w planie powinny być o 2-3 cm większe niż wymiary stopy montowanego słupa, zaś poziom dna gniazda powinien znajdować się o 2-3 cm poniżej projektowanego poziomu posadowienia stopy. Ścianki wewnętrzne gniazda powinny być wykonane ze zbieżnością ku dołowi, nie przekraczającą 5% (opinie o programie).

Przed przystąpieniem do montażu słupów wymiary i usytuowanie stóp fundamentowych powinny być dokładnie sprawdzone, a na górnej ich powierzchni - oznaczony układ osi podłużnej i poprzecznej za pomocą teodolitu. W przypadku wystąpienia różnic w poziomie spodów kielichów większych niż dopuszczalne (3 mm) należy przyjąć rzędną najwyższego poziomu spodu jako wyjściową, a pozostałe dna dobetonować lub wyrównać podkładkami z blachy stalowej.

Grubość warstwy dobetonowanej (Ah) należy określić po dokładnych pomiarach wysokości poszczególnych dostarczonych do montażu słupów, a w przypadkach belek podsuwnicowych - po dokładnych pomiarach długości słupów od ich spodu do wierzchu wsporników belek podsuwnicowych (segregator aktów prawnych).

Z rysunku tego jest widoczne, że poszukiwane Ah dla każdego poszczególnego słupa i odpowiadającego mu fundamentu kielichowego. Przygotowanie słupów do montażu. Słupy prefabrykowane konstrukcji żelbetowych należy przed rozpoczęciem montażu wyposażyć w niezbędne urządzenia pomocnicze do montażu, jak drabinki, pomosty robocze itp. oraz odpowiednio oznaczyć, aby ułatwić pionowanie i poziomowanie słupa po ustawieniu go na fundamencie. Na ściankach słupa, podobnie jak przy słupach stalowych, powinny być naniesione 3 kreski pionowe oznaczające oś pionową słupa (u góry, u dołu oraz w środku wysokości), oraz 2 kreski poziome oznaczające poziom posadowienia słupa (kreska dolna - w ustalonej odległości od wierzchu stopy fundamentowej) i poziom oparcia spodu belki podsuwnicowej lub podciągu (kreska górna) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !